English - Romanian phrasebook, chapter 11: Doing things / Activităţi

Monday, January 25, 2010

Chapter 11 of the English - Romanian phrasebook. Other chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

.

UNIT 11 - DOING THINGS

UNITATEA 11 - ACTIVITĂŢI


Do you work here?
--Yes, I work here.
Lucrezi aici?
--Da, lucrez aici.

Did you work here?
--Yes, I worked here.
Ai lucrat aici?
--Da, am lucrat aici.

Do you eat here?
--Yes, I eat here.
Mănînci aici?
--Da, mănînc aici.

Did you eat here?
--Yes, I ate here.
Ai mîncat aici?
--Da, am mîncat aici.

Do you sleep here?
--Yes, I sleep here.
Dormi aici?
--Da, dorm aici.

Did you sleep here?
--Yes, I slept here.
Ai dormit aici?
--Da, am dormit aici.

What did he want?
--He wanted to see you.
Ce a vrut? (Ce a dorit el?)
--El a dorit să te vadă.

When did they tell you?
--They told me yesterday.
Cînd ţi-au spus ţie?
--Mi-au spus ieri.

What did he say?
--He said, "O.K."
--He said, "No."
--He did not say anything.
Ce a spus el?
--El a spus "O.K."
--El a spus "No."
--El nu a spus nimic.

Where did Bill go?
--He went to eat.
Unde s-a dus Bill?
--S-a dus să mănînce.

Did you like it?
--I liked it very much.
Ţt-a plăcut?
--Mi-a plăcut foarte mult.

Did she come here alone?
--No, she came with a friend.
A venit singură?
--Nu, a venit cu un prieten.

What did she give you?
--She gave me a present.
Ce ţi-a dat ea?
--Mi-a făcut un cadou.

Did you finish it yet?
--Yes, I finished it a long time ago.
--I just finished it.
--I did not finish it yet.
Ai terminat?
--Da, am terminat mai de mult.
--Tocmai am merminat.
--Nu am terminat încă.

Where did you find this?
--I found it right here.
Unde ai ğasit-o.
--Am gasit-o chiar aici.

Did your watch stop?
--Yes, it stopped.
--No, it is still working.
Ţi s-a oprit ceasul de mînă?
--Da, s-a oprit.
--Nu, încă mai funcţionează.

Did you take the pencil from here?
--No, John took it.
Ai luat creionul de aici?
--Nu, John l-a luat.

How much time did it take?
--It took nearly two hours.
Cît timp a durat?
--A durat aproape două ceasuri.

Who did you stay with last week?
--I stayed with a friend.
La cine ai stat săptămîna trecută?
--Am stat la un prieten.

When did you hear about that?
--I heard about it yesterday.
Cînd ai auzit despre aceasta?
--Am auzit despre aceasta ieri.

Did he love her?
--Yes, he loved her very much.
--No, he did not love her.
A iubit-o?
--Da, a iubit-o foarte mult.
--Nu, el nu a iubit-o.

Did you do this?
--No, Steve Larson did that.
Tu ai făcut aceasta?
--Nu, Steve Larson a făcut aceasta.

How long did you live there?
--I lived there for three years.
Cît de mult ai locuit acolo?
--Am locuit acolo trei ani (de zile).

Where did you buy this?
--I bought it in Romania.
Unde ai compărat-o?
--Am compărat-o în Romania.

Who did you sell it to?
--I sold it to Bob Casey.
Cui ai vîndut-o?
--Am vîndut-o lui Bob Casey.

Why did you return it?
--I returned it because it was broken.
De ce a-i înapoiat-o?
--Am dat-o înapoi pentru că era stricată.

When did it begin?
--It began two weeks ago.
--It just began.
--It began on July 12th.
--I do not know when it began.
Cînd a început?
--A început acum două săptămîni.
--Tocmai a început.
--A început la 12 iulie.
--Nu ştiu cînd a început.

When did it end?
--It ended two weeks ago.
--It just ended.
--It ended on April 20th.
--I do not know when it ended.
Cînd s-a sfîrşit?
--S-a sfîrşit acum două săptămîni.
--Tocmai s-a sfîrşit.
--Nu ştiu cînd s-a terminat.

Did she become an American citizen?
--Yes, she became an American citizen last year.
A devenit ea cetăţean american?
--Da, ea a devenit cetăţean american anul trecut.

When did she leave?
--She left ten minutes ago.
--She left last Friday.
--She left on May 15th.
Cînd a plecat ea?
--A plecat acum zece minute.
--A plecat vinerea trecută.
--A plecat la 15 mai.

Did he answer your letter?
--Yes, he answered it right away.
Ţi-a răspuns el la scrisoare?
--Da, el mi-a răspuns la scrisoare imediat.

Who did you ask?
--I asked Larry Tanaka.
Pe cine ai întrebat?
--L-am întrebat pe Larry Tanaka.

Did you get your paycheck?
--Yes, I just got it.
--No, I didn't get it yet.
Ai primit cecul de plată?
--Da, tocmai l-am primit.
--Nu, nu l-am primit încă.

When did you get here?
--I just got here.
--I got here fifteen minutes ago.
Cînd ai ajuns aici?
--Tocmai am ajuns.
--Am sosit acum cincisprezece minute.

Did you close the windows?
--Yes, I closed all the windows.
Ai închis ferestrele?
--Da, am închis toate ferestrele.

Did you open the windows?
--Yes, I opened all the windows.
Ai deschis ferestrele?
--Da, am deschis toate ferestrele.

Where did you put my keys?
--I put them over here.
Unde ai pis cheile mele?
--Le-am pus aici.

Did you write to him?
--Yes, I wrote to him yesterday.
--No, I didn't write to him.
I-ai scris lui?
--Da, i-am scris ieri.
--Nu, nu i-am scris lui.

Did you call him back?
--Yes, I called him back right away.
I-ai răspuns la telefon?
--Da, l-am chemat imediat.

How long did you teach there?
--I taught there for three years.
Cît de mult timp ai predat acolo?
--Am predat trei ani de zile.

How much did it cost you?
--It cost me nearly a hundred dollars.
Cît te-a costat?
--M-a costat aproape o sută de dolari.

What did he need?
--He needed a job.
De ce avea el nevoie?
--El avea nevoie de un serviciu.

How long did you keep the book?
--I kept it for two months.
Cît timp a ţinut el cartea?
--A ţinut-o două luni.

Did you forget all about it?
--Yes, I did. I forgot all about it.
Ai uitat de tot despre aceasta?
--Da, am uitat. Am uitat cu totul despre aceasta.

Did John read this?
--Yes, he just read it.
John a citit-o?
--Da, tocmai a citit-o.

How long did you wait?
--I waited for nearly an hour.
Cît timp ai aşteptat?
--Am aşteptat aproape un ceas/o oră.

Did someone drive you there?
--Yes, Frank drove me there.
Te-a dus cineva cu maşina acolo?
--Da, Frank m-a dus cu maşina acolo.

What kind of textbook did you use?
--I used an English textbook.
--I did not use any book.
Ce fel de manual ai folosit?
--Am folosit un manual englezesc.
--Nu am folosit nici o carte.

Did someone explain it to you?
--Yes, a friend explained it to me.
Ţi-a explicat cineva?
--Da, mi-a explicat un prieten.

Did he let you see it?
--Yes, he let me see part of it.
Te-a lăsat să vezi?
--Da, el m-a lăsat să văd parţial.

Did you speak to him in Romanian?
--No, I spoke to him in English.
Ai vorbit cu el româneşte?
--Nu, am vorbit cu el englezeşte.

Did you pay your rent?
--Yes, I did.
Ţi-ai plătit chiria?
--Da, am plătit-o.

When did you pay it?
--I paid it last week.
Cînd ai plătit-o?
--Am plătit-o săptămîna trecută.

Where did you meet him?
--I met him at the home of a friend.
Unde l-ai întîlnit?
--L-am întîlnit în casa unui prieten.

Did that make you happy?
--Yes, it made me very happy.
Te-a făcut să te simţi fericit?
--Da, m-a făcut foarte fericit.

Did you make it yourself?
--Yes, I made it myself.
Ai făcut-o singur?
--Da, am făcut-o singur.

When did it start?
--It started two weeks ago.
--It just started.
--It started on April 20th.
--I don't know when it started.
Cînd a început?
--A început acum două săptămîni.
--A început la 20 aprilie.
--Nu-mi aduc aminte cînd a început.

Who did you ride with?
--I rode with Mihai.
Cu cine ai călătorit?
--Am călătorit cu Mihai.

Did someone show you how to do it?
--Yes, Dave Rubit showed me how to do it.
Ţi-a arătat cineva cum să o faci?
--Da, Dave Rubin ma-i arătat cum să o fac.

Where did you see it?
--I saw it in a drugstore.
Unde ai văzut-o?
--Am văzut-o la o farmacie.

When did it happen?
--It happened two weeks ago.
--It happened on April 20th.
--I don't remember when it happened.
Cînd sa întîmplat?
--S-a întîmplat acum două săptămîni.
--S-a întîmplat chiar acum.
--S-a întîmplat la 20 aprilie.
--Nu îmi aduc aminte cînd s-a întîmplat.

Where did they move to?
--They moved to California.
Unde s-au mutat?
--S-au mutat în California.

Did your teacher know about this?
--Yes, she knew about it.
Profesorul/învătătorul tău ştia despre aceasta?
--Da, ea ştia despre aceasta.

Where di you sit?
--I sat in front.
Un ai stat?
--Am stat în fată.

Which one did you pick?
--I picked this one.
Pe care ai ales-o?
--Am ales-o pe aceasta.

What did you drink at the party?
--I drank lemonade.
Ce ai băut la petrecere?
--Am băut limonadă.

When did you send it?
--I sent it yesterday.
Cînd ai trimis-o?
--Am trimis-o ieri.

What did she decide to do?
--She decided to get a summer job.
Ce s-a decis ea să facă?
--S-a decis să ia un serviciu în timpul verii.

Where did you learn English?
--I learned it here, in America.
Unde ai învăţat engleza?
--Am învăţat-o aici în America.

Did he understand it?
--He understood it perfectly.
--He didn't understand it at all.
--He understood some of it.
El a înţeles?
--El a înţeles perfect.
--El nu a înţeles de loc.
--El a înţeles cîte ceva.

How much money did he borrow from you?
--He borrowed ten dollars from me.
Cît bani a împrumutat el de la tine?
--El a împrumutat de la mine zece dolari.

Who did you play cards with?
--We played cards with Bill and Nancy.
Cu cine ai jucat cărţi?
--Am jucat cărţi cu Bill şi Nancy.

Did you watch it on TV?
--Yes, but I only watched it for fifteen minutes.
Ai urmărit programul la televizor?
--Da, dar l-am urmărit numai cincisprezece minute.

Did you bring your Identification card (ID card)?
--Yes, I brought all my papers with me.
Ai adus cartea de identitate (ID card)?
--Da, mi-am adus cu mine toate actele.

How much money did you spend?
--I spent nearly fifty dollars.
Cîţi bani ai cheltuit?
--Am cheltuit aproape cincizeci de dolari.

Did you try to fix it?
--I tried, but I could not fix it.
Ai încercat să o repari?
--Am încercat, dar nu am putut să o repar.

Did someone help you do it?
--Yes, Mike helped me do it.
Te-a ajutat cineva s-o faci?
--Da, m-a jutat Mike.

Did you walk here?
--Yes, I walked here with Howard Smith.
Ai venit pe jos pînă aici?
--Da, am venit pe jos cu Howard Smith.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP