English - Romanian phrasebook, chapter 9: Locating things / Localizind lucruri

Saturday, January 23, 2010

Chapter 9 of the English - Romanian phrasebook. Other chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
.


UNIT 9 - LOCATING THINGS
UNITATEA 9 - LOCALIZIND LUCRURI


Where is it?
--It is here/there.
--It is inside/outside.
--It is in here/out there.
--It is out here/in there.
--It is up here/down there.
--It is down here/up there.
--I do not know where it is.
Unde este?
--Este aici/acolo.
--Este înăuntru/afară.
--Este aici înăuntru/acolo afară.
--Este aici afară/acolo înauntru.
--Este aici sus/acolo jos.
--Este aici jos/acolo sus.
--Nu ştiu unde este.

Can you show me where it is?
Poţi să-mi arăţi unde este?

Could you tell me where it is?
Poţi să-mi spui unde este?

(At a public place:)
Excuse me. Where is the restroom?
--It is over there, on the right/left.
--It is this way. Follow me.
--Come with me. I will show you where it is.
(întru-un loc public:)
--Este chiar acolo, la dreapta/stînga.
--Este pe aici. Urmează-mă.
--Vino cu mine. Îţi voi arăta unde este.

(In a private home:)
Excuse me. Where is the bathroom?
--It is upstairs/downstairs.
--It is this way. The second door on the right/left.
(Întro casă particulară:)
Iertaţi-mă. Unde este toaleta?
--Este la etaj/este jos.
--Pe aici. A doua uşe la dreapta/stînga.

Would you like me to show you where it is?
--Yes, please.
Doreşti să-ţi arăt unde este?
--Da, vă rog.

Would you like me to take you there?
Doreşti să te duc acolo? (să te conduc?)

Where do you live?
--I live in Springfield, Virginia.
Unde locuieşti?
--Locuiesc în Springfield, Virginia.

Where are you from?
--I am from Romania.
--I am from California.
De unde eşti?
--Sînt din România.
--Sînt din California.

Where were you born?
--I was born in Sibiu, România.
Unde te-ai născut?
--M-am născut în Sibiu, România.

(At the supermarket:)
Excuse me. Where can I find some rice?
--Rice is in aisle 6.
(La magazinul universal:)
Scuzaţi-mă. Unde pot să găsesc niste orez?
--Orezul este în intervalul 6.

Where can I get something to eat/drink?
Unde pot să găsesc ceva să mănînc/beau?

Can you buy it in a department store/drugstore?
Poţi să cumperi aceasta la un magazin/farmacie.

What is the address?
--The address is 4621 (forty-six twenty-one) Jefferson Street.
Care este adresa?
--Adresa este 4621 (patruzeci şi şase douăzeci şi unu), strada Jefferson.

Where is this place located?
--It is on the corner of 18th and Franklin.
--It is on Wilson Boulevard, between Barclay Street and Camden Street.
--In is across the street from the post office.
Unde se află acest loc?
--Este intersecţia străzilor 18 şi Franklin.
--Este pe Bulevardul Wilson, între strada Barclay şi strada Camden.
--Este peste drum de oficiul poştal.

Excuse me. Is there a public telephone around here?
Iertaţi-mă. Există un telefon public prin apropiere?

Did you see Mr. Martin anywhere?
L-ai văzut pe Dl. Martin undeva?

Where did you put the can opener?
--I put it in that drawer.
--I put it on the kitchen counter.
--I put it right here.
--I don't remember where I put it.
Unde ai pus deschizătorul de conserve?
--L-am pus în sertar.
--L-am pus pe masa din bucătărie.
--L-am pus chiar aici.
--Nu-mi amintesc unde l-am pus.

Where do I sign?
--Sign right here, on this line.
Unde semnez?
--Semnează chiar aici, pe această linie.

(Before sitting down to dinner:)
Where should I sit?
--You sit between Jim and Nancy.
(Înainte de cină:)
Unde să iau loc?
--Şezi între Jim şi Nancy.

(Getting into a car:)
Where should I sit?
--Please sit in front.
--Please sit in the back.
(Intrînd într-o maşină:)
Unde să mă aşez?
--Şezi te rog în faţă.
--Te rog să şezi în spate.

Where did you find it?
--I found it behind the door.
--I found it among my clothes.
--I found it in the street.
Unde ai găsit-o?
--Am găsit-o în spatele uşii.
--Am găsit-o printre hainele mele.
--Am găsit-o pe stradă.

Where do I put this?
--Put it on the bed.
--Put it under the bed.
Unde să pun aceasta?
--Pune-o pe pat.
--Pune-o sub pat.

Which way is north/south/east/west?
--North/south/east/west is this way.
Încontro este nordul/sudul/estul/vestul?
--Nordul/sudul/estul/vestul este în direcţia aceasta.

How are you listed in the phone book?
--I am listed under Cosma, C-O-S...
Cum eşti trecut în cartea de telefoane?
--Sînt trecut sub numele Cosma, C-O-S...

Where should I look?
--Look in the Yellow Pages.
--Look in the directory.
Unde să caut?
--Uită-te în secţia profesională a cărţii de telefon.
--Uită-te în cartea de telefon.

2 comments:

Roman said...

Hi!

I found a great site that could be of your interest. It has free e-books in many languages, including Esperanto, Interlingua and Occitan, that you like! Have a look: http://www.gutenberg.org/catalog/

Beowulf said...

Hi!

I found a great site that could be of your interest. It has free e-books in many languages, including Esperanto, Interlingua and Occitan, that you like! Have a look: http://www.gutenberg.org/catalog/

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP