Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline from the Turkish Wikipedia: Part 10

Saturday, May 10, 2008

Time for part 9. Here are the rest of the parts. The disclaimer about the translation is on part 1. Don't forget this is Wikipedia so be sure to double check everything.

BTC Boru Hattı


Daha önce de belirttiğimiz gibi; Rusya, Orta Asya ve Kafkas kaynaklarını dünya pazarlarına sevk etmek için kendi üzerinden geçen boru hatları kurmuş durumda. Şu anda Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının önemli bir bölümü Rusya’dan gelen hatlar üzerinden sağlanıyor.
As we made clear just a bit before; Russia has constructed pipelines through its own land to send resourced from Central Asia and the Caucasus to world markets. At the moment an important part of Europe's natural gas needs are provided through lines that go through Russia.

Rusya’nın toplam ihracat gelirinin yaklaşık %50’sini petrol ve doğalgaz satışları oluşturuyor. Kendisi için son derece kritik olan enerji hatları üzerindeki hegemon gücünü kaybetmemek için Rusya var gücüyle çalışıyor.
About 50% of Russia's total export revenues come from oil and natural gas sales. Russia is using all its power to avoid losing its hegemonial power from the critically important energy lines that run through the country.
Bunun en somut örneğini Hazar Denizi’nin hukuki statüsüyle ilgili çözümsüzlükte görebiliriz. Görünüşte probleme çözüm arar durumda olan Rusya, el altında bütün tarafları birbirlerine karşı kullanarak Hazar Denizi’ndeki çözümsüzlüğü körüklemeye devam ediyor.
We see the most concrete example of this in the inability to find a solution to the legal status of the Caspian Sea. Russia, which seems on the outside to be looking for a solution to the problem, under the table incites all the sides against each other in order to not be able to find a solution to the Caspian Sea.

ABD

United States

ABD, SSCB’nin yıkılışının ardından Kafkasya ve Orta Asya’da etkili olmaya çalıştı. İkinci Bush yönetiminin iktidara gelmesinin ardından, petrol yönelimli dışpolitikaya daha fazla ağırlık verilmeye başlandı. 11 Eylül saldırısı bahane edilerek dünya çapında başlatılan teröre karşı savaş operasyonları çerçevesinde Orta Asya’ya; Özbekistan ve Kırgızistan’da askeri üsler kurarak giren ABD, Kafkaslar’da da Azerbaycan ve Gürcistan’da asker bulundurmaya başladı. Bununla da yetinmeyerek geçtiğimiz aylarda düzenlediği Irak operasyonu ile Irak petrollerini de güvence altına almış oldu.

After the fall of the Soviet Union the US has worked to be influential in the Caucasus and Central Asia. The attacks of September 11th were used by the United States as a pretext for its war against terror operations on a world scale, placing military bases in the Central Asian countries of Kyrgyzstan and Uzbekistan, and soldiers began to be placed in the Caucasus region as well, in Azerbaijan and Georgia. Being unsatisfied with this, in the last few months with the Iraq operation it has prepared it has put Iraqi oil under its guarantee. (note: this part seems to be pretty old and probably inaccurate; it also had Kyrgyzstan written twice.)

ABD, bölgede Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’la yakın temas halinde. Aslında büyük petrol şirketleri İran üzerinden açılacak bir boru hattını uygun buluyorlar. Hatta 2001 yılının başında Bush yönetimine sunulan bir planda, Orta Asya ve Kafkas enerjisinin İran üzerinden pazarlanması tavsiye edilmiş. Fakat bu bölgenin enerji kapısı olarak İran ve Rusya’yı görmek istemeyen ABD, ekonomik olarak pek makul olmasa da BTC hattını desteklemeye devam ediyor.

The United States is in close contact in the region with Turkey, Azerbaijan and Georgia. In fact, its large oil companies have agreed to a pipeline to be opened through Iran. Moreover, in a 2001 plan submitted by the Bush administration, Central Asian and Caucasus energy was recommended to be put on the market through Iran. However, the United States not wanting to see Iran and Russia as a gateway to energy in this region, continued to support the BTC pipeline even if it made little economic sense.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP