چطور شما را می توانم بهتر کمک کنم؟

Monday, December 14, 2009سلام! من ایرانی نیستم کانادایی ام. فارسی را دوست دارم و بنابر این قبل و بعد از انتخابات 22خرداد هر روز خبر فارسی را می دیدم. در کره زندگی می کنم و بنابر این فقط در اینترنت می توانم شما را کمک کنم. در کره هم ایرانیان زندگی می کنند اما بسیار نیست. اما واقعا می توانم در کانادا زندگی و کار کنم (فراموش نکنید من کانادایی ام) و می دانم که بسیار ایرانیان در کانادا زندگی می کنند. یعنی در حال حاضر در اینترنت می توانم کمک کنم اما شاید اگر به کانادا می روم می توانم نه فقط در اینترنت بلکه در زندگی واقعی کمک کنم. ایرانیانی که در خارج زندگی می کنید، چه فکر می کنید؟ آیا دوباره در کانادا زندگی کردن فکر خوبیست؟ می دانم که هم ایرانیانی که  در خارج زندگی می کنند، بسیاری از آنها در ایران حالا خانواده دارند و دولت ایران می تواند آنهارا ببیند. هم خانواده شیرین عبادی حالا در ایران زندگی می کند. اما من ایرانی نیستم، و خانواده من در کانادا اند. در واقع، من هیچ به ایران نرفتم و هیچ فارسی را صحبت نکردم (اما هر روز می شنوم و می نویسم) .  یعنی من می توانم با نام من هر چیزی را می توانم بنویسم و هیچ نیاز به ترس نیست. به همین دلیل من می خواهم بهتر کمک کنم اما در کره نمی دانم چطور. چه فکر می کنید؟

2 comments:

Mina said...

your text had an affect on me. Thank you for your support.

Mina said...

your text had an affect on me. Thank you for your support.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP