Sassanid Persian Empire article (Sasani İmparatorluğu) on the Turkish Wikipedia translated into English: part 1

Monday, December 15, 2008
For my own benefit I'm going to translate this article on the Sassanid Persian Empire from the Turkish Wikipedia into English. This is a subject I know almost nothing about so I would be careful about quoting anything I write here. Also don't forget that the Turkish Wikipedia is usually less sourced than the English Wikipedia and also has a smaller number of users, so it could also be less accurate. Or in short: this is just for fun.

Sasani İmparatorluğu (Sasani Devleti veya Sasaniler) (ساسانیان), dördüncü İran Hanedanlığı ve ikinci Pers İmparatorluğu'nun adıdır (224 - 651). Sasani İmparatorluğu, son Arşaklı hanedanı (Partlar) kralı IV. Artabanus'u yenmesinin ardından I. Ardeşir tarafından kurulmuş, son Sasani hükümdarı Şehinşah (Krallar kralı) III. Yezdigirt'in (632-651), erken Halifelik'le yani ilk İslam Devleti ile girdiği 14 senelik mücadeleyi kaybetmesiyle sona ermiştir. İmparatorluğun sınırları bugünkü İran, Irak, Ermenistan, Afganistan, Türkiye'nin doğu bölgesi, Suriye'nin bir kısmı, Pakistan, Kafkaslar, Orta Asya ve Arabistan'ın tamamını kapsıyordu. II. Hüsrev'in hükümdarlığı (590-628) sırasında Mısır, Ürdün, Filistin ve Lübnan da kısa süreli olarak imparatorluğa dahil oldu. Sasaniler, imparatorluklarını 'İranşehr' ايرانشهر (Iranshæhr) 'İranlıların (Aryanların) memleketi' diye adlandırırlardı.
The Sasanid Empire (ساسانیان) is the name of the fourth Persian Dynasty and the second Persian Empire (224 - 651). The Sasanid Empire was founded by Ardeshir I. after the defeat of the last Parthian heir Artabanus IV., reached its end with its last king Yazdgerd III (632-651) through the entry of the Caliphate (the first Islamic Empire) after losing a 14-year-long fight. The empire's borders contained the modern-day countries of Iran, Iraq, Armenia, Afghanistan, the east part of Turkey, a part of Syria, Pakistan, the Caucasus, Central Asia and Arabia. During the reign of Khosrau II (590-628), Egypt, Jordan, Palestine and Lebanon were included in the empire for a short period. The Sasanids called their empire "Iranshæhr" (ايرانشهر), meaning "the country of the Iranians (Aryans)".
Sasani dönemi, Geç İlkçağ'ı kapsayarak İran Tarihi'nin en önemli ve etkili dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Bir çok yönüyle Sasani dönemi, Pers medeniyetinin en önemli başarılarına tanıklık etmiş ve İran'ın müslümanlar tarafından fethedilmesi ve İslamlaşmasından önceki son büyük İran İmparatorluğu olmuştur. İran, Roma medeniyetini Sasani döneminde farkedilir şekilde etkilemiştir. Kültürel etkisi imparatorluk sınırlarının çok ötesine, Batı Avrupa'ya, Afrika'ya, Çin'e ve Hindistan'a kadar ulaşmıştır. Ayrıca bu kültürel etki Avrupa ve Asya ortaçağ sanatının oluşmasında göze çarpan bir rol oynamıştır.
The Sasanid period is considered to be one of the most important and influential periods in the late first age in Iran's history. The Sasanid period has attested in a number of aspects the most important successes of the Persian nation, and was the last large Iranian Empire before Persia's defeat to the Muslims and the Islamization of the country. Iran in the Sasanid period influenced the Roman Empire in perceptible ways. Its cultural influence reached beyond the borders of the empire, to Western Europe, China, and India. This cultural influence also played a conspicuous role in the art of Europe and Asia in the Middle Ages.
Bu etki erken dönem İslam dünyasına kadar taşındı. Hanedanın kendine has ve aristokratik kültürü, İran'ın fethini bir Pers Rönesansına dönüştürdü. Daha sonra İslami olarak adlandırılan kültürün, mimarinin, yazımın ve diğer becerilerin çoğu Sasani İranlılarından daha geniş Müslüman dünyasına aktarılmıştır.
This influence was carried into the early age of the Islamic world. The dynasty's particular and aristocratic culture transformed the conquest of Iran into a Persian Renaissance. Afterward most cultural, engineering, writing and other skills known as Islamic were carried into the larger Muslim world by Sasanid Iranians.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP