Glossary of computer terminology in Kazakh and English (Компьютерлік терминдердің қысқаша сөздігі)

Monday, January 26, 2009Компьютер сөзі ағылшын тілінің ағылшынша: to compute, ағылшынша: computer сөздерінен шыққан. Бұл сөздер «есептеу», «есептегіш» мағынасында аударылады (ағылшын сөзі, өз кезегінде, латын тілінің латынша: computo — «есептеймін» сөзінен шыққан).

I just checked the Kazakh Wikipedia to see what the longest page on the encyclopedia is, and it turns out that it's this one; a list of computer terminology in English, Kazakh and Russian. I think I can publish this as a post here and then use this site to turn the terms into Latin. Let's try.

(Edit: it worked, so to see the list in Latin letters scroll down a few dozen pages)


English Қазақша
3-D үш өлшемдік
3-D Area үш өлшемдік аумақты
3-D bar үш өлшемдік сызықты
3-D Column үш өлшемдік баған
3-D effect үш өлшемдік пәрмен
3-D Line үш өлшемдік сызба
3-D Pie үш өлшемдік шеңбер
3-D Style үш өлшемдік мәнер
3-D Surface үш өлшемді беттік
3rd party Бөгде өндіруші
abort доғару
About Туралы
absolute reference нақпа-нақ сілтеме
accelerator key тез ашу пернесі
Accept Қабылдау
access Қатынасу
access key Қатынас пернесі
access permission Қатынас рұқсаты
accessibility арнайы мүмкіндіктер
accessories Қалыпталған
Account Тіркелгі
accuracy дәлдік
accurate дәл
ACL Қатынас басқару тізімі (ҚБТ)
acronym әріпбуын сөз
Across Көлденеңінен
action Әрекет
action button Басқарушы батырма
activate Белсендіру
Active Белсенді
active document Белсенді құжат
active object Белсенді нысан
active window Белсенді терезе
ActiveX control ActiveX басқару элементі
Actual Size Нақты өлшем
Adapter Бейімдеуіш
add үстеу
Add File Файлды үстеу
Add new Әлденені үстеу
Add Picture Суретті үстеу
add-in қондырма
address Мекен-жай
Address bar Мекен-жай жолағы
address book Мекен-жайлық кітап
address labels Мекен-жайлық жапсырмалар
Adjust to лайықтау
administer басқару
administrator Басқарушы
administrator setup Басқарушы орнатпасы
Advance Келесі
Advanced Қосымша
affect әсер ету
After animation жан бітіруден соң
alert box Ескерту терезесі
alert message ескерту
algorithm алгоритм
alias бүркеншік ат
align туралау
Align to Grid Тор бойынша туралау
Alignment туралану
alignment buttons Туралау батырмалары
All Бәрі
all caps Бәрі бас әріптер
All fields Бар жолақтар
All items Барлық элементтер
All Programs Барлық Бағдарламалар
allow рұқсат ету
alphabetic Әліпбилік
ALT key ALT пернесі
alter өзгерту
alternative text баламалы мәтін
Always on Top Әрқашан ең үстіңгі терезе
Amount көлемі, саны
ampersand амперсанд
Analysis Талдау
anchor Байлам
Angle бұрыш
angle brackets бұрыштық жақшалар
animate жан бітіру
animation жан бітірім
anniversary жылдығы
anonymous Қол қоюсыз
answer жауап
answer жауап беру
Answer Wizard Жауаптар шебері
antivirus Вирусқарсы
Any Character Кез келген таңба
API call API-қаратпасы
apostrophe дәйекше
Appear Шыға келу
applet Бағдарламашық
Application Бағдарлама
apply қолдану
apply a font қаріпті қолдану
apply a style мәнерді қолдану
Apply to All Бәріне қолдану
Apply View көріністі қолдану
appointment кездесу
arc доға
archive мұрағат
archiving мұрағаттау
Area Chart Аумақтық диаграмма
Area code Мекен коды
argument дәлел
Around Айнала
arrange реттеу
Arrange Icons Белгішелерді реттеу
array жиым
Arrow көрсеткі
arrow keys жүгірткі
arrow pointer көрсеткі
Art Сурет
article Хабарлама
ascending артуы бойынша
ASCII ASCII-таңбалар
ASP ASP-барысы
assign тағайындау
Assigned to Тағайындалған
associate салғастыру
association салғастырым
asterisk жұлдызша
At least кем дегенде
At most көп дегенде
at sign «айқұлақ» таңбасы
Attach тіркеу
attachment тіркеме
Attendee қатысушы
Attention Байқаңыз!
attribute төлбелгі
Audio Дыбыстауыш
authenticate Түпңұсқалығын растау
authentication Түпңұсқалық растамасы
authenticity Түпңұсқалық
author автор
authoring Жасақтау
authorization Қатынас шегін айқындау
auto Өз-
Auto Arrange Өзреттегіш
Auto Scale Өзшақтағыш
AutoArchive Өзмұрағатағыш
AutoCorrect Өзауыстырғыш
AutoFilter Өзсүзгі
AutoFit Өзіріктегіш
AutoForm Өзпішіндегіш
AutoFormat Өзпішімдегіш
automate өздіктендіру
automatic өздіктік
automatic updating Өзжаңарту
automation Өздіктену
AutoShapes Өзкескіндер
AutoSum Өзжиын
AutoText Өзмәтін
AutoText entry Өзмәтін бөлігі
available hard disk space Тұрғылықты дискідегі бос орын
available memory бос жады
Average Орташа
AVI AVI
Axes Біліктер
axis Білік
Back Артқа
back up сақтық көшірме жасау
Background өң
background color өң түсі
backslash кері қиғаш сызық
BACKSPACE key BACKSPACE пернесі
Backup сақтық көшірме
backup copy сақтық көшірме
backup file сақтық көшірме файлы
backup program сақтық көшірмелеу бағдарламасы
backward артқа
backward compatible алдыңғы нұсқалармен сыйысымды
bad Зақымдалған
bandwidth өткізу мүмкіндігі
banner жарлама
bar Жолақ
bar chart жолақ диаграмма
bar code Сызық код
baseline Тірек бағыттауыш
baud бит/с, бод
baud rate дерек беру жылдамдығы
BCC жасырын көшірме (ЖК)
Be Right Back Жақында боламын
beep дыбыстық белгі
Before Дейін, алдында
beginner Балаң
Bell қоңырау
below төмен
Best Fit Мейлінше қиыстыру
beta version сүйінші ңұсқа
bi-directional language қос бағытты жазу
billing шот жіберу
binary екілік
Birthday Туған күн
bit бит
bitmap нүктелік кескін
black қара
black-and-white ақ-қара
blank Таза
Block бұғат, бұғаттау
Blue көк
body text негізгі мәтін
Bold Жуан
bold button «Жуандау» батырмасы
booklet Қаттауыл
bookmark бетбелгі
boot disk бастау дискісі
boot drive бастау дискісі
border жиек
border color жиек түсі
border style жиек түрі
Bottom Төменгі
bottom margin төменгі жақ
Box Қоршау
bps бит/c
braces Мүсінді жақшалар
brackets тік жақшалар
Break етістік «үзу»,
зат е. «үзілім»
BREAK key BREAK пернесі
Break Link Байланысты үзу
breakpoint тоқтау орны
Bright Жарық
brightness Жарықтық
Bring To Front Ең үстіне шығару
Browse Шолу
Browse View Шолу түрі
browser шолғыш
bubble size көпіршік өлшемі
Build Құрастырым
builder құрастырғыш
built-in бекітілген
bullet character байрақша таңбасы
bulleted list байрақшалы тізім
business іскери
busy бос емес
button батырма
button bar батырмалар тақтасы
button face батырма беті
button icon батырма белгішесі
button image батырма түрі
by Date күн-айы бойынша
By Modified Өзгертілу бойынша
by Name атауы бойынша
by Size ауқымы бойынша
by Status мәртебесі бойынша
by Title тақырып аты бойынша
by Type түрі бойынша
byte байт
cache бүркеме
calculated Item есептелетін элемент
Calculator Есептегіш
Calendar Күнтізбе
Calendar type күнтізбе түрі
call зат е. - қоңырау,
етістік - қоңырау шалу
call waiting келетін қонырауларды қабылдау реті
callback жауап қату
callout тілше дерек
Camera Камера
Cancel болдырмау
Cancel Message Хабарды кері шақыру
capital letters бас әріптер
capitalization бас әріптерге түрлендіру
capitals бас әріптер
caps бас әріп
CAPS LOCK key CAPS LOCK пернесі
caption тақырып аты
caret екпін дәйегі
carry out an action әрекет ету
cascading menu ашылмалы мәзір
Case Sensitive үлкен-кішілігін ескеріп
Catalog 1. Каталог
2. Қалта
category санат
category label санат сипаттамасы
category name санат атауы
CC Көшірме
Cc box Көшірме жолағы
CD Ықшам дискі
CD Key өнім кілті
CD-ROM CD-ROM
Cell ұяшық
cell reference ұяшыққа сілтеу
Center Ортада орналастыру
certificate куәлік
Certificate of Authenticity түпнұсқалық куәлік
Change Өзгерту
Change All Бәрін өзгерту
Change Icon Белгішені ауыстыру
chapter бөлім
character таңба
character font таңба қаріпі
character format таңба пішімі
Character Map таңбалар кестесі
character set таңбалар жиыны
character spacing таңба аралығы
character style таңба мәнері
chart area диаграмма аумағы
Chart title Диаграмма тақырыбы
Chart Type Диаграмма түрі
Chart Wizard Диаграмма шебері
chat сөйлесім
check тексеру
check In қайтару
check mark құсбелгі
Check Names аттарын тексеру
checkbox құсбелгі көзі
checked белгіленген
chevron бұрышты тырнақша
child menu Қаптал мәзір
choose таңдау
Choose Font Қаріп таңдау
circle шеңбер
citation сілтеме
City Қала
class класс
Classification жіктеу
clear анық
Clear етістік - Аластау
сын е. - Аласталған
clear a checkbox кұсбелгіні алу
Clear All Бәрін аластау
Clear History Бұрынғыны аластау
click Нұқу
Click and type Еркін енгізуге рұқсат ету
click the right mouse button тінтуірдің оң батырмасын нұқу
client тұтынғыш
clip клип
clip art суреттер
clipboard аралық сақтағыш
clock сағат
Close All Бәрін жабу
close button Жабу батырмасы
Closing Жабу
code page кодтік бет
collaboration бірлескен жұмыс
collapse тасалау
Collate Реттеп шығару
Collate Copies Көшірмелерді реттеп шығару
collection жиын
colon қос нүкте
Color Түс
color monitor түсті монитор
color printer түсті басып шығарғыш
color scheme түстер сұлбасы
Colors Түстер
Column Баған
column break баған үзілімі
Column Chart Баған
column heading баған тақырып аты
Column Value Баған мәні
Column Width Баған ені
Combination Тіркесім
combine тіркестіру
combo box өзгертпелі шаршы
comma үтір
comma delimited үтірлермен бөлінген
command әмір
command line әмір жолы
comment анғартпа
Company Ұйым
Compare Салыстыру
Comparison Салыстыру
compatible сыйысымды
compile құрастыру
complete бітіру
complete біткен
complex күрделі
component құралас
Compose жасау
compress қысу
Compression қысу
computer компьютер
condense таңба арасын қысу
Condition Шарт
conditional шартты
configuration ішқұрылым
Configure ішқұрылымдау
Confirm Құптау
confirmation құпталым
Confirmation ID Құптау коды
conflict қайшылық
Connect қосылу
Connect to Қосылу
connect to a server Серверге қосылу
Connection Қосылым
connection string қосылым жолы
connector қосылым сызығы
constant тұрақты мән
Contact Істес кісі
Contact Us Бізбен байланысыңыз
content class мазмұн класы
contents мазмұны
context мәтінмән
context-sensitive мәтінмәндік
context-sensitive help мәтінмәндік анықтама
Continue Жалғастыру
Continuous үзідіксіз
contrast контраст
control басқару элементі
control menu басқару мәзірі
Control Panel басқару мәзірі
Controls басқару элементтері
convention келісім
conventional кәдімгі
conversion түрлендіру
conversion table түрлендіру кестесі
convert түрлендіру
converter түрлендіргіш
cookie cookie файлы
coordinate тұрағиат
coprocessor телпроцессор
Copy зат е. - Көшірме,
етістік - көшіру
copyright notice авторлық құқық туралы хабарлама
copyright symbol авторлық құқық белгісі
core негізгі
Corner Бұрыш
Corporate Қауымдық
Correction Түзету
corrupt бүлінген
corrupt data бүлінген деректер
count санау
counter санағыш
country code ел коды
Country/Region Ел/Аймақ
cover page мұқаба бет
CPU (central processing unit) Процессор
crash жаңылыс
Create Жасау
Create New Жаңадаң жасау
Create Shortcut Лақап жасау
creator жасаушы
credit card несиелік кәртішке
criteria шарттар
critical error дағдарыстық қате
crop қиып алу
crop mark қию шені
cross айқас шені
cross-reference айқас сілтеме
crosstab query жан-жақты сауал
CTRL key CTRL пернесі
cube текше
curly quotes имек тырнақшалар
Currency ақша
currency symbol ақша белгісі
current ағымдық
current date/time ағымдық күн-ай мен уақыт
current directory ағымдық қалта
current folder ағымдық қалта
Current page Ағымдық бет
current record ағымдық жазба
Current View Ағымдық көрініс
cursor жүгіргі
cursor keys жүгірткі
curve қисық
custom өзгертпелі
custom dictionary қолданбалы сөздік
custom group пайдаланушы топ
custom group field пайдаланушы топ жолағы
custom installation таңдамалы орнату
custom setup таңдамалы орнату
Custom show Қалауынша көрсету
customizable Бапталатын
Customize Баптау
cut қиып алу
cut-and-paste қиып алу және кірістіру
cyan көгілдір
Cycle Тұйық
cylinder күбіше
Daily Күнде
damage Зақым
damage Зақымдау
Dark күңгірттеу
Dashed Сызықталған
data деректер
data area деректер аясы
Data Entry Деректерді енгізу
data field деректер жолағы
data file деректер файлы
Data Files Деректер файлдары
data form деректер пішіні
data label деректер жазбасы
data points деректер нүктелері
data processing деректерді пысықтау
data range деректер ауқымы
data series деректер қатары
data source деректер көзі
data table деректер кестесі
data type деректер түрі
data validation деректерді тексеру
data view деректер көрінісі
data view manager деректер қорына қосылу
database деректер қорына қосылу
database application деректер қорын пайданалу жүйесі
database connection деректер қорына қосқыш
database objects деректер қорының нысандары
database window деректер қорының терезесі
datasheet кесте
datasheet view кесте күйі
Date күн-айы
date format күн-ай пішімі
Date separator күн-ай арабөлгіші
Day күн
daylight time жазғы уақыт
deactivate тоқтату
dealer Өткізуші
debug күйін келтіру
decimal numbers ондық бөлшек
decimal place бөлшек бөлігіндегі таңбалар саны
decimal separator бөлгі
Decline қабылдамау
decoding кодсыздандыру
decompress ашу
decompression ашылым
Decrease азайту, төмендету
Decrease Indent шегіністі кішкрейту
decrypt шифрді шешу
decryption шифршешім
default Әдепкі
default button Әдепкі батырма
default chart Әдепкі диаграмма
default settings Әдепкі параметрлер
default value Әдепкі мән
Define анықтау
Define Views Көрініс құру
definition анықтама
degree symbol градус таңбасы
deinstall жою
DEL key DEL пернесі
Delay кідіріс
delegate өкіл
delete жою
Delete All бәрін жою
Delete Item элементті жою
Delete Page Бетті жою
Delete Rows жолдарды жою
Delete Shortcut Лақапты жою
Deleted Items жойылған
Delimited бөлгіленген
delimiter бөлгі
Demo көрсету
demote деңгейді төмендету
Department бөлім
Depth тереңдік
descending order кемуі бойынша
Description сипаттама
deselect бөлектеу, алып тастау
Design жасақтама, жасақтау
design template безендіру қалыбы
Design view құрастыру тәртібі
designer құрастырушы
desktop жұмыс үстелі
desktop computer үстелдік компьютер
desktop publishing program шағын баспалық жүйе
destination тағайындау
destination file тағайындалған файл
detail егжей-тегжейлі мәлімет
Details егжей-тегжей
Detect and repair табу және қалпына келтіру
detection байқалым
developer жасақтаушы
device құрылғы
device driver құрылғы драйвері
diacritics дәйек белгілер
Diagonal Қиясызық
Diagram диаграмма
Dial нөмір теру
dial tone желі дыбысы
dial up қашықтан қатынасу
dialog box тілқатысу терезесі
dial-up қашықтан қатынасу
dial-up account қашықтан қатынас жасау
dial-up networking желілік кашықтан қатынас
dictation айта жаздыру
Dictionary сөздік
digit сан
Digital сандық
digital ID сандық куәлік
digital signature сандық жазба
digitally sign сандық қолтаңбаны пайданалу
Dim қарайту
dimension кесектік
direction бағыт
direction keys жүгірткі пернелері
directory каталог
Directory Services Каталогтар қызметі
disability шектеулі әрекеттілік
disable доғару
discard алып тастау
disclaimer қабылдамау хабарламасы
disconnect ажырату
discussion талқылау
discussion board талқылау тақтасы
discussion comment талқылау түсіндірмесі
disk дискі
disk drive дискі ұясы
disk icon дискі белгішесі
disk space дискі сыйымдылығы
Dismiss Қабылдамау
Display бейнебет
Display as … бейнелеу
Display as icon Белгіше түрінде бейнелеу
display name бейнеленетін атау
Distribute үлестіру
Divide бөлу
division line бөлшек сызық
DLL (Dynamic Link Library) DLL-файл
dock орнықтыру
docked toolbar орныққан құралдар үстелі
docking station түйісуші бөлік
document құжат
document formatting құжатты пішімдеу
document icon құжат белгішесі
Document Library Құжат жинағы
document map құжат құрылымы
document recovery құжатты қалпына келтіру
document type definition құжат түрін анықтау
document window құжат терезесі
Documents and Settings Documents and Settings
dollar sign доллар таңбасы
domain үйшік
dots per inch бір дюймде … нүкте
dotted line үзік сызық
double byte character екі байтты таңба
double the size екі еселеу
double underline астын екі рет сызу
double-byte font екі байтты қаріп
double-click етістік - екі нұқу;
зат е. - қос нұқым
Doughnut Сақиналы
Down әрекетсіз
Down Arrow «Төмен» жебешесі
Download Қотару
downtime іркіліс уақыты
DPI setting Анықтық
draft жоба жазба
drag Апару
drag and drop апарып тастау
Drawing сурет салу
drawing canvas кенеп
drawing object Сызбалық нысан
Drive дискіенгізгі
drive icon дискі белгішесі
drive letter дискі әріпі
Driver Драйвер
drop жіберу
drop area аумақ
drop cap өрнекәріп
drop lines түсірілу сызықтары
Drop-down ашылмалы-өзгертпелі шаршы
drop-down arrow ашылма жүгіргісі
Dropdown Box енгізбелі шаршы
drop-down combo box өзгертпелі шаршы
drop-down list ашпалы шаршы
drop-down list box енгізбелі-өзгертпелі шаршы
drop-down menu ашылмалы мәзір
Due date Мерзім
Duplicate Телнұсқа
Duration Ұзақтық
DVD DVD-дискі
Each other бір-біріне, бір-бірімен, т.б.
echo бейнебетке шығару
Edit Өңдеу
edit box енгізу жолағы
Edit Hyperlink еренсілтемені өзгерту
Edit Picture Суретті өзгерту
Edit Series Қатарды өзгерту
Edit Text Мәтінді өзгерту
Edit Trust Сенім ережелерін өзгерту
editor өңдегіш
Effect пәрмен
electronic mail электрондық мекен-жай
element элемент
ellipsis көп нүкте
em dash сызықша
e-mail электрондық пошта
e-mail account тіркеулік жазба
e-mail address электрондық пошта мекен-жайы
e-mail message электрондық пошта хабарламасы
e-mail server электрондық пошта сервері
embed ендіру
embedded hyperlink ендірілген сілтеме
embedded object ендірілген нысан
Empty бос
en dash сызықшық
Enable қосу
enclose 1. қоршау
2. қоршауға алу
Encoding Кодтау
Encrypt Шифрлау
encryption шифрланым
End соңы
END key END пернесі
End time Аяқталу уақыты
end user соңғы пайдаланушы
end user license лицензиялық келісім
endnote түсірінді
enter енгізу
ENTER key ENTER пернесі
Entire Network Бүкіл желі
entry ендірілу
entry bar түзету аумағы
Envelopes хатқалталар
environment орта
Equal Sign Теңдік белгісі
Equation Editor өрнек өңдегіш
Erase өшіру
error қате
error bars қателік жолдары
error log қателер жұрналы
error message қате туралы хабар
ESC key ESC пернесі
Evaluate есептеу
evaluation есептелу
event оқиға
Every Әрбір
Exactly Дәл
Example Мысал
Exception қиыс жағдай
exclamation point леп белгісі
exclusive жеке дара
executable program атқарушы файл
execute атқару
execution атқарылу
exist бар болу
existing бар
Exit Шығу
expand шығарып алу
expand (an outline) жаю
Expand icon белгішені жаю
Explain түсіндіру
explore зерттегіш
explorer жетектегіш
export сыртқа беру
express installation тез орнатылу
express setup тез орнату
expression өрнек
extend өрнекше
extended selection кеңейтілген таңдау
extension кеңею
external сыртқы
external data сыртқы деректер
Extract Бөліп алу
face down бет жағы төмен
face up бет жағы жоғары
facing pages мұқаба беттер
failure қате
FAQ Сұрақтар мен жауаптар
Fast Жылдам
favorite таңдаулы
Fax Факс
feature мүмкіндік
feedback кері байланыс
field жолақ
field button батырма шаршысы
field code шаршы коды
field list жолақтар тізімі
field name жолақ атауы
field value жолақ мәні
File Файл
File and Folder Tasks файл мен қалтаға арналған атқарылымдар
file and print sharing файлдар мен басып шығарғышты ортақтастыру
File as былай сақтау
file extension файл кеңейтімі
file format файл пішімі
file management файлдарды басқару
File name файл атауы
file sharing файлдарды ортақтастыру
File size файл ауқымы
file type файл түрі
Filename Файл аты
Files of type Файлдар түрі
fill бояу
Fill color бояу түсі
Fill Effects Бояу тәсілдері
Filled Ellipse боялған эллипс
Filmstrip Диафильм
filter сүзгі
Filter options сүзгі параметрлері
Find Табу
Find File файлды табу
Find Next келесісін табу
Find Now іздеуді бастау
Find People Адамдарды іздеу
Find Printer басып шығарғышты табу
Find what не іздеу
Finish Дайын
First Бірінші
First line indent азат жол шегінісі
First Name Аты
First page Бірінші бет
Fit Қиыстыру
Fit text мәтінді қиыстыру
Fit to мынаған қиыстыру
Fit to Window терезеге қиыстыру
fix қателерді түзету
fixed disk тұрғылықты дискі
fixed-layout table жайғастыру берілімдерің кестесі
flag етістік - жалауша қою
зат е. - жалауша
flash жыпылықтау
Flip Horizontal солдан оңға аудару
Flip Vertical төңкеру
floating жылжытпалы
floating toolbar жылжытпалы үстел
floppy disk алмалы дискі
flowchart блок-сұлба
flyer хабарландыру
focus кезелім
folder қалта
folder icon қалта белгішесі
Folder List қалталар тізімі
Folder Name қалталар атауы
Follow Up Орындалсын
font қаріп
font box Қаріп шаршысы
font color қаріп түсі
font name қаріп атауы
Font size Қаріп өлшемі
font size box «Қаріп өлшемі» шаршысы
font smoothing бейнебетік қаріптерді астастыру
font style қаріп мәнері
footer төменгі дерекатау
footnote түсірінді
Foreground үстіңгі бет
form пішін
form control пішіннің басқару элементі
form feed парақты ауыстыру
form field пішін жолағы
Form name пішін атауы
form properties пішін сипаты
Form view пішін күйі
Format пішім
Format пішімдеу
Format bar пішімдеу үстелі
Format Cells Ұяшықтар пішімі
Formatted text Пішімделген мәтін
Formatting Пішімдеу
formatting buttons Пішімдеу батырмалары
Formatting toolbar «Пішімдеу» құралдар үстелі
Forms пішімдер
formula өрнек
formula bar өрнек жолы
Forward қайта жіберу
Forward Қайта түсу
forward slash қиғаш сызғыш
four-headed arrow меңзер
fraction бөлшек
fractional numbers бөлшек сандар
frame жақтау, отау терезе
frameset отау терезелер жиыны
framework арқаулық жүйе
free disk space дискідегі бос орын
free memory бос жады
Free Stuff тегін қотару
freeform иілгіш нысан
freeze қатыру
frequency жиілік
friendly name өз аты
From Кімнен
From File Файлдан
From Left сол жақтан
From text Мәтіннен
From Top үстінен
Front бет алды
FrontPage Server Extensions FrontPage серверлік кеңейтулері
FTP FTP дерек беру реті
Full screen толық бейнебетке
function жете
function key жетелік перне
gallery жиынтық
game ойын
Gap Саңылау
gateway шлюз
general жалпы
gigabyte гигабайт
global жаһандық
glossary сөз тізбек
go өту
Go Өту
Go Back Қайту
Go to Өту
Go to Folder қалтаға кіру
Goto өту
gradient градиент
grammar грамматика
Graph сызба
graphic Сызбалық
graphic filter сызбалық сүзгі
grayed command қол жеткізгісіз әмір
greater-than sign үлкендік немесе тендік белгісі
Green Жасыл
greeting сәлемдесу
grid тор
gridlines тор сызықтары
group топ
group box топтық терезе
group by топтасым
group item топтық элемент
group level топтасу деңгейі
grouping топтасу
GUID ПБЖ (пайдаланушынын басты жалпылауышы)
guideline нұсқау
guides бағыттауыштар
handheld қол … (зат е.)
handle байрақша
handout баспасөз беті
handwriting қолжазба
Hang Up Ажырату
hanging indent еже шегініс
hard disk тұрғылықты диск
hardcopy қағаздағы нұсқа
header үстіңгі дерек атауы
heading style тақырыбат мәнері
Height Биіктік
Help Анықтама
Help and Support Анықтама және Қолдау
help button Анықтама батырмасы
Help File Анықтама файлы
help index анықтама көрсеткіші
help topic анықтама бөлімі
Hibernate Ұйқылық күй
hidden жасырын
hidden text жасырын мәтін
Hide жасыру
Hide Detail нақты жайтты жасыру
Hide Details нақты жайтарды жасыру
High биік
high priority айрықша басымдық
high resolution жоғары ажыратқыштық
highlight бөлектеу
highlighted command бөлектелген әмір
highlighter бөлектенді
high-low lines Жоғары-төменгі сызықтар
Hiragana Хирагана
hit ұшырасу
hold басып тұру
hold down a button батырманы басып тұру
home өзіндік
HOME key HOME пернесі
home page өзіндік бет
home phone үй телефоны
horizontal көлденең (інен)
horizontal scroll көлденең жылжыту
horizontal scroll bar көлденең жылжыту жолағы
host хост
hotkey тездету пернесі
hour format уақыт пішімі
hourglass құмсағат
HTML HTML тілі
HTML file HTML файлы
HTML tag HTML-тег
HTTP HTTP дерек беру реті
Hue Реңк
hyperlink еренсілтеме
hyperlink address еренсілтеме мекен-жайы
hyphen сызықшық
hyphenation тасымалдарды қою
I/O (input/output) Енгізу-Шығару
ICM Бейне түстерін сәйкестендіргіш
icon белгіше
ID жалпылауыш
identifier жалпылауыш
ignore елемеу
Ignore All Бәрін елемеу
IM-address IM-мекен-жайы
image 1. сурет,
2. кескін
IME енгізу әдісінің өңдегіші
import сырттан алу
Import Data деректерді сырттан алу
Import from … алу
Importance Маңыздылық
Imported сырттан алынған
In field Жолақта
inactive енжар
inactive window енжар терезе
inbox Келетін
incoming message келген хабарлама
incompatible сыйыспайтын
Increase Indent Жол шегінісін үлкейту
indent Жол шегінісі
index реттеуіш
indicator айғақтауыш
information ақпарат
infrared инфрақызыл
initialization file баптау файлы, .INI файлы
initialize баптандыру
Initials Аты-жөні
ink қолжазбалық мәтін
Ink Annotations «Қолжазбалық аңғартпа»
inline кірістірілген
inline image кірістірілген сүрет
in-place buttons Жергілікті батырмалар
input енгізу
input focus енгізу кезелімі
Insert кірістіру
Insert Data деректерді кірістіру
Insert File файлды кірістіру
INSERT key INSERT пернесі
insert mode кірістіру реті
insertion point кірістіру орны
install орнату
installation орнатым
installation disk орнатқыш дискі
Installation ID орнату коды
installer орнату бағдарламасы
instance дана
instruction нұсқау
integer бүтін сан
integrity тұтастық
interactive көзбе-көз белсенді
interface тілдесу
internal modem ішкі модем
International characters халықаралық таңбалар
Internet Интернет
Internet access provider Интернет провайдері
Internet account Интернет тіркелгі
Internet Call Интернет арқылы байланысу, Интернет арқылы байланыс
Internet Explorer Интернет Жетектегіш
Internet service provider Интернет провайдері
Internet site веб-торап
interrupt үзгіш
intranet интранет
invalid дұрыс емес
invert керілеу
invisible көрінбейтін
IP IP дерек беру реті
ISP Интернет провайдері
Italic қиғаш
Item Элемент
iteration итерация
jagged line сынық сызық
jammed түйілген
Job Тапсырма
Job Title Лауазым
join біріктіру
journal entry жұрнал жазбасы
joystick тәрте
jump ауысу
Junk Mail Калаусыз пошта
justification туралау
Justify Ені бойынша туралау
Katakana Катакана
keep сақтап қалу
kerning жайғасу
kerning table жайғасу кестесі
Key Перне
key combination пернелер тіркесімі
Keyboard пернетақта
keyboard layout пернетақта жаймасы
keypad саңдық пернетақта
keyword кілт сөз
Label шен
LAN (Local Area Network) жергілікті желі
Landscape Альбомдық
language тіл
laptop қолкомпьютер
Large Icon Ірі белгіше
Last Modified Өзгертілді
Last Name Тегі
launch іске қосу
Layer Қабат
layout орналасу
layout table орналастыру кестесі
leader толтырғыш
leading жол шегінісінің мөлшері
Left Сол, сол жақ
Left Arrow Сол жақ бағытты
left mouse button тінтуірдің сол жақ батырмасы
left-to-right солдан оңға қарай
legacy бұрынғы
legend мәндік белгілер
Legend key мәндік белгілер кілті
Length Ұзындық
less аздау
less-than sign аздық белгісі
level деңгей
library кітапхана
license agreement лицензиялық келісім
license certificate лицензия куәлігі
line 1. сызық (line in a drawing)
2. жол (line of text)
line break жол соңы
line callout шығарылған аңғартпа
line chart сызба
Line color Сызық түсі
line spacing жол аралығы
line style сызық түрі
Line up Icons белгішелерді тізу
Line Width сызық жуандығы
line wrap мәтінді тасымалдау
Linear Сызықтық
link еренсілтеме
link bar еренсілтеме үстелі
Link to Content мәтінмәндік еренсілтеме
linked object байланған нысан
linked table байланған кесте
list тізім
list box тізімді жолақ
list separator тізім бөлгіш
local network жергілікті желі
locale тұрған жері
location орналасу
lock бұғаттау
log жұрнал
log file файл-жұрнал
Log Off Сеансты аяқтау
log off from the network желіден шығу
log on сеансты бастау
log on to the network желіге ену
logarithm логарифм
logging жұрнал жүргізу
logical қисындық
logo мекеме ені
look up іздеу
loop тұйық
loudspeaker үндеткіш
low memory 1. төменгі жады
2. жетімсіз жады
lowercase кіші әріптер
Lum Жарықтылық
macro құрамды әмір
macro virus макровирус
Magnifier үлкейткіш
Mail Пошта
mail merge стандартты хаттар құрастыру
Mail Message Пошта хабары
Mail Options Пошта параметрлері
mail recipient хат алушы
mail system пошта жүйесі
mailbox пошта жәшігі
mailing label пошталық жапсырма
mailing list жіберу тізімі
main document басты құжат
major gridlines тордың негізгі сызықтары
Manage Басқару
Manage Lists right Тізімді басқару құқығы
Manager Реттегіш
Manual Қолмен
manual feed қолдан беру
manual line break жол үзілімі
manual page break Бет үзілімі
margin жақтау жолақ
Mark 1. зат е. - шен
2. етістік - шендеу
Mark as Read Оқылған деп белгілеу
Mark as Unread Оқылмаған деп белгілеу
marker байрақша
markup шен салу
marquee кенере
mask бүркеншік
master басты
master document басты құжат
master page басты бет
match сәйкестік
match case үлкен-кішілігін ескеріп
matrix матрица
matte бұлыңғыр
Max төбелік
maximize барынша үлкейту
Maximize button барынша үлкейту батырмасы
maximized window барынша үлкейтілген терезе
MB Мбайт
measure өлшеу
measurement 1. өлшем,
2. шама
Media 1. арқау
2. мультимедиа
medium орташа
Meeting Request Жиналысқа шақыру
Members Мүшелер, қатысушылар
memo жазбалар
memory жады
menu мәзір
menu bar мәзір жолы
menu button мәзір батырмасы
menu item мәзір элементі
menu name мәзір атауы
menu title мәзір тақырып аты
merge біріктіру
merge field деректер жолағы
Merge to біріктіру
Message Хабар
message box хабарлама терезесі
Message Class Хабар класы
message header хабар тақырып аты
messaging хабар алмасу
metafile метафайл
method әдіс
microprocessor микропроцессор
Microsoft Access database Microsoft Access Деректер қоры
Microsoft Office Activation Wizard Белсендіру шебері
Microsoft Privacy policy Microsoft корпорациясының құпиялылық саясаты
Microsoft Product Support Microsoft өнімдерін қолдау
Microsoft Script Editor Microsoft сценарий өндегіш
Microsoft SQL Server database Microsoft SQL Server деректер қоры
Middle Әкесінің аты
Minimize барынша кішірейту
Minimize button барынша кішірейту батырмасы
minimum installation қысқартылған орнатым
minor gridlines тор аралық сызықтар
minus sign Алу таңбасы
miscellaneous әр түрлі
Mix format MIX-пішім
mode күй
model үлгі
modem модем
modifier key Ctrl, Shift және Alt пернелері
module модуль
monitor монитор
More Қосымша
More Colors Қосымша түстер
More Details Басқа жайттар
More Info Толығырақ
More Windows Барлық терезелер
mouse тінтуір
mouse button тінтуір батырмасы
mouse click тінтуір нұқымы
mouse pointer тінтуір көрсеткісі
Move жылжыту
move down төмен жылжыту
Move Up жоғары жылжыту
movie clip Фильм
multilingual көп тілді
multimedia мультимедиа
multiple selection үндескен бөлектеу
mute дыбысты өшіру
My Computer Менің компьютерім
My Documents Менің құжаттарым
My Music Менің сазым
My Network Places желілік орта
My Pictures Менің суреттерім
My Recent Documents Жуықтағы құжаттар
n/a жабық, жарамсыз
name аты
namespace аттар кеңістігі
navigate шарлау
Navigation шарлау әмірі
Navigation Bar шарлау үстелі
Navigation Pane шарлау аумағы
negative indent еже шегініс
Network Желі
network administrator желілік әкімші
network administrator installation желілік әкімші орнатым
network connection желілік қосылым
network drive желілік дискі
network location желідегі мекен-жай
news жаңалықтар
News Message жаңалықтар хабары
newsgroup жаңалықтар тобы
Next келесі
Next Page Келесі бет
Nickname Бүркеншік ат
No Жоқ
no wrap тасымалданбайды
node түйін
non-adjacent cells ұштаспайтың ұяшықтар
non-breaking hyphen ажыратпас сызықшық
non-breaking space ажыратпас бос орын
nonprinting character басылмайтын таңба
non-proportional font тұрақты қадамды қаріп
Normal Қалыпты
Note ескерім
Note Flag ескерім белгісі
Notes ескерімдер
Notify құлақтандыру
nudge ығыстыру
NUM LOCK key NUM LOCK пернесі
Number Нөмір
number sign нөмір таңбасы
numbered list нөмірленген тізім
numeric keypad сандық пернетақта
object нысан
object library нысандық кітапхана
Object Type нысан түрі
OCR Мәтінді оптикалық тану
OEM manufacturer OEM өндіруші
office кеңсе
Office Assistant Көмекші
Office Clipboard Office аралық сақтағышы
Office Document Office құжаты
offline дербес
offset орын ауыстыру
OK Жарайды
OLAP OLAP
Old password Ескі құпия
OLE DB НБЕ деректер қоры
OLE object НБЕ-нысан
OLE server НБЕ-сервер
omit өткізіп жіберу
On Қосылған
On the Phone телефонмен сөйлесіп тұрмын
Online қосылған
online service Интернеттегі қызметтер
Online Support техникалық қолдау
Open ашу
operating system амалдық жүйе
operation әрекет
operator амалдағыш
optimize оңтайландыру
Option Параметр
option button ажырата қосқыш
option group ажырата қосқыштар тобы
optional қосымша
optional hyphen шарасыз тасымал
ordinal number реттік нөмір
orientation бағдар
original бастапқы
originate іске қосу
Other Басқа
Other Places Басқа орындар
out of the office жұмыста жоқпын
Out to Lunch түскі үзіліс
outbox Кететін
outgoing message Кететін хабар
outline құрылым
output нәтижелер
overlap қабаттастыру
overlapping windows қабаттасатын терезелер
override жауып тастау
overstrike үстіне салу
overtype алмастыру
Overwrite Қайта жазу
owner ие
ownership иелік
pack Буып-түю
Pack and Go Буу
Packages Бума
page бет
page break бет үзілімі
PAGE DOWN key PAGE DOWN пернесі
page field бет жолағы
page header үстіңгі дерек атауы
Page Setup Бет өлшемдері
PAGE UP key PAGE UP пернесі
Page view Бет көрінісі
pagination беттеу
palette бояғыштар
palette window бояғыш терезе
palmtop алақан компьютер
panel үстел
paper қағаз
paper bin қағаз бергі
paper format қағаз пішімі
paper jam қағаз тұрып қалу
Paper Source қағаз көзі
paragraph еже
paragraph break еже үзілімі
paragraph formatting ежені пішімдеу
paragraph mark еже таңбасы
parallel қатарлас
parameter параметр
parent аталық
parent directory аталық каталог
parent folder аталық қалта
parent web аталық веб-торап
parenthesis жай жақша
parity жұптық
partition бөлім
password құпия сөз
password protection құпия сөзбен қорғау
Paste Қою
Paste Link еренсілтеме қою
Paste Shortcut лақап қою
Paste Special арнайы қойым
path жол
pattern әшекей
PAUSE key PAUSE пернесі
PC ДК (дербес компьютер)
pen қаламұш
percent sign пайыз таңбасы
Percentage пайыздық көрсеткіш
performance өнімділік
period кезең
permissions рұқсат
personal computer дербес компьютер
personal information жеке мәліметтер
phone book телефон анықтамасы
phone number телефон нөмірі
photo album сүрет альбом
pica цицеро
pick таңдау
picture сурет
Pie дөңгелек
Pie Chart дөңгелек диаграмма
Pivot Жиынтық
PivotChart view Жиынтық диаграмма күиі
PivotTable list кестелік тізім
PivotTable report жиынтық кесте есебі
PivotTable view жиынтық кесте күйі
pixel нүкте
placeholder толтырғыш
plain text кәдімгі мәтін
platform тұғыр
Play Көрсетілу
plot area тұрғызу аумағы
plug-in қосылатын модуль
plus sign Қосу белгісі
point нүкте
pointer меңзер
pointing device меңзегіш құрылғылар
policy саясат
Policy Module саясат модулі
Polygon Көпбұрыш
pop-up menu қалқымалы мәзір
pop-up window қалқымалы терезе
port порт
portrait кітаптық
position орын
positioning орналасуы
post орналастыру
postal code пошталық индекс
Power Қорек
predefined күні-бұрын
preference бапталым
preferences бапталымдар
prefix префикс
prepare дайындау
preset Алдын ала орнату
press басу
press a key пернені басу
press and hold a mouse button тінтүір батырмасын басып тұру
preview алдын ала қарап алу
preview pane алдын ала қарау
primary color негізгі түс
primary key бастапқы кілт
primary window басты терезе
print басып шығару
print area басып шығару аумағы
print job баспып шығару тапсырмасы
print preview алдын ала қарап алу
PRINT SCRN key PRINT SCRN пернесі
Printer басып шығарғыш
printer driver басып шығарғыш драйвері
Printers and Faxes басып шығарғыш пен факстер
priority басымдылық
privacy құпиялылық
Probability ықтималдық
procedure іс реті
process үдіріс
product өнім
Product ID Өнім коды
Product key Өнім кілті
Product News Өнім туралы мәліметтер
Profession Кәсіп
Professional edition кәсіби басылым
profile профайл
program бағдарлама
Program Files Program Files
program icon бағдарлама белгішесі
progress indicator орындалу барысының айғақтауышы
project жоба
promote деңгейді көтеру
prompt серкеше
proofing tools емле тексеру құралдары
properties сипаттары
property сипат
property page сипаттар беті
property sheet сипаттар кестесі
protect қорғау
Protection Қорғаныс
protocol дерек беру реті
proxy server аралық сервер
pt нүкте
publication жарияланым
publish жариялау
pull quote нұсқадәйексөз
Pyramid үшкіл
query сұрау
question mark сұрақ белгісі
queue кезек
Quick View Жедел қарау
quit шығу
quotation mark тырнақша
Radar Жапырақты
radio button ажырата қосқыш
range ауқым
RAS RAS
rate жылдамдық
Read only тек оқу үшін
readability мәтіннің бейнелену сапасы
Reading Pane оқу аймағы
README file README файлы
read-only тек оқу үшін
read-write оқу және жазу үшін
rearrange қайта реттеу
reboot қайта қотару
Recalculate қайта есептеу
recall кері қайтару
receive қабылдау
recipient қабылдаушы
Recolor қайта бояу
record жазба
record source жазбалар көзі
recordset жазбалар жинағы
recover, restore қалпына келтіру
Rectangle Тіктөртбұрыш
recurring қайталанатын
recycle bin себет
Redial нөмірді қайта теру
Redo Қайтару
reduce кішірейту
Reduce icon белгішені кішірейту
reference айнымалы сілтеме
refresh жаңарту
Refresh Data Деректерді жаңарту
Refresh every әрбірін жаңарту
Regions аймақтар
register тіркеу
registered trademark тіркелген сауда белгісі
registered user тіркелген пайдаланушы
registration тіркелу
registry тізбе
reinstall қайта орнату
relation бірден-бір байланыс
relationship байланыс
release шығарылым
release notes шығарылым ескерімдері
reminder еске салу
remote қашықтағы
remote access қашықтан қатынасу
rename қайта атау
repair түзету
repeat қайталау
repetition қайталану
replace ауыстыру
replica шағылысымды
replication шағылысу
reply жауап беру
report есеп хат
Reset ысыру
resize өлшемді өзгерту
resolution ажыратылымдық
resource қор көзі
response үн қату
restart қайта қотару
Restart Қайта қотару
Restore button Қалпына кел батырмасы
result нәтиже
resume жалғастыру
résumé түйін хат
retry Қайталау
return оралу
Return address Кері мекен-жай
retype қайта теру
Revert Өзгертуді болдырмау
review қарап шығу
revision marks түзетулік белгілер
Ribbon Таспа
rich-text box пішімделген мәтін жолағы
rights құқықтар
right-to-left оңнан солға
right-to-left support оңнан солға жазуды қолдау
role рөл
Roman латындық
root directory түбірлік қалта
root web түбірлік веб-торап
Rotate Бұру
route жол жоспар
router жол жоспарлағыш
row жол
rule ереже
ruler сызғыш
Run Жегу
run жеккіш
run-time орындалу уақыты
sample code код үлгісі
Save сақтау
Save All Бәрін сақтау
Save and Close Сақтау және Жабу
Save As Басқаша сақтау
Save as type Файл түрі
Save Copy As Көшірмені басқаша сақта
Save Form Пішінді сақтау
Save in … сақтау
Save Password Құпия белгіні сақтау
Save Picture As Суретті басқаша сақтау …
Save Search Іздеу шарттарын сақтау
scalable кеңейтілетін
Scale зат е. - кеңейтім,
етістік - кеңейту
scanner мәтіналғы
scenario сценарий
schedule іс кесте
schema сұлба
Scheme Сұлба
screen бейне бет
ScreenTip қалқымалы атау
Scribble Салынған қисық
script скрипт
scroll айналдыру
scroll arrow айналдыру көрсеткісі
scroll bar жылжыту жолағы
scroll box жүгірткі
SCROLL LOCK key SCROLL LOCK пернесі
scroll through a document құжатты қарап шығу
scrolling text жылжымалы мәтін
search іздеу
search criteria іздеу шарттары
search engine іздеу жүйесі
second секунд
secondary window екінші реттегі терезе
section бөлім
section break Бөлім үзілімі
section symbol бөлім соңының таңбасы
secure қауіпсіз
security қауіпсіздік
see қараңыз
see also т.б. қараңыз
select бөлектеу, таңдау
select a block of text мәтін бөлігін бөлектеу
select a check box жалауша қою
select a command әмір таңдау
select a list box тізімді жолақты таңдау
select a menu мәзірді таңдау
Select All Бәрін бөлектеу
select an option button ажырата қосқышты тандау
selected таңдалған
selected command таңдалған әмір
selection таңдалған
selector таңдау
semicolon нүктелі үтір
send жіберу
Send As Is Барын жіберу
Send As Unicode Юникод ретінде жіберу
Send HTML HTML пішімде жіберу
Send Mail хат жіберу
Send Message Хабарды жіберу
Send Plain Text кәдімгі мәтінді жіберу
Send To кімге
Send/Receive жіберу/қабылдау
sender жіберуші
Sender Name Жіберуші аты
Sent Items Жіберілген
Sent To Жіберілген
separator бөлгіш
Sequence бірізділік
serial number сериялы нөмірі
series қатар
series lines қатар жолдары
Series name қатар атауы
Server Сервер
service қызмет
Service Pack Жаңарту бумасы
session сеанс
Set Орнату
Set Default әдепкі орнату
Set password құпия белгіні орнату
Setting баптау
setup орнату
setup disk орнату дискісі
setup program орнату бағдарламасы
shade реңк
shadow көлеңкелі
Shadow Style көлеңке мәнері
share жалпы қор көзі
Share name ортак қор көзінің аты
Sharing ортақтасу
sharpness анықтық
sheet парақ
SHIFT key SHIFT пернесі
shortcut лақап
shortcut icon лақап белгішесі
Shortcut key Пернелер тіркесімі
shortcut menu мәтінмәндік мәзір
Show Көрсету
Show all Бәрін көрсету
Show As Басқаша көрсету
Show Detail Егжей-тегжейлі көрсету
Show Image Суретті көрсету
Show in … көрсету
Show in Groups Топтар бойынша
Show Item Элементін көрсету
Show or Hide Көрсету немесе Жасыру
Show Outline Құрылымды көрсету
Show value мән
Shut Down жұмысты аяқтау
sidebar бүйірлік үстел
Sides Бүйір беттер
Signature қолтаңба
signature file қолтаңба файлы
simple қарапайым
single byte character бір байтты таңба
single underline астын бір рет сызу
single-click бір рет нұқу
site сайт
sizable өзгермелі
Size Өлшем
sizing handle Өлшем өзгертуші байрақша
Skip Өткізіп жіберу
slash қиғаш сызық
Slide Слайд
slide master басты слайд
slide show слайдтарды көрсету
slider жүгірткі
slider indicator жүгірткі нұсқаушы
Slow Баяу
Small Business edition Шағын бизнеске арналған шығарылым
small capitals кіші бас әріптер
smart quotes жұп тырнақшалар
Smart tag Смарт-тегтер
Snap байластыру
snapshot сурет
software бағдармалық жасақтама
Sort сұрыптау
Sort Ascending артуы бойынша сұрыптау
Sort By … бойынша сұрыптау
Sort by Name Атауы бойынша сұрыптау
Sort Descending Кемуі бойынша сұрыптау
sort order сұрыптау реті
sorting сұрыпталу
sorting order сұрыптау реті
Sound дыбыс
sound card дыбыстауыш
sound clip дыбыстауыш файл
Source қайнар
source code бастапқы код
source data бастапқы деректер
source file бастапқы файл
space бос орын
spacebar БОС ОРЫН пернесі
Spacing Аралық
Special Ерекше
special paper арнайы қағаз
specify шұқып көрсету
Speech Сөз
Speech Сөздеуіш
Speed Жылдамдық
spell checker емлені тексергіш
Spelling емле ереже
spin box реттегіш
split бөлу
split bar бөлгіш
split box бөлу байрақшалары
spreadsheet парақ
SQL Server SQL сервері
Stack суреттер қабаты
Stand by Күту қалыбы
standalone оқшау
Standard Стандартты
standard time қысқы уақыт
Standard toolbar стандартты құралдар үстелі
start жегу
Start button бастау батырмасы (»Бастау»)
Start menu Бастау мәзірі
start page Бастау бет
Start time Басталу уақыты
Startup Жегілу
startup folder Өзжегілу қалтасы
State/Province мемлекет/облыс
statement Айтылым
Statistics Санақ
status Күй
status area күй аумағы
status bar күй жолағы
Step Қадам
Step In Кіру қадамы
Stop Тоқтату
storage жинақтауыш
store сақтау
stored procedure сақталған іс реті
story мәтіндік бөлік
straight quotes тік тырнақшалар
stream ағын
Street Көше
Stretch Созу
Strict Қатал
strikethrough Сызылған
string жол
Structure Құрылым
style мәнер
style area мәнер жолағы
style box мәнер терезесі
style name мәнер атауы
style sheet мәнерлер кестесі
subfolder ішкі қалта
subform бағыныңқы пішін
Subject Тақырып
submenu ішкі мәзір
Submit Жіберу
subreport бағыныңқы есепхат
subroutine ішкі бағдармала
Subscribe жазылу
subscript жол астылық
subscription жазылым
subsidiary өкілдік
Substitution алмастырым
Subtotal аралық жиындар
subweb отау веб-торап
Suffix жұрнақ
Suggest Нұсқалар
Suggestion Ұсыныс
suite бағдарламалар дестесі
Sum қосу
Summary жиынтық
superscript жол үсті
supplemental қосымша
Supplier жабдықтаушы
support қолдау
Surface бет
survey Сауал
switch қосқыш
symbol нышан
synchronization қадамдастырым
Synchronize қадамдастыру
synonym мағыналас
Synonyms мағыналастар
syntax синтаксис
syntax error синтаксистік қате
System Жүйелік
system administrator жүйелік әкімші
system configuration жүйе ішқұрылымы
system file жүйелік файл
system information жүйе туралы мәліметтер
system requirements жүйелік талаптар
tab Қойынды
Tab Character қадамды шегініс таңбасы
tab delimited қадамды шегініс бөлгіштермен
TAB key TAB пернесі
Tab Order өту бірізділігі
tab stop қадамды шегініс шебі
table кесте
table cell кесте ұяшығы
table of contents мазмұны
Tabs қадамды шегіндіру
Tabular Кестелік
tag тег
tag line ұран
target мақсат
Task тапсырма
task list тапсырмалар тізімі
task pane тапсырмалар аймағы
Task Request тапсырма сұрағы
Taskbar тапсырмалар үстелі
taskbar button тапсырмалар үстелінің батырмасы
TaskPad күнделік тапсырмалар
TCP TCP беру реті
TCP/IP TCP/IP беру рет
Telephone Телефон
telephone book телефон анықтамасы
Tell Me More Қосымша мәліметтер
template үлгі
Temporary Уақытша
Tentative Белгісіз
tentative confirmation шартты құптау
Test Тексеру
Text Мәтін
Text alignment мәтінді туралау
Text Area мәтін аумағы
text box мәтін жолағы
Text direction Мәтін бағыты
text editor мәтіндік өңдегіш
text file мәтіндік файл
text format мәтін жолағы
text formatting мәтін пішімі
text only тек қана мәтін
Text Size мәтін мөлшері
text wrapping мәтін тасымалдау
textbox мәтіндік жолақ
texture сурет құрамы
theme тақырып
Then by содан кейін
thesaurus тезаурус
This field осы жолақ
This Folder осы қалта
thousand separator мыңдық бөлгіш
thread ағын
thumbnail нобай
tick marks бөліктер
Tight Тығыз жанасыңқы
tilde ирек
Tile қатарластыру
Tile Vertically солдан оңға қатарластырып
tiled windows қатар
Time Уақыт
Time format Уақыт пішімі
time stamp уақыт бұрыштамасы
time zone уақыт белдеуі
tint реңк
tip кеңес
title text мәтін тақырып аты
Today Бүгін
toggle ажырата қосу
toggle key қосқыш
token байрақша
tool құрал
Toolbar Құралдар үстелі
toolbar button құралдар үстелі батырмасы
toolbar icon құралдар үстелі белгішесі
toolbox кұралдар жиыны
Tools Құралдар
Top жоғары
topic бөлім
Total жиыны
total row жиын жол
Track жолшық
trackball трекбол
trademark сауда белгісі
transaction бірізді амалдар
transfer орын ауыстыру
Transform Түрлендіру
transition өту
Translate Аударма
transmission берілім
transmit беру
Transparency Ашаңдық
Transparent ашаң
trap треппинг
tree бұтақ
tree structure бұтақты құрылым
trend тренд
trendline тренд сызығы
trigger триггер
Troubleshoot ақаулықты жою
troubleshooting ақаулықтарды жою
TrueType font TrueType қаріпі
truncated қиылған
trust сенім
Try Again Әрекетті қайталау
Turn Off Өшіру
turn on Қосу
two-dimensional екі өлшемді
type теру
type түрі
type library түрлер жинағы
unavailable қол жеткізгісіз
uncheck a check box кұсбелгіні алу
Undelete Өшірілгенді келтіру
Underline асты сызылған
underscore астыңғы сызық
Undo Болдырмау
undock ажырату
Undock Computer Компьютерді ажырату
Ungroup Топсыздандыру
Unhide жасырылғанды көрсету
Unicode Юникод
uninstall жою
unique бірегей
unit бірлік
unit of measurement өлшем бірлігі
Unsubscribe Жазылудан айну
untitled аталмаған
Update Жаңарту
upgrade жаңарту
upload Кері қотару
UPPERCASE Бас әріптер
Upsizing Wizard SQL Server пішіміне түрлендіру Шебері
usage analysis талдаманы қолдану
use as default әдепкілік қолдану
User пайдаланушы
user account тіркелгі
user interface пайдаланушылық тілдесу
User name пайдаланушының аты
user profile пайдаланушы профайл
user-defined пайдаланушы анықтайтын
User's Guide пайдаланушы ңұсқау
valid шектік
valid XML XML рұқсатты
validate шектілігін тексеру
validation шектілік тексерім
validation rule шектілікті тексеру ережесі
Value мән
variable айнымалы
variance майдалық
verification тексерім
Version Нұсқа
Vertical Тік
vertical alignment тігінен туралау
vertical scroll bar тігінен айналдыру жолағы
Vertical Text тік мәтін
Vertically тігінен
video бейне
video adapter бейне бейімдеуіш
View Көрініс
view button қарап шығу батырмасы
View Item элементті қарап шығу
View Source Қайнарды қарап шығу
viewer қарап шығу құралы
Views Bar көріністер үстелі
virtual виртуальді
virtual server виртуальді сервер
virus вирус
virus detection вирустарды табу
virus protection вирустардан қорғану
visible көрінетін
visit кіріп-шығу
visual көрнекі
Volume 1. үнділік;
2. Бөлім
Wait күту
wallpaper тұс реңі
warning Ескерту
warning message Ескерту хабары
watermark су таңба
web Веб
Web author веб-жасақтауыш
Web browser веб-шолғыш
Web components веб-құраластар
Web discussion веб-талқылау
Web folder веб-қалта
Web Help веб-анықтама
Web Page веб-бет
Web Part веб-бөлік
Web publishing Вебте жариялау
Web site веб-сайт
Web Tutorial Веб оқулығы
Weekday Жұмыс күні
Weekly Апта сайын
Weight Салмақ
What's New Жаңалықтар
What's this? Бұл не?
Width Ені
wildcard қойылмалы таңба
window терезе
window border терезенің шегі
window corner терезенің бұрышы
window size терезенің өлшемі
window title терезе тақырып аты
Windows Explorer Жетектегіш
Windows Setup Windows орнату
wizard шебер
Word сөз
Word Count Сөзсанақ
word processing мәтіндерді пысықтау
word processor мәтіндік процессор
Word Wrap Сөздерді тасымалдау
work offline дербес жұмыс
workbook жұмыс кітабы
workgroup жұмыс тобы
workgroup information file жұмыс тобының файлы
worksheet жұмыс парағы
workspace жұмыс кеңістігі
workstation жұмыс компьютер
Wrap to window терезенің ішінде тасымалдау
write жазу
write-only тек жазу үшін
write-protected жазудан қорғалған
X Value X мәні
XML data XML деректер
XML element XML элемент
XML schema XML сұлба
Y Value Y мәні
Year Жыл
Yes Иә
Yes To All Иә, барлығы үшін
ZIP code Пошталық индекс
Zone аймақ
zoom ұлғайту
zoom in ірілеу
zoom out кішілеу


Edit: done! Here it is in the Latin script as well.

Kompьyuterlik termïnderdiñ qısqaşa sözdigiEnglish Qazaqşa
3-D üş ölşemdik
3-D Area üş ölşemdik awmaqtı
3-D bar üş ölşemdik sızıqtı
3-D Column üş ölşemdik bağan
3-D effect üş ölşemdik pärmen
3-D Line üş ölşemdik sızba
3-D Pie üş ölşemdik şeñber
3-D Style üş ölşemdik mäner
3-D Surface üş ölşemdi bettik
3rd party Bögde öndirwşi
abort doğarw
About Twralı
absolute reference naqpa-naq silteme
accelerator key tez aşw pernesi
Accept Qabıldaw
access Qatınasw
access key Qatınas pernesi
access permission Qatınas ruqsatı
accessibility arnayı mümkindikter
accessories Qalıptalğan
Account Tirkelgi
accuracy däldik
accurate däl
ACL Qatınas basqarw tizimi (QBT)
acronym äripbwın söz
Across Köldeneñinen
action Äreket
action button Basqarwşı batırma
activate Belsendirw
Active Belsendi
active document Belsendi qujat
active object Belsendi nısan
active window Belsendi tereze
ActiveX control ActiveX basqarw elementi
Actual Size Naqtı ölşem
Adapter Beyimdewiş
add üstew
Add File Fayldı üstew
Add new Äldeneni üstew
Add Picture Swretti üstew
add-in qondırma
address Meken-jay
Address bar Meken-jay jolağı
address book Meken-jaylıq kitap
address labels Meken-jaylıq japsırmalar
Adjust to layıqtaw
administer basqarw
administrator Basqarwşı
administrator setup Basqarwşı ornatpası
Advance Kelesi
Advanced Qosımşa
affect äser etw
After animation jan bitirwden soñ
alert box Eskertw terezesi
alert message eskertw
algorithm algorïtm
alias bürkenşik at
align twralaw
Align to Grid Tor boyınşa twralaw
Alignment twralanw
alignment buttons Twralaw batırmaları
All Bäri
all caps Bäri bas äripter
All fields Bar jolaqtar
All items Barlıq elementter
All Programs Barlıq Bağdarlamalar
allow ruqsat etw
alphabetic Älipbïlik
ALT key ALT pernesi
alter özgertw
alternative text balamalı mätin
Always on Top Ärqaşan eñ üstiñgi tereze
Amount kölemi, sanı
ampersand ampersand
Analysis Taldaw
anchor Baylam
Angle burış
angle brackets burıştıq jaqşalar
animate jan bitirw
animation jan bitirim
anniversary jıldığı
anonymous Qol qoyusız
answer jawap
answer jawap berw
Answer Wizard Jawaptar şeberi
antivirus Vïrwsqarsı
Any Character Kez kelgen tañba
API call API-qaratpası
apostrophe däyekşe
Appear Şığa kelw
applet Bağdarlamaşıq
Application Bağdarlama
apply qoldanw
apply a font qaripti qoldanw
apply a style mänerdi qoldanw
Apply to All Bärine qoldanw
Apply View körinisti qoldanw
appointment kezdesw
arc doğa
archive murağat
archiving murağattaw
Area Chart Awmaqtıq dïagramma
Area code Meken kodı
argument dälel
Around Aynala
arrange rettew
Arrange Icons Belgişelerdi rettew
array jïım
Arrow körsetki
arrow keys jügirtki
arrow pointer körsetki
Art Swret
article Xabarlama
ascending artwı boyınşa
ASCII ASCII-tañbalar
ASP ASP-barısı
assign tağayındaw
Assigned to Tağayındalğan
associate salğastırw
association salğastırım
asterisk juldızşa
At least kem degende
At most köp degende
at sign «ayqulaq» tañbası
Attach tirkew
attachment tirkeme
Attendee qatıswşı
Attention Bayqañız!
attribute tölbelgi
Audio Dıbıstawış
authenticate Tüpñusqalığın rastaw
authentication Tüpñusqalıq rastaması
authenticity Tüpñusqalıq
author avtor
authoring Jasaqtaw
authorization Qatınas şegin ayqındaw
auto Öz-
Auto Arrange Özrettegiş
Auto Scale Özşaqtağış
AutoArchive Özmurağatağış
AutoCorrect Özawıstırğış
AutoFilter Özsüzgi
AutoFit Öziriktegiş
AutoForm Özpişindegiş
AutoFormat Özpişimdegiş
automate özdiktendirw
automatic özdiktik
automatic updating Özjañartw
automation Özdiktenw
AutoShapes Özkeskinder
AutoSum Özjïın
AutoText Özmätin
AutoText entry Özmätin böligi
available hard disk space Turğılıqtı dïskidegi bos orın
available memory bos jadı
Average Ortaşa
AVI AVI
Axes Bilikter
axis Bilik
Back Artqa
back up saqtıq köşirme jasaw
Background öñ
background color öñ tüsi
backslash keri qïğaş sızıq
BACKSPACE key BACKSPACE pernesi
Backup saqtıq köşirme
backup copy saqtıq köşirme
backup file saqtıq köşirme faylı
backup program saqtıq köşirmelew bağdarlaması
backward artqa
backward compatible aldıñğı nusqalarmen sıyısımdı
bad Zaqımdalğan
bandwidth ötkizw mümkindigi
banner jarlama
bar Jolaq
bar chart jolaq dïagramma
bar code Sızıq kod
baseline Tirek bağıttawış
baud bït/s, bod
baud rate derek berw jıldamdığı
BCC jasırın köşirme (JK)
Be Right Back Jaqında bolamın
beep dıbıstıq belgi
Before Deyin, aldında
beginner Balañ
Bell qoñıraw
below tömen
Best Fit Meylinşe qïıstırw
beta version süyinşi ñusqa
bi-directional language qos bağıttı jazw
billing şot jiberw
binary ekilik
Birthday Twğan kün
bit bït
bitmap nüktelik keskin
black qara
black-and-white aq-qara
blank Taza
Block buğat, buğattaw
Blue kök
body text negizgi mätin
Bold Jwan
bold button «Jwandaw» batırması
booklet Qattawıl
bookmark betbelgi
boot disk bastaw dïskisi
boot drive bastaw dïskisi
border jïek
border color jïek tüsi
border style jïek türi
Bottom Tömengi
bottom margin tömengi jaq
Box Qorşaw
bps bït/c
braces Müsindi jaqşalar
brackets tik jaqşalar
Break etistik «üzw»,
zat e. «üzilim»
BREAK key BREAK pernesi
Break Link Baylanıstı üzw
breakpoint toqtaw ornı
Bright Jarıq
brightness Jarıqtıq
Bring To Front Eñ üstine şığarw
Browse Şolw
Browse View Şolw türi
browser şolğış
bubble size köpirşik ölşemi
Build Qurastırım
builder qurastırğış
built-in bekitilgen
bullet character bayraqşa tañbası
bulleted list bayraqşalı tizim
business iskerï
busy bos emes
button batırma
button bar batırmalar taqtası
button face batırma beti
button icon batırma belgişesi
button image batırma türi
by Date kün-ayı boyınşa
By Modified Özgertilw boyınşa
by Name atawı boyınşa
by Size awqımı boyınşa
by Status märtebesi boyınşa
by Title taqırıp atı boyınşa
by Type türi boyınşa
byte bayt
cache bürkeme
calculated Item esepteletin element
Calculator Eseptegiş
Calendar Küntizbe
Calendar type küntizbe türi
call zat e. - qoñıraw,
etistik - qoñıraw şalw
call waiting keletin qonırawlardı qabıldaw reti
callback jawap qatw
callout tilşe derek
Camera Kamera
Cancel boldırmaw
Cancel Message Xabardı keri şaqırw
capital letters bas äripter
capitalization bas äripterge türlendirw
capitals bas äripter
caps bas ärip
CAPS LOCK key CAPS LOCK pernesi
caption taqırıp atı
caret ekpin däyegi
carry out an action äreket etw
cascading menu aşılmalı mäzir
Case Sensitive ülken-kişiligin eskerip
Catalog 1. Katalog
2. Qalta
category sanat
category label sanat sïpattaması
category name sanat atawı
CC Köşirme
Cc box Köşirme jolağı
CD Iqşam dïski
CD Key önim kilti
CD-ROM CD-ROM
Cell uyaşıq
cell reference uyaşıqqa siltew
Center Ortada ornalastırw
certificate kwälik
Certificate of Authenticity tüpnusqalıq kwälik
Change Özgertw
Change All Bärin özgertw
Change Icon Belgişeni awıstırw
chapter bölim
character tañba
character font tañba qaripi
character format tañba pişimi
Character Map tañbalar kestesi
character set tañbalar jïını
character spacing tañba aralığı
character style tañba mäneri
chart area dïagramma awmağı
Chart title Dïagramma taqırıbı
Chart Type Dïagramma türi
Chart Wizard Dïagramma şeberi
chat söylesim
check tekserw
check In qaytarw
check mark qusbelgi
Check Names attarın tekserw
checkbox qusbelgi közi
checked belgilengen
chevron burıştı tırnaqşa
child menu Qaptal mäzir
choose tañdaw
Choose Font Qarip tañdaw
circle şeñber
citation silteme
City Qala
class klass
Classification jiktew
clear anıq
Clear etistik - Alastaw
sın e. - Alastalğan
clear a checkbox kusbelgini alw
Clear All Bärin alastaw
Clear History Burınğını alastaw
click Nuqw
Click and type Erkin engizwge ruqsat etw
click the right mouse button tintwirdiñ oñ batırmasın nuqw
client tutınğış
clip klïp
clip art swretter
clipboard aralıq saqtağış
clock sağat
Close All Bärin jabw
close button Jabw batırması
Closing Jabw
code page kodtik bet
collaboration birlesken jumıs
collapse tasalaw
Collate Rettep şığarw
Collate Copies Köşirmelerdi rettep şığarw
collection jïın
colon qos nükte
Color Tüs
color monitor tüsti monïtor
color printer tüsti basıp şığarğış
color scheme tüster sulbası
Colors Tüster
Column Bağan
column break bağan üzilimi
Column Chart Bağan
column heading bağan taqırıp atı
Column Value Bağan mäni
Column Width Bağan eni
Combination Tirkesim
combine tirkestirw
combo box özgertpeli şarşı
comma ütir
comma delimited ütirlermen bölingen
command ämir
command line ämir jolı
comment anğartpa
Company Uyım
Compare Salıstırw
Comparison Salıstırw
compatible sıyısımdı
compile qurastırw
complete bitirw
complete bitken
complex kürdeli
component quralas
Compose jasaw
compress qısw
Compression qısw
computer kompьyuter
condense tañba arasın qısw
Condition Şart
conditional şarttı
configuration işqurılım
Configure işqurılımdaw
Confirm Quptaw
confirmation quptalım
Confirmation ID Quptaw kodı
conflict qayşılıq
Connect qosılw
Connect to Qosılw
connect to a server Serverge qosılw
Connection Qosılım
connection string qosılım jolı
connector qosılım sızığı
constant turaqtı män
Contact İstes kisi
Contact Us Bizben baylanısıñız
content class mazmun klası
contents mazmunı
context mätinmän
context-sensitive mätinmändik
context-sensitive help mätinmändik anıqtama
Continue Jalğastırw
Continuous üzidiksiz
contrast kontrast
control basqarw elementi
control menu basqarw mäziri
Control Panel basqarw mäziri
Controls basqarw elementteri
convention kelisim
conventional kädimgi
conversion türlendirw
conversion table türlendirw kestesi
convert türlendirw
converter türlendirgiş
cookie cookie faylı
coordinate turağïat
coprocessor telprocessor
Copy zat e. - Köşirme,
etistik - köşirw
copyright notice avtorlıq quqıq twralı xabarlama
copyright symbol avtorlıq quqıq belgisi
core negizgi
Corner Burış
Corporate Qawımdıq
Correction Tüzetw
corrupt bülingen
corrupt data bülingen derekter
count sanaw
counter sanağış
country code el kodı
Country/Region El/Aymaq
cover page muqaba bet
CPU (central processing unit) Processor
crash jañılıs
Create Jasaw
Create New Jañadañ jasaw
Create Shortcut Laqap jasaw
creator jasawşı
credit card nesïelik kärtişke
criteria şarttar
critical error dağdarıstıq qate
crop qïıp alw
crop mark qïyu şeni
cross ayqas şeni
cross-reference ayqas silteme
crosstab query jan-jaqtı sawal
CTRL key CTRL pernesi
cube tekşe
curly quotes ïmek tırnaqşalar
Currency aqşa
currency symbol aqşa belgisi
current ağımdıq
current date/time ağımdıq kün-ay men waqıt
current directory ağımdıq qalta
current folder ağımdıq qalta
Current page Ağımdıq bet
current record ağımdıq jazba
Current View Ağımdıq körinis
cursor jügirgi
cursor keys jügirtki
curve qïsıq
custom özgertpeli
custom dictionary qoldanbalı sözdik
custom group paydalanwşı top
custom group field paydalanwşı top jolağı
custom installation tañdamalı ornatw
custom setup tañdamalı ornatw
Custom show Qalawınşa körsetw
customizable Baptalatın
Customize Baptaw
cut qïıp alw
cut-and-paste qïıp alw jäne kiristirw
cyan kögildir
Cycle Tuyıq
cylinder kübişe
Daily Künde
damage Zaqım
damage Zaqımdaw
Dark küñgirttew
Dashed Sızıqtalğan
data derekter
data area derekter ayası
Data Entry Derekterdi engizw
data field derekter jolağı
data file derekter faylı
Data Files Derekter fayldarı
data form derekter pişini
data label derekter jazbası
data points derekter nükteleri
data processing derekterdi pısıqtaw
data range derekter awqımı
data series derekter qatarı
data source derekter közi
data table derekter kestesi
data type derekter türi
data validation derekterdi tekserw
data view derekter körinisi
data view manager derekter qorına qosılw
database derekter qorına qosılw
database application derekter qorın paydanalw jüyesi
database connection derekter qorına qosqış
database objects derekter qorınıñ nısandarı
database window derekter qorınıñ terezesi
datasheet keste
datasheet view keste küyi
Date kün-ayı
date format kün-ay pişimi
Date separator kün-ay arabölgişi
Day kün
daylight time jazğı waqıt
deactivate toqtatw
dealer Ötkizwşi
debug küyin keltirw
decimal numbers ondıq bölşek
decimal place bölşek böligindegi tañbalar sanı
decimal separator bölgi
Decline qabıldamaw
decoding kodsızdandırw
decompress aşw
decompression aşılım
Decrease azaytw, tömendetw
Decrease Indent şeginisti kişkreytw
decrypt şïfrdi şeşw
decryption şïfrşeşim
default Ädepki
default button Ädepki batırma
default chart Ädepki dïagramma
default settings Ädepki parametrler
default value Ädepki män
Define anıqtaw
Define Views Körinis qurw
definition anıqtama
degree symbol gradws tañbası
deinstall joyu
DEL key DEL pernesi
Delay kidiris
delegate ökil
delete joyu
Delete All bärin joyu
Delete Item elementti joyu
Delete Page Betti joyu
Delete Rows joldardı joyu
Delete Shortcut Laqaptı joyu
Deleted Items joyılğan
Delimited bölgilengen
delimiter bölgi
Demo körsetw
demote deñgeydi tömendetw
Department bölim
Depth tereñdik
descending order kemwi boyınşa
Description sïpattama
deselect bölektew, alıp tastaw
Design jasaqtama, jasaqtaw
design template bezendirw qalıbı
Design view qurastırw tärtibi
designer qurastırwşı
desktop jumıs üsteli
desktop computer üsteldik kompьyuter
desktop publishing program şağın baspalıq jüye
destination tağayındaw
destination file tağayındalğan fayl
detail egjey-tegjeyli mälimet
Details egjey-tegjey
Detect and repair tabw jäne qalpına keltirw
detection bayqalım
developer jasaqtawşı
device qurılğı
device driver qurılğı drayveri
diacritics däyek belgiler
Diagonal Qïyasızıq
Diagram dïagramma
Dial nömir terw
dial tone jeli dıbısı
dial up qaşıqtan qatınasw
dialog box tilqatısw terezesi
dial-up qaşıqtan qatınasw
dial-up account qaşıqtan qatınas jasaw
dial-up networking jelilik kaşıqtan qatınas
dictation ayta jazdırw
Dictionary sözdik
digit san
Digital sandıq
digital ID sandıq kwälik
digital signature sandıq jazba
digitally sign sandıq qoltañbanı paydanalw
Dim qaraytw
dimension kesektik
direction bağıt
direction keys jügirtki perneleri
directory katalog
Directory Services Katalogtar qızmeti
disability şektewli ärekettilik
disable doğarw
discard alıp tastaw
disclaimer qabıldamaw xabarlaması
disconnect ajıratw
discussion talqılaw
discussion board talqılaw taqtası
discussion comment talqılaw tüsindirmesi
disk dïski
disk drive dïski uyası
disk icon dïski belgişesi
disk space dïski sıyımdılığı
Dismiss Qabıldamaw
Display beynebet
Display as … beynelew
Display as icon Belgişe türinde beynelew
display name beynelenetin ataw
Distribute ülestirw
Divide bölw
division line bölşek sızıq
DLL (Dynamic Link Library) DLL-fayl
dock ornıqtırw
docked toolbar ornıqqan quraldar üsteli
docking station tüyiswşi bölik
document qujat
document formatting qujattı pişimdew
document icon qujat belgişesi
Document Library Qujat jïnağı
document map qujat qurılımı
document recovery qujattı qalpına keltirw
document type definition qujat türin anıqtaw
document window qujat terezesi
Documents and Settings Documents and Settings
dollar sign dollar tañbası
domain üyşik
dots per inch bir dyuymde … nükte
dotted line üzik sızıq
double byte character eki bayttı tañba
double the size eki eselew
double underline astın eki ret sızw
double-byte font eki bayttı qarip
double-click etistik - eki nuqw;
zat e. - qos nuqım
Doughnut Saqïnalı
Down äreketsiz
Down Arrow «Tömen» jebeşesi
Download Qotarw
downtime irkilis waqıtı
DPI setting Anıqtıq
draft joba jazba
drag Aparw
drag and drop aparıp tastaw
Drawing swret salw
drawing canvas kenep
drawing object Sızbalıq nısan
Drive dïskiengizgi
drive icon dïski belgişesi
drive letter dïski äripi
Driver Drayver
drop jiberw
drop area awmaq
drop cap örnekärip
drop lines tüsirilw sızıqtarı
Drop-down aşılmalı-özgertpeli şarşı
drop-down arrow aşılma jügirgisi
Dropdown Box engizbeli şarşı
drop-down combo box özgertpeli şarşı
drop-down list aşpalı şarşı
drop-down list box engizbeli-özgertpeli şarşı
drop-down menu aşılmalı mäzir
Due date Merzim
Duplicate Telnusqa
Duration Uzaqtıq
DVD DVD-dïski
Each other bir-birine, bir-birimen, t.b.
echo beynebetke şığarw
Edit Öñdew
edit box engizw jolağı
Edit Hyperlink erensiltemeni özgertw
Edit Picture Swretti özgertw
Edit Series Qatardı özgertw
Edit Text Mätindi özgertw
Edit Trust Senim erejelerin özgertw
editor öñdegiş
Effect pärmen
electronic mail elektrondıq meken-jay
element element
ellipsis köp nükte
em dash sızıqşa
e-mail elektrondıq poşta
e-mail account tirkewlik jazba
e-mail address elektrondıq poşta meken-jayı
e-mail message elektrondıq poşta xabarlaması
e-mail server elektrondıq poşta serveri
embed endirw
embedded hyperlink endirilgen silteme
embedded object endirilgen nısan
Empty bos
en dash sızıqşıq
Enable qosw
enclose 1. qorşaw
2. qorşawğa alw
Encoding Kodtaw
Encrypt Şïfrlaw
encryption şïfrlanım
End soñı
END key END pernesi
End time Ayaqtalw waqıtı
end user soñğı paydalanwşı
end user license lïcenzïyalıq kelisim
endnote tüsirindi
enter engizw
ENTER key ENTER pernesi
Entire Network Bükil jeli
entry endirilw
entry bar tüzetw awmağı
Envelopes xatqaltalar
environment orta
Equal Sign Teñdik belgisi
Equation Editor örnek öñdegiş
Erase öşirw
error qate
error bars qatelik joldarı
error log qateler jurnalı
error message qate twralı xabar
ESC key ESC pernesi
Evaluate eseptew
evaluation eseptelw
event oqïğa
Every Ärbir
Exactly Däl
Example Mısal
Exception qïıs jağday
exclamation point lep belgisi
exclusive jeke dara
executable program atqarwşı fayl
execute atqarw
execution atqarılw
exist bar bolw
existing bar
Exit Şığw
expand şığarıp alw
expand (an outline) jayu
Expand icon belgişeni jayu
Explain tüsindirw
explore zerttegiş
explorer jetektegiş
export sırtqa berw
express installation tez ornatılw
express setup tez ornatw
expression örnek
extend örnekşe
extended selection keñeytilgen tañdaw
extension keñeyu
external sırtqı
external data sırtqı derekter
Extract Bölip alw
face down bet jağı tömen
face up bet jağı joğarı
facing pages muqaba better
failure qate
FAQ Suraqtar men jawaptar
Fast Jıldam
favorite tañdawlı
Fax Faks
feature mümkindik
feedback keri baylanıs
field jolaq
field button batırma şarşısı
field code şarşı kodı
field list jolaqtar tizimi
field name jolaq atawı
field value jolaq mäni
File Fayl
File and Folder Tasks fayl men qaltağa arnalğan atqarılımdar
file and print sharing fayldar men basıp şığarğıştı ortaqtastırw
File as bılay saqtaw
file extension fayl keñeytimi
file format fayl pişimi
file management fayldardı basqarw
File name fayl atawı
file sharing fayldardı ortaqtastırw
File size fayl awqımı
file type fayl türi
Filename Fayl atı
Files of type Fayldar türi
fill boyaw
Fill color boyaw tüsi
Fill Effects Boyaw täsilderi
Filled Ellipse boyalğan ellïps
Filmstrip Dïafïlьm
filter süzgi
Filter options süzgi parametrleri
Find Tabw
Find File fayldı tabw
Find Next kelesisin tabw
Find Now izdewdi bastaw
Find People Adamdardı izdew
Find Printer basıp şığarğıştı tabw
Find what ne izdew
Finish Dayın
First Birinşi
First line indent azat jol şeginisi
First Name Atı
First page Birinşi bet
Fit Qïıstırw
Fit text mätindi qïıstırw
Fit to mınağan qïıstırw
Fit to Window terezege qïıstırw
fix qatelerdi tüzetw
fixed disk turğılıqtı dïski
fixed-layout table jayğastırw berilimderiñ kestesi
flag etistik - jalawşa qoyu
zat e. - jalawşa
flash jıpılıqtaw
Flip Horizontal soldan oñğa awdarw
Flip Vertical töñkerw
floating jıljıtpalı
floating toolbar jıljıtpalı üstel
floppy disk almalı dïski
flowchart blok-sulba
flyer xabarlandırw
focus kezelim
folder qalta
folder icon qalta belgişesi
Folder List qaltalar tizimi
Folder Name qaltalar atawı
Follow Up Orındalsın
font qarip
font box Qarip şarşısı
font color qarip tüsi
font name qarip atawı
Font size Qarip ölşemi
font size box «Qarip ölşemi» şarşısı
font smoothing beynebetik qaripterdi astastırw
font style qarip mäneri
footer tömengi derekataw
footnote tüsirindi
Foreground üstiñgi bet
form pişin
form control pişinniñ basqarw elementi
form feed paraqtı awıstırw
form field pişin jolağı
Form name pişin atawı
form properties pişin sïpatı
Form view pişin küyi
Format pişim
Format pişimdew
Format bar pişimdew üsteli
Format Cells Uyaşıqtar pişimi
Formatted text Pişimdelgen mätin
Formatting Pişimdew
formatting buttons Pişimdew batırmaları
Formatting toolbar «Pişimdew» quraldar üsteli
Forms pişimder
formula örnek
formula bar örnek jolı
Forward qayta jiberw
Forward Qayta tüsw
forward slash qïğaş sızğış
four-headed arrow meñzer
fraction bölşek
fractional numbers bölşek sandar
frame jaqtaw, otaw tereze
frameset otaw terezeler jïını
framework arqawlıq jüye
free disk space dïskidegi bos orın
free memory bos jadı
Free Stuff tegin qotarw
freeform ïilgiş nısan
freeze qatırw
frequency jïilik
friendly name öz atı
From Kimnen
From File Fayldan
From Left sol jaqtan
From text Mätinnen
From Top üstinen
Front bet aldı
FrontPage Server Extensions FrontPage serverlik keñeytwleri
FTP FTP derek berw reti
Full screen tolıq beynebetke
function jete
function key jetelik perne
gallery jïıntıq
game oyın
Gap Sañılaw
gateway şlyuz
general jalpı
gigabyte gïgabayt
global jahandıq
glossary söz tizbek
go ötw
Go Ötw
Go Back Qaytw
Go to Ötw
Go to Folder qaltağa kirw
Goto ötw
gradient gradïent
grammar grammatïka
Graph sızba
graphic Sızbalıq
graphic filter sızbalıq süzgi
grayed command qol jetkizgisiz ämir
greater-than sign ülkendik nemese tendik belgisi
Green Jasıl
greeting sälemdesw
grid tor
gridlines tor sızıqtarı
group top
group box toptıq tereze
group by toptasım
group item toptıq element
group level toptasw deñgeyi
grouping toptasw
GUID PBJ (paydalanwşının bastı jalpılawışı)
guideline nusqaw
guides bağıttawıştar
handheld qol … (zat e.)
handle bayraqşa
handout baspasöz beti
handwriting qoljazba
Hang Up Ajıratw
hanging indent eje şeginis
hard disk turğılıqtı dïsk
hardcopy qağazdağı nusqa
header üstiñgi derek atawı
heading style taqırıbat mäneri
Height Bïiktik
Help Anıqtama
Help and Support Anıqtama jäne Qoldaw
help button Anıqtama batırması
Help File Anıqtama faylı
help index anıqtama körsetkişi
help topic anıqtama bölimi
Hibernate Uyqılıq küy
hidden jasırın
hidden text jasırın mätin
Hide jasırw
Hide Detail naqtı jayttı jasırw
Hide Details naqtı jaytardı jasırw
High bïik
high priority ayrıqşa basımdıq
high resolution joğarı ajıratqıştıq
highlight bölektew
highlighted command bölektelgen ämir
highlighter bölektendi
high-low lines Joğarı-tömengi sızıqtar
Hiragana Xïragana
hit uşırasw
hold basıp turw
hold down a button batırmanı basıp turw
home özindik
HOME key HOME pernesi
home page özindik bet
home phone üy telefonı
horizontal köldeneñ (inen)
horizontal scroll köldeneñ jıljıtw
horizontal scroll bar köldeneñ jıljıtw jolağı
host xost
hotkey tezdetw pernesi
hour format waqıt pişimi
hourglass qumsağat
HTML HTML tili
HTML file HTML faylı
HTML tag HTML-teg
HTTP HTTP derek berw reti
Hue Reñk
hyperlink erensilteme
hyperlink address erensilteme meken-jayı
hyphen sızıqşıq
hyphenation tasımaldardı qoyu
I/O (input/output) Engizw-Şığarw
ICM Beyne tüsterin säykestendirgiş
icon belgişe
ID jalpılawış
identifier jalpılawış
ignore elemew
Ignore All Bärin elemew
IM-address IM-meken-jayı
image 1. swret,
2. keskin
IME engizw ädisiniñ öñdegişi
import sırttan alw
Import Data derekterdi sırttan alw
Import from … alw
Importance Mañızdılıq
Imported sırttan alınğan
In field Jolaqta
inactive enjar
inactive window enjar tereze
inbox Keletin
incoming message kelgen xabarlama
incompatible sıyıspaytın
Increase Indent Jol şeginisin ülkeytw
indent Jol şeginisi
index rettewiş
indicator ayğaqtawış
information aqparat
infrared ïnfraqızıl
initialization file baptaw faylı, .INI faylı
initialize baptandırw
Initials Atı-jöni
ink qoljazbalıq mätin
Ink Annotations «Qoljazbalıq añğartpa»
inline kiristirilgen
inline image kiristirilgen süret
in-place buttons Jergilikti batırmalar
input engizw
input focus engizw kezelimi
Insert kiristirw
Insert Data derekterdi kiristirw
Insert File fayldı kiristirw
INSERT key INSERT pernesi
insert mode kiristirw reti
insertion point kiristirw ornı
install ornatw
installation ornatım
installation disk ornatqış dïski
Installation ID ornatw kodı
installer ornatw bağdarlaması
instance dana
instruction nusqaw
integer bütin san
integrity tutastıq
interactive közbe-köz belsendi
interface tildesw
internal modem işki modem
International characters xalıqaralıq tañbalar
Internet Ïnternet
Internet access provider Ïnternet provayderi
Internet account Ïnternet tirkelgi
Internet Call Ïnternet arqılı baylanısw, Ïnternet arqılı baylanıs
Internet Explorer Ïnternet Jetektegiş
Internet service provider Ïnternet provayderi
Internet site veb-torap
interrupt üzgiş
intranet ïntranet
invalid durıs emes
invert kerilew
invisible körinbeytin
IP IP derek berw reti
ISP Ïnternet provayderi
Italic qïğaş
Item Element
iteration ïteracïya
jagged line sınıq sızıq
jammed tüyilgen
Job Tapsırma
Job Title Lawazım
join biriktirw
journal entry jurnal jazbası
joystick tärte
jump awısw
Junk Mail Kalawsız poşta
justification twralaw
Justify Eni boyınşa twralaw
Katakana Katakana
keep saqtap qalw
kerning jayğasw
kerning table jayğasw kestesi
Key Perne
key combination perneler tirkesimi
Keyboard pernetaqta
keyboard layout pernetaqta jayması
keypad sañdıq pernetaqta
keyword kilt söz
Label şen
LAN (Local Area Network) jergilikti jeli
Landscape Alьbomdıq
language til
laptop qolkompьyuter
Large Icon İri belgişe
Last Modified Özgertildi
Last Name Tegi
launch iske qosw
Layer Qabat
layout ornalasw
layout table ornalastırw kestesi
leader toltırğış
leading jol şeginisiniñ mölşeri
Left Sol, sol jaq
Left Arrow Sol jaq bağıttı
left mouse button tintwirdiñ sol jaq batırması
left-to-right soldan oñğa qaray
legacy burınğı
legend mändik belgiler
Legend key mändik belgiler kilti
Length Uzındıq
less azdaw
less-than sign azdıq belgisi
level deñgey
library kitapxana
license agreement lïcenzïyalıq kelisim
license certificate lïcenzïya kwäligi
line 1. sızıq (line in a drawing)
2. jol (line of text)
line break jol soñı
line callout şığarılğan añğartpa
line chart sızba
Line color Sızıq tüsi
line spacing jol aralığı
line style sızıq türi
Line up Icons belgişelerdi tizw
Line Width sızıq jwandığı
line wrap mätindi tasımaldaw
Linear Sızıqtıq
link erensilteme
link bar erensilteme üsteli
Link to Content mätinmändik erensilteme
linked object baylanğan nısan
linked table baylanğan keste
list tizim
list box tizimdi jolaq
list separator tizim bölgiş
local network jergilikti jeli
locale turğan jeri
location ornalasw
lock buğattaw
log jurnal
log file fayl-jurnal
Log Off Seanstı ayaqtaw
log off from the network jeliden şığw
log on seanstı bastaw
log on to the network jelige enw
logarithm logarïfm
logging jurnal jürgizw
logical qïsındıq
logo mekeme eni
look up izdew
loop tuyıq
loudspeaker ündetkiş
low memory 1. tömengi jadı
2. jetimsiz jadı
lowercase kişi äripter
Lum Jarıqtılıq
macro quramdı ämir
macro virus makrovïrws
Magnifier ülkeytkiş
Mail Poşta
mail merge standarttı xattar qurastırw
Mail Message Poşta xabarı
Mail Options Poşta parametrleri
mail recipient xat alwşı
mail system poşta jüyesi
mailbox poşta jäşigi
mailing label poştalıq japsırma
mailing list jiberw tizimi
main document bastı qujat
major gridlines tordıñ negizgi sızıqtarı
Manage Basqarw
Manage Lists right Tizimdi basqarw quqığı
Manager Rettegiş
Manual Qolmen
manual feed qoldan berw
manual line break jol üzilimi
manual page break Bet üzilimi
margin jaqtaw jolaq
Mark 1. zat e. - şen
2. etistik - şendew
Mark as Read Oqılğan dep belgilew
Mark as Unread Oqılmağan dep belgilew
marker bayraqşa
markup şen salw
marquee kenere
mask bürkenşik
master bastı
master document bastı qujat
master page bastı bet
match säykestik
match case ülken-kişiligin eskerip
matrix matrïca
matte bulıñğır
Max töbelik
maximize barınşa ülkeytw
Maximize button barınşa ülkeytw batırması
maximized window barınşa ülkeytilgen tereze
MB Mbayt
measure ölşew
measurement 1. ölşem,
2. şama
Media 1. arqaw
2. mwlьtïmedïa
medium ortaşa
Meeting Request Jïnalısqa şaqırw
Members Müşeler, qatıswşılar
memo jazbalar
memory jadı
menu mäzir
menu bar mäzir jolı
menu button mäzir batırması
menu item mäzir elementi
menu name mäzir atawı
menu title mäzir taqırıp atı
merge biriktirw
merge field derekter jolağı
Merge to biriktirw
Message Xabar
message box xabarlama terezesi
Message Class Xabar klası
message header xabar taqırıp atı
messaging xabar almasw
metafile metafayl
method ädis
microprocessor mïkroprocessor
Microsoft Access database Microsoft Access Derekter qorı
Microsoft Office Activation Wizard Belsendirw şeberi
Microsoft Privacy policy Microsoft korporacïyasınıñ qupïyalılıq sayasatı
Microsoft Product Support Microsoft önimderin qoldaw
Microsoft Script Editor Microsoft scenarïy öndegiş
Microsoft SQL Server database Microsoft SQL Server derekter qorı
Middle Äkesiniñ atı
Minimize barınşa kişireytw
Minimize button barınşa kişireytw batırması
minimum installation qısqartılğan ornatım
minor gridlines tor aralıq sızıqtar
minus sign Alw tañbası
miscellaneous är türli
Mix format MIX-pişim
mode küy
model ülgi
modem modem
modifier key Ctrl, Shift jäne Alt perneleri
module modwlь
monitor monïtor
More Qosımşa
More Colors Qosımşa tüster
More Details Basqa jayttar
More Info Tolığıraq
More Windows Barlıq terezeler
mouse tintwir
mouse button tintwir batırması
mouse click tintwir nuqımı
mouse pointer tintwir körsetkisi
Move jıljıtw
move down tömen jıljıtw
Move Up joğarı jıljıtw
movie clip Fïlьm
multilingual köp tildi
multimedia mwlьtïmedïa
multiple selection ündesken bölektew
mute dıbıstı öşirw
My Computer Meniñ kompьyuterim
My Documents Meniñ qujattarım
My Music Meniñ sazım
My Network Places jelilik orta
My Pictures Meniñ swretterim
My Recent Documents Jwıqtağı qujattar
n/a jabıq, jaramsız
name atı
namespace attar keñistigi
navigate şarlaw
Navigation şarlaw ämiri
Navigation Bar şarlaw üsteli
Navigation Pane şarlaw awmağı
negative indent eje şeginis
Network Jeli
network administrator jelilik äkimşi
network administrator installation jelilik äkimşi ornatım
network connection jelilik qosılım
network drive jelilik dïski
network location jelidegi meken-jay
news jañalıqtar
News Message jañalıqtar xabarı
newsgroup jañalıqtar tobı
Next kelesi
Next Page Kelesi bet
Nickname Bürkenşik at
No Joq
no wrap tasımaldanbaydı
node tüyin
non-adjacent cells uştaspaytıñ uyaşıqtar
non-breaking hyphen ajıratpas sızıqşıq
non-breaking space ajıratpas bos orın
nonprinting character basılmaytın tañba
non-proportional font turaqtı qadamdı qarip
Normal Qalıptı
Note eskerim
Note Flag eskerim belgisi
Notes eskerimder
Notify qulaqtandırw
nudge ığıstırw
NUM LOCK key NUM LOCK pernesi
Number Nömir
number sign nömir tañbası
numbered list nömirlengen tizim
numeric keypad sandıq pernetaqta
object nısan
object library nısandıq kitapxana
Object Type nısan türi
OCR Mätindi optïkalıq tanw
OEM manufacturer OEM öndirwşi
office keñse
Office Assistant Kömekşi
Office Clipboard Office aralıq saqtağışı
Office Document Office qujatı
offline derbes
offset orın awıstırw
OK Jaraydı
OLAP OLAP
Old password Eski qupïya
OLE DB NBE derekter qorı
OLE object NBE-nısan
OLE server NBE-server
omit ötkizip jiberw
On Qosılğan
On the Phone telefonmen söylesip turmın
Online qosılğan
online service Ïnternettegi qızmetter
Online Support texnïkalıq qoldaw
Open aşw
operating system amaldıq jüye
operation äreket
operator amaldağış
optimize oñtaylandırw
Option Parametr
option button ajırata qosqış
option group ajırata qosqıştar tobı
optional qosımşa
optional hyphen şarasız tasımal
ordinal number rettik nömir
orientation bağdar
original bastapqı
originate iske qosw
Other Basqa
Other Places Basqa orındar
out of the office jumısta joqpın
Out to Lunch tüski üzilis
outbox Ketetin
outgoing message Ketetin xabar
outline qurılım
output nätïjeler
overlap qabattastırw
overlapping windows qabattasatın terezeler
override jawıp tastaw
overstrike üstine salw
overtype almastırw
Overwrite Qayta jazw
owner ïe
ownership ïelik
pack Bwıp-tüyu
Pack and Go Bww
Packages Bwma
page bet
page break bet üzilimi
PAGE DOWN key PAGE DOWN pernesi
page field bet jolağı
page header üstiñgi derek atawı
Page Setup Bet ölşemderi
PAGE UP key PAGE UP pernesi
Page view Bet körinisi
pagination bettew
palette boyağıştar
palette window boyağış tereze
palmtop alaqan kompьyuter
panel üstel
paper qağaz
paper bin qağaz bergi
paper format qağaz pişimi
paper jam qağaz turıp qalw
Paper Source qağaz közi
paragraph eje
paragraph break eje üzilimi
paragraph formatting ejeni pişimdew
paragraph mark eje tañbası
parallel qatarlas
parameter parametr
parent atalıq
parent directory atalıq katalog
parent folder atalıq qalta
parent web atalıq veb-torap
parenthesis jay jaqşa
parity juptıq
partition bölim
password qupïya söz
password protection qupïya sözben qorğaw
Paste Qoyu
Paste Link erensilteme qoyu
Paste Shortcut laqap qoyu
Paste Special arnayı qoyım
path jol
pattern äşekey
PAUSE key PAUSE pernesi
PC DK (derbes kompьyuter)
pen qalamuş
percent sign payız tañbası
Percentage payızdıq körsetkiş
performance önimdilik
period kezeñ
permissions ruqsat
personal computer derbes kompьyuter
personal information jeke mälimetter
phone book telefon anıqtaması
phone number telefon nömiri
photo album süret alьbom
pica cïcero
pick tañdaw
picture swret
Pie döñgelek
Pie Chart döñgelek dïagramma
Pivot Jïıntıq
PivotChart view Jïıntıq dïagramma küïi
PivotTable list kestelik tizim
PivotTable report jïıntıq keste esebi
PivotTable view jïıntıq keste küyi
pixel nükte
placeholder toltırğış
plain text kädimgi mätin
platform tuğır
Play Körsetilw
plot area turğızw awmağı
plug-in qosılatın modwlь
plus sign Qosw belgisi
point nükte
pointer meñzer
pointing device meñzegiş qurılğılar
policy sayasat
Policy Module sayasat modwli
Polygon Köpburış
pop-up menu qalqımalı mäzir
pop-up window qalqımalı tereze
port port
portrait kitaptıq
position orın
positioning ornalaswı
post ornalastırw
postal code poştalıq ïndeks
Power Qorek
predefined küni-burın
preference baptalım
preferences baptalımdar
prefix prefïks
prepare dayındaw
preset Aldın ala ornatw
press basw
press a key perneni basw
press and hold a mouse button tintüir batırmasın basıp turw
preview aldın ala qarap alw
preview pane aldın ala qaraw
primary color negizgi tüs
primary key bastapqı kilt
primary window bastı tereze
print basıp şığarw
print area basıp şığarw awmağı
print job baspıp şığarw tapsırması
print preview aldın ala qarap alw
PRINT SCRN key PRINT SCRN pernesi
Printer basıp şığarğış
printer driver basıp şığarğış drayveri
Printers and Faxes basıp şığarğış pen fakster
priority basımdılıq
privacy qupïyalılıq
Probability ıqtïmaldıq
procedure is reti
process üdiris
product önim
Product ID Önim kodı
Product key Önim kilti
Product News Önim twralı mälimetter
Profession Käsip
Professional edition käsibï basılım
profile profayl
program bağdarlama
Program Files Program Files
program icon bağdarlama belgişesi
progress indicator orındalw barısınıñ ayğaqtawışı
project joba
promote deñgeydi köterw
prompt serkeşe
proofing tools emle tekserw quraldarı
properties sïpattarı
property sïpat
property page sïpattar beti
property sheet sïpattar kestesi
protect qorğaw
Protection Qorğanıs
protocol derek berw reti
proxy server aralıq server
pt nükte
publication jarïyalanım
publish jarïyalaw
pull quote nusqadäyeksöz
Pyramid üşkil
query suraw
question mark suraq belgisi
queue kezek
Quick View Jedel qaraw
quit şığw
quotation mark tırnaqşa
Radar Japıraqtı
radio button ajırata qosqış
range awqım
RAS RAS
rate jıldamdıq
Read only tek oqw üşin
readability mätinniñ beynelenw sapası
Reading Pane oqw aymağı
README file README faylı
read-only tek oqw üşin
read-write oqw jäne jazw üşin
rearrange qayta rettew
reboot qayta qotarw
Recalculate qayta eseptew
recall keri qaytarw
receive qabıldaw
recipient qabıldawşı
Recolor qayta boyaw
record jazba
record source jazbalar közi
recordset jazbalar jïnağı
recover, restore qalpına keltirw
Rectangle Tiktörtburış
recurring qaytalanatın
recycle bin sebet
Redial nömirdi qayta terw
Redo Qaytarw
reduce kişireytw
Reduce icon belgişeni kişireytw
reference aynımalı silteme
refresh jañartw
Refresh Data Derekterdi jañartw
Refresh every ärbirin jañartw
Regions aymaqtar
register tirkew
registered trademark tirkelgen sawda belgisi
registered user tirkelgen paydalanwşı
registration tirkelw
registry tizbe
reinstall qayta ornatw
relation birden-bir baylanıs
relationship baylanıs
release şığarılım
release notes şığarılım eskerimderi
reminder eske salw
remote qaşıqtağı
remote access qaşıqtan qatınasw
rename qayta ataw
repair tüzetw
repeat qaytalaw
repetition qaytalanw
replace awıstırw
replica şağılısımdı
replication şağılısw
reply jawap berw
report esep xat
Reset ısırw
resize ölşemdi özgertw
resolution ajıratılımdıq
resource qor közi
response ün qatw
restart qayta qotarw
Restart Qayta qotarw
Restore button Qalpına kel batırması
result nätïje
resume jalğastırw
résumé tüyin xat
retry Qaytalaw
return oralw
Return address Keri meken-jay
retype qayta terw
Revert Özgertwdi boldırmaw
review qarap şığw
revision marks tüzetwlik belgiler
Ribbon Taspa
rich-text box pişimdelgen mätin jolağı
rights quqıqtar
right-to-left oñnan solğa
right-to-left support oñnan solğa jazwdı qoldaw
role röl
Roman latındıq
root directory tübirlik qalta
root web tübirlik veb-torap
Rotate Burw
route jol jospar
router jol josparlağış
row jol
rule ereje
ruler sızğış
Run Jegw
run jekkiş
run-time orındalw waqıtı
sample code kod ülgisi
Save saqtaw
Save All Bärin saqtaw
Save and Close Saqtaw jäne Jabw
Save As Basqaşa saqtaw
Save as type Fayl türi
Save Copy As Köşirmeni basqaşa saqta
Save Form Pişindi saqtaw
Save in … saqtaw
Save Password Qupïya belgini saqtaw
Save Picture As Swretti basqaşa saqtaw …
Save Search İzdew şarttarın saqtaw
scalable keñeytiletin
Scale zat e. - keñeytim,
etistik - keñeytw
scanner mätinalğı
scenario scenarïy
schedule is keste
schema sulba
Scheme Sulba
screen beyne bet
ScreenTip qalqımalı ataw
Scribble Salınğan qïsıq
script skrïpt
scroll aynaldırw
scroll arrow aynaldırw körsetkisi
scroll bar jıljıtw jolağı
scroll box jügirtki
SCROLL LOCK key SCROLL LOCK pernesi
scroll through a document qujattı qarap şığw
scrolling text jıljımalı mätin
search izdew
search criteria izdew şarttarı
search engine izdew jüyesi
second sekwnd
secondary window ekinşi rettegi tereze
section bölim
section break Bölim üzilimi
section symbol bölim soñınıñ tañbası
secure qawipsiz
security qawipsizdik
see qarañız
see also t.b. qarañız
select bölektew, tañdaw
select a block of text mätin böligin bölektew
select a check box jalawşa qoyu
select a command ämir tañdaw
select a list box tizimdi jolaqtı tañdaw
select a menu mäzirdi tañdaw
Select All Bärin bölektew
select an option button ajırata qosqıştı tandaw
selected tañdalğan
selected command tañdalğan ämir
selection tañdalğan
selector tañdaw
semicolon nükteli ütir
send jiberw
Send As Is Barın jiberw
Send As Unicode Yunïkod retinde jiberw
Send HTML HTML pişimde jiberw
Send Mail xat jiberw
Send Message Xabardı jiberw
Send Plain Text kädimgi mätindi jiberw
Send To kimge
Send/Receive jiberw/qabıldaw
sender jiberwşi
Sender Name Jiberwşi atı
Sent Items Jiberilgen
Sent To Jiberilgen
separator bölgiş
Sequence birizdilik
serial number serïyalı nömiri
series qatar
series lines qatar joldarı
Series name qatar atawı
Server Server
service qızmet
Service Pack Jañartw bwması
session seans
Set Ornatw
Set Default ädepki ornatw
Set password qupïya belgini ornatw
Setting baptaw
setup ornatw
setup disk ornatw dïskisi
setup program ornatw bağdarlaması
shade reñk
shadow köleñkeli
Shadow Style köleñke mäneri
share jalpı qor közi
Share name ortak qor köziniñ atı
Sharing ortaqtasw
sharpness anıqtıq
sheet paraq
SHIFT key SHIFT pernesi
shortcut laqap
shortcut icon laqap belgişesi
Shortcut key Perneler tirkesimi
shortcut menu mätinmändik mäzir
Show Körsetw
Show all Bärin körsetw
Show As Basqaşa körsetw
Show Detail Egjey-tegjeyli körsetw
Show Image Swretti körsetw
Show in … körsetw
Show in Groups Toptar boyınşa
Show Item Elementin körsetw
Show or Hide Körsetw nemese Jasırw
Show Outline Qurılımdı körsetw
Show value män
Shut Down jumıstı ayaqtaw
sidebar büyirlik üstel
Sides Büyir better
Signature qoltañba
signature file qoltañba faylı
simple qarapayım
single byte character bir bayttı tañba
single underline astın bir ret sızw
single-click bir ret nuqw
site sayt
sizable özgermeli
Size Ölşem
sizing handle Ölşem özgertwşi bayraqşa
Skip Ötkizip jiberw
slash qïğaş sızıq
Slide Slayd
slide master bastı slayd
slide show slaydtardı körsetw
slider jügirtki
slider indicator jügirtki nusqawşı
Slow Bayaw
Small Business edition Şağın bïzneske arnalğan şığarılım
small capitals kişi bas äripter
smart quotes jup tırnaqşalar
Smart tag Smart-tegter
Snap baylastırw
snapshot swret
software bağdarmalıq jasaqtama
Sort surıptaw
Sort Ascending artwı boyınşa surıptaw
Sort By … boyınşa surıptaw
Sort by Name Atawı boyınşa surıptaw
Sort Descending Kemwi boyınşa surıptaw
sort order surıptaw reti
sorting surıptalw
sorting order surıptaw reti
Sound dıbıs
sound card dıbıstawış
sound clip dıbıstawış fayl
Source qaynar
source code bastapqı kod
source data bastapqı derekter
source file bastapqı fayl
space bos orın
spacebar BOS ORIN pernesi
Spacing Aralıq
Special Erekşe
special paper arnayı qağaz
specify şuqıp körsetw
Speech Söz
Speech Sözdewiş
Speed Jıldamdıq
spell checker emleni teksergiş
Spelling emle ereje
spin box rettegiş
split bölw
split bar bölgiş
split box bölw bayraqşaları
spreadsheet paraq
SQL Server SQL serveri
Stack swretter qabatı
Stand by Kütw qalıbı
standalone oqşaw
Standard Standarttı
standard time qısqı waqıt
Standard toolbar standarttı quraldar üsteli
start jegw
Start button bastaw batırması (»Bastaw»)
Start menu Bastaw mäziri
start page Bastaw bet
Start time Bastalw waqıtı
Startup Jegilw
startup folder Özjegilw qaltası
State/Province memleket/oblıs
statement Aytılım
Statistics Sanaq
status Küy
status area küy awmağı
status bar küy jolağı
Step Qadam
Step In Kirw qadamı
Stop Toqtatw
storage jïnaqtawış
store saqtaw
stored procedure saqtalğan is reti
story mätindik bölik
straight quotes tik tırnaqşalar
stream ağın
Street Köşe
Stretch Sozw
Strict Qatal
strikethrough Sızılğan
string jol
Structure Qurılım
style mäner
style area mäner jolağı
style box mäner terezesi
style name mäner atawı
style sheet mänerler kestesi
subfolder işki qalta
subform bağınıñqı pişin
Subject Taqırıp
submenu işki mäzir
Submit Jiberw
subreport bağınıñqı esepxat
subroutine işki bağdarmala
Subscribe jazılw
subscript jol astılıq
subscription jazılım
subsidiary ökildik
Substitution almastırım
Subtotal aralıq jïındar
subweb otaw veb-torap
Suffix jurnaq
Suggest Nusqalar
Suggestion Usınıs
suite bağdarlamalar destesi
Sum qosw
Summary jïıntıq
superscript jol üsti
supplemental qosımşa
Supplier jabdıqtawşı
support qoldaw
Surface bet
survey Sawal
switch qosqış
symbol nışan
synchronization qadamdastırım
Synchronize qadamdastırw
synonym mağınalas
Synonyms mağınalastar
syntax sïntaksïs
syntax error sïntaksïstik qate
System Jüyelik
system administrator jüyelik äkimşi
system configuration jüye işqurılımı
system file jüyelik fayl
system information jüye twralı mälimetter
system requirements jüyelik talaptar
tab Qoyındı
Tab Character qadamdı şeginis tañbası
tab delimited qadamdı şeginis bölgiştermen
TAB key TAB pernesi
Tab Order ötw birizdiligi
tab stop qadamdı şeginis şebi
table keste
table cell keste uyaşığı
table of contents mazmunı
Tabs qadamdı şegindirw
Tabular Kestelik
tag teg
tag line uran
target maqsat
Task tapsırma
task list tapsırmalar tizimi
task pane tapsırmalar aymağı
Task Request tapsırma surağı
Taskbar tapsırmalar üsteli
taskbar button tapsırmalar üsteliniñ batırması
TaskPad kündelik tapsırmalar
TCP TCP berw reti
TCP/IP TCP/IP berw ret
Telephone Telefon
telephone book telefon anıqtaması
Tell Me More Qosımşa mälimetter
template ülgi
Temporary Waqıtşa
Tentative Belgisiz
tentative confirmation şarttı quptaw
Test Tekserw
Text Mätin
Text alignment mätindi twralaw
Text Area mätin awmağı
text box mätin jolağı
Text direction Mätin bağıtı
text editor mätindik öñdegiş
text file mätindik fayl
text format mätin jolağı
text formatting mätin pişimi
text only tek qana mätin
Text Size mätin mölşeri
text wrapping mätin tasımaldaw
textbox mätindik jolaq
texture swret quramı
theme taqırıp
Then by sodan keyin
thesaurus tezawrws
This field osı jolaq
This Folder osı qalta
thousand separator mıñdıq bölgiş
thread ağın
thumbnail nobay
tick marks bölikter
Tight Tığız janasıñqı
tilde ïrek
Tile qatarlastırw
Tile Vertically soldan oñğa qatarlastırıp
tiled windows qatar
Time Waqıt
Time format Waqıt pişimi
time stamp waqıt burıştaması
time zone waqıt beldewi
tint reñk
tip keñes
title text mätin taqırıp atı
Today Bügin
toggle ajırata qosw
toggle key qosqış
token bayraqşa
tool qural
Toolbar Quraldar üsteli
toolbar button quraldar üsteli batırması
toolbar icon quraldar üsteli belgişesi
toolbox kuraldar jïını
Tools Quraldar
Top joğarı
topic bölim
Total jïını
total row jïın jol
Track jolşıq
trackball trekbol
trademark sawda belgisi
transaction birizdi amaldar
transfer orın awıstırw
Transform Türlendirw
transition ötw
Translate Awdarma
transmission berilim
transmit berw
Transparency Aşañdıq
Transparent aşañ
trap treppïng
tree butaq
tree structure butaqtı qurılım
trend trend
trendline trend sızığı
trigger trïgger
Troubleshoot aqawlıqtı joyu
troubleshooting aqawlıqtardı joyu
TrueType font TrueType qaripi
truncated qïılğan
trust senim
Try Again Äreketti qaytalaw
Turn Off Öşirw
turn on Qosw
two-dimensional eki ölşemdi
type terw
type türi
type library türler jïnağı
unavailable qol jetkizgisiz
uncheck a check box kusbelgini alw
Undelete Öşirilgendi keltirw
Underline astı sızılğan
underscore astıñğı sızıq
Undo Boldırmaw
undock ajıratw
Undock Computer Kompьyuterdi ajıratw
Ungroup Topsızdandırw
Unhide jasırılğandı körsetw
Unicode Yunïkod
uninstall joyu
unique biregey
unit birlik
unit of measurement ölşem birligi
Unsubscribe Jazılwdan aynw
untitled atalmağan
Update Jañartw
upgrade jañartw
upload Keri qotarw
UPPERCASE Bas äripter
Upsizing Wizard SQL Server pişimine türlendirw Şeberi
usage analysis taldamanı qoldanw
use as default ädepkilik qoldanw
User paydalanwşı
user account tirkelgi
user interface paydalanwşılıq tildesw
User name paydalanwşınıñ atı
user profile paydalanwşı profayl
user-defined paydalanwşı anıqtaytın
User's Guide paydalanwşı ñusqaw
valid şektik
valid XML XML ruqsattı
validate şektiligin tekserw
validation şektilik tekserim
validation rule şektilikti tekserw erejesi
Value män
variable aynımalı
variance maydalıq
verification tekserim
Version Nusqa
Vertical Tik
vertical alignment tiginen twralaw
vertical scroll bar tiginen aynaldırw jolağı
Vertical Text tik mätin
Vertically tiginen
video beyne
video adapter beyne beyimdewiş
View Körinis
view button qarap şığw batırması
View Item elementti qarap şığw
View Source Qaynardı qarap şığw
viewer qarap şığw quralı
Views Bar körinister üsteli
virtual vïrtwalьdi
virtual server vïrtwalьdi server
virus vïrws
virus detection vïrwstardı tabw
virus protection vïrwstardan qorğanw
visible körinetin
visit kirip-şığw
visual körneki
Volume 1. ündilik;
2. Bölim
Wait kütw
wallpaper tus reñi
warning Eskertw
warning message Eskertw xabarı
watermark sw tañba
web Veb
Web author veb-jasaqtawış
Web browser veb-şolğış
Web components veb-quralastar
Web discussion veb-talqılaw
Web folder veb-qalta
Web Help veb-anıqtama
Web Page veb-bet
Web Part veb-bölik
Web publishing Vebte jarïyalaw
Web site veb-sayt
Web Tutorial Veb oqwlığı
Weekday Jumıs küni
Weekly Apta sayın
Weight Salmaq
What's New Jañalıqtar
What's this? Bul ne?
Width Eni
wildcard qoyılmalı tañba
window tereze
window border terezeniñ şegi
window corner terezeniñ burışı
window size terezeniñ ölşemi
window title tereze taqırıp atı
Windows Explorer Jetektegiş
Windows Setup Windows ornatw
wizard şeber
Word söz
Word Count Sözsanaq
word processing mätinderdi pısıqtaw
word processor mätindik processor
Word Wrap Sözderdi tasımaldaw
work offline derbes jumıs
workbook jumıs kitabı
workgroup jumıs tobı
workgroup information file jumıs tobınıñ faylı
worksheet jumıs parağı
workspace jumıs keñistigi
workstation jumıs kompьyuter
Wrap to window terezeniñ işinde tasımaldaw
write jazw
write-only tek jazw üşin
write-protected jazwdan qorğalğan
X Value X mäni
XML data XML derekter
XML element XML element
XML schema XML sulba
Y Value Y mäni
Year Jıl
Yes Ïä
Yes To All Ïä, barlığı üşin
ZIP code Poştalıq ïndeks
Zone aymaq
zoom ulğaytw
zoom in irilew
zoom out kişilew

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP