Acts of the Apostles (Agi dil Apostoli) in Ido: 7:30 - 7:53

Sunday, May 25, 2008

Chapter 7 is pretty long.

 • 7:30 Pos quaradek yari anjelo aparis a lu en la dezerto dil monto Sinai en la flamo di busho ardoranta.
 • 7:31 Moses, vidante to, astonesis pro la aparo; e kande il proximeskis explorante, la voco dil Sinioro venis a lu:
 • 7:32 Me esas la Deo di tua patri, la Deo di Abraham ed Isaak e Iakob. Tremigite, Moses ne kurajis konsiderar.
 • 7:33 E la Sinioro dicis a lu: Desmetez la shui de tua pedi; nam la loko sur qua tu stacas, esas sulo sakra.
 • 7:34 Me vidadis la aflikteso di mea populo qua esas en Egiptia, e me audis lua jemado, e me decensis por liberigar li; venez nun, me sendos tu ad Egiptia.
 • 7:35 Itan Moses quan li renegabis, dicante: Qua nominis tu kom chefo e judiciisto; itan Deo sendis kom chefo e salvero per la manue dil anjelo aparinta a lu en la busho.
 • 7:36 Ita ekmigrigis li facante mirakli e signi en la lando Egiptia, ed en la Maro Reda ed en la dezerto dum quaradek yari.
 • 7:37 Ica esas Moses qua dicis a la filii di Izrael: Profeton quale me Deo vivigos por vi inter via frati.
 • 7:38 Ica, lor l'asemblo en la dezerto esis kun l'anjelo parolanta ad ilu sur la monto Sina, e kun nia patri; ica recevis paroli vivigiva tradicionota a ni.
 • 7:39 Nia patri ni volis obediar lu, ma repulsis lu, e retroturnis sua kordii ad Egiptia,
 • 7:40 dicante ad Aaron: Facez por ni dei qui preirez ni; nam ni ne savas quo eventis pri ita Moses qua ekmigrigis ni de la lando Egiptia.
 • 7:41 E li fabrikis bovyuno lor ita dii, e li ofris sakfrifiki a l'idolo, e li festis pro la laboruro di sua manui.
 • 7:42 Ma Deo deturnis su, e livris li a la servado di l'armeo dil cielo, quale esas skribita en la libro dal profeti:
 • Kad vi ofris a me viktimi e sakrifiki
 • dum quaradek yari en la dezerto, domo di Izrael?
 • 7:43 Vi portis la tendo di Molok,
 • la astro dil deo Romfa,
 • la figuri quin vi facabis adorenda,
 • e me migrigos vi trans Babilon.
 • 7:44 La tabernaklo dil atesto esis kun nia patri en la dezerto, quale imperabis Ta qua dicabis a Moses facar ol segun la modelo vidita.
 • 7:45 Recevinte ol, nia patri kun Iesu enduktis ol en la proprietajo dil pagani, quin Deo forpulsis de koram nia patri til la dii di David.
 • 7:46 Ica favoresis da Deo, e pregis trovar lojeyo por la Deo di Iakob.
 • 7:47 Tamen Salomon konstruktis domo por Lu.
 • 4:48 Ma la Superego ne habitas en konstruktaji homala, quale la profeto dicas:
 • 7:49 La cielo esas mea trono,
 • e la tero la skabelo di mea pedi.
 • Qua domon vi konstruktos por me, la Sinioro dicas,
 • o qua esos mea repozeyo?
 • 7:50 Kad ne mea manuo facis to omna?
 • 7:51 Obstinemi necirkoncizita pri kordio ed oreli, sempre vi rezistas la Spirito Santa, quale via patri, tale anke vi.
 • 7:52 Quan ek la profeti via patri ne persekutis? E vi ocidis ti qui predicis la veno di Yusto, di qua vi nun esis trahizinti ed ocidinti.
 • 7:53 Vi recevis la lego per mediaco da anjeli, e vi ne gardis ol.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP