Ecclesiastes in Bulgarian: 12:5 - 12:14

Monday, May 19, 2008

Listen to the mp3 here.

Done! Finally done. Now I can put it up on scribd.com and also print it out for me to use. Then I'm going to get it corrected for version 1.1. For the time being though this is exactly what I need, and hopefully some other students of Bulgarian will find it useful.

 • 12:5 още когато ще се боят от всичко, което е високо,
  и ще треперят в пътя;
  когато бадемът разцъфти и скакалецът натегне,
  и всяко желание изчезне;
  защото човек отива във вечния си дом
  и жалеещите обикалят улиците;
още (also) когато (when) ще (will) се боят (they be afraid) от (of) всичко (all), което (which) е (is) високо (high),
и (and) ще (will) треперят (they tremble) в (in) пътя (the street);
когато (when) бадемът (the almond tree) разцъфти (blossoms) и (and) скакалецът (the grasshopper) натегне (is tense?),
и (and) всяко (all) желание (desire) изчезне (vanishes);
защото (because) човек (man) отива (goes) във (to) вечния си (his eternal) дом (home)
и (and) жалеещите (the mourners) обикалят (go about) улиците (the streets);

 • 12:6 преди да се скъса сребърната верижка
  и да се счупи златната чаша
  или се строши стомната при извора,
  или се счупи колелото над кладенеца
преди (before) да (to) се скъса (breaks) сребърната (the golden) верижка (chain)
и (and) да (to) се счупи (breaks) златната (the golden) чаша (cup)
или (or) се строши (breaks) стомната (the jug) при (at) извора (the spring),
или (or) се счупи (breaks) колелото (the wheel) над (at) кладенеца (the well)

 • 12:7 и се върне пръстта в земята, както е била,
  и духът се върне при Бога, Който го е дал.
и (and) се върне (returns) пръстта (the dust) в (to) земята (the Earth), както (as) е била (was),
и (and) духът (the spirit) се върне (returns) при (to) Бога (God), Който (who) го е дал (gave it).

 • 12:8 Суета на суетите, казва проповедникът,
  всичко е суета.
Суета (vanity) на (of) суетите (vanities), казва (says) проповедникът (the preacher),
всичко (all) е (is) суета (vanity).

 • 12:9 И колкото по-мъдър ставаше проповедникът,
  толкова повече поучаваше хората на знание;
  а най-вече измисляше и издирваше,
  и нареждаше много притчи.
И (and) колкото (the more) по-мъдър (the wiser) ставаше (became) проповедникът (the preacher),
толкова (that much) повече (more) поучаваше (he instructed) хората (the people) на (to) знание (knowledge);
а (but) най-вече (mostly) измисляше (worked out) и (and) издирваше (investigated),
и (and) нареждаше (arranged) много (many) притчи (parables/proverbs).

 • 12:10 Проповедникът се стараеше да намери угодни думи
  и това, което беше с правота написано, думи на истина.
Проповедникът (the preacher) се стараеше (endeavored) да (to) намери (find) угодни (pleasant) думи (words)
и (and) това (this), което (which) беше (was) с (with) правота (rightness) написано (written), думи (words) на (of) истина (truth).

 • 12:11 Думите на мъдрите са като остени;
  и като заковани гвоздеи са думите на събирачите на изреченията,
  дадени от единия пастир.
Думите (the words) на (of) мъдрите (the wise) са (are) като (like) остени (goads);
и (and) като (like) заковани (driven) гвоздеи (nails) са (are) думите (the words) на (of) събирачите (the collectors) на (of) изреченията (the sentences),
дадени (given) от (from) единия (the one) пастир (shepherd).

 • 12:12 А колкото за нещо повече от това, сине мой, приеми увещание,
  че правене на много книги няма край
  и много четене е труд на плътта.
А (but) колкото (however) за (for) нещо (something) повече (greater) от (than) това (this), сине (son) мой (mine), приеми (receive) увещание (advice),
че (that) правене (writing) на (of) много (many) книги (books) няма (there is no) край (end)
и (and) много (much) четене (reading) е (is) труд (labour) на (to) плътта (the body).

 • 12:13 Нека чуем края на цялото слово:
  Бой се от Бога и пази заповедите Му,
  понеже това е всичко за човека.
Нека (let) чуем (hear?) края (the end) на (of) цялото (all) слово (word):
Бой се (fear) от (from) Бога (God) и (and) пази (keep) заповедите Му (His commandments),
понеже (because) това (this) е (is) всичко (all) за (for) човека (the man).

 • 12:14 Защото относно всяко скрито нещо
  Бог ще докара на съд всяко дело,
  било то добро или зло.
Защото (because) относно (concerning) всяко (all) скрито (secret) нещо (thing)
Бог (God) ще (will) докара (bring) на (to) съд (judgment) всяко (every) дело (deed),
било (whether) то (that) добро (good) или (or) зло (evil).

4 comments:

Anonymous said...

Notes on this part:

The verb натегне is very rarely used in Modern Bulgarian with this meaning but here it means to stretch out (on).

---
златната (the golden?) чаша (cup)
Correct.

----
И (and) колкото (as much) по-мъдър (wiser) ставаше (had stood?) проповедникът (the preacher),
толкова (that much) повече (more) поучаваше (instructed) хората (the people) на (to) знание (knowledge);

And the more wiser the preacher became, the more he instructed the people to knowledge.

---
...и (and) това (this), което (which) беше (was) с (in) правота (right/correctly) написано (write?), думи (words) на (of) истина (truth).

...and this that was with rightness written, words of truth.

---
събирачите (the masters?) на (of) изреченията (the sentences)

the collectors of sentences

---
приеми (receive?) увещание (advice)
Correct

Me said...

Okay, thanks. I've made the corrections here and added the note on натегне to the main document for the next time I upload it.

Anonymous said...

Just spotted a mistake. It's "the wiser" up there.

Arcane said...

Just spotted a mistake. It's "the wiser" up there.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP