Deutsch - Warum Nicht? in Turkish - 1.1 - Das ist ein Lied / Bu bir şarkıdır

Sunday, September 28, 2008Done the first one! And it only took six months. Since I put the project down for so long I should explain again what I'm intending to do here. Deutsch warum nicht is a course for learning German by Deutsche Welle that I love, and I used it a lot last year when learning Turkish because it's twice as fun to use a language to learn another one, as long as there isn't too much of the second one to get in the way. Deutsch warum nicht has just about the perfect amount of German, starting from the most basic of basics and eventually moving to more and more complex grammar, but not until part 4, and each part has 26 lessons so there are a lot of lessons to go through before it gets even remotely complicated.

I doubt that there are that many people out there learning Turkish and German at the same time, but there are a lot of people that know German and English and who want to learn Turkish, so this is probably who this will be the most useful for. Or someone who has a smattering of German from school and now wants to learn Turkish.

There will probably be some typos or small errors in the script below so let me know if you find them. The first part is from the post way back in March, and the part after 4:45 is what I did this week.

http://www.dw-world.com/dw/content/0,2144,293588,00.html

Listen

0:00 - 2:21

Lern Deutsch bei der deutschen Welle Learn German with the German wave
Deutsche Welle - Almanya Sesi radyosundaki Deutsche Welle - in 'German Voice' radio
Almanca dil kursları dizisinde in its German language course(s) series
Deutsch - Warum Nicht? German - why not?
"Almanca - neden olmasın" başlıklı yeni kursumuzu sunuyoruz. We present our new course entitled "German - why not?"
Kursu hazırlayan Herrad Meese. The person that prepared the course (=the author) is Herrad Meese.
... ...
Liebe Hörerinnen und Hörer Dear listenerettes and listeners.
İyi günler, sevgili dinleyenler. Good day, dear listeners.
Bugün, yeni bir radyo dil kursuna başlıyoruz. Today, we start a new radio language course.
Kursumuzun adı, Deutsch - warum nicht? The name of our course is Deutsch - warum nicht?
Radyoyla Almanca kursumuzun bugünkü ilk dersinin başlığı da şöyle. The title of our first course through radio today is also like this.
Das ist ein Lied. Türkçesi: bu bir şarkıdır. Das ist ein Lied. Its Turkish (in Turkish): This is a song.
Bu yeni kursumuzda, In our new course,
ilginç bir değişik bazı yöntemlerle karşılaşacaksınız. you'll encounter some varied methods.
Sözgelimi, işe hemen dersin konusuyla başlamak yerine, For example, instead of starting work right away on the (course) subjects,
bütün bu kurs boyunca, (for) throughout this whole course,
Almancayı daha kolay anlamanıza yardımcı olacak bazı yöntemler öğreneceksiniz. you will learn some methods that will be a help to your easier German understanding.
bugünkü ilk dersimizde, in our today's first course,
önce sizleri Almanca'nın rengi, edası, ve tınısıyla tanıştıracağız. we will introduce you first to German's colour, its style, and tone.
İlk adımı, dersimizin başındaki selamlama cümlesiyle atalım. Let's take our first step with the greeting sentence at the beginning of our course.
Liebe Hörerinnen und Hörer Dear listenerettes and listeners.
Ne dersiniz? What do you say?
Bu cümle, sizin için tipik Almanca öğrenim miydi? Was this sentence typical German education for you?
Ama hiç merak etmeyin. But don't worry at all.
Sizlere şimdi başka örnekler de sunacağız. We'll provide you other examples right now.
Bu örneklerimizi dinlerken As (you) listen to these examples of ours
lütfen şöyle bir deneme yapın. please do a test like this.
Sözcüklerin anlamını kavramaya çalışmayın, Don't try to comprehend the meaning of the words,
dikkatinizi yalnızca dilin tınısına, söylenenlerin melodisine toplayalım. let's just gather your attention to the sound of the language, and the melody of the speakers.
İşte ilk örneğimiz. Here's the first example.
(German talk radio)
Evet, işte size Almanca. Yes, here's German to (for) you.
Bu, radyodaki bir konuşmanın başlangıcındaki selamlaşmaydı. This was an exchange of greetings (selamlaşma) in the beginning of a conversation on the radio.
Seyircilerin telefonla katıldıkları, A viewer being joined by telephone,
canlı yayın programlarından biri. one of (other) live broadcast programs.2:21 - 4:45

Şimdi, ikinci örneğimize kulak verelim. Now, let's give our ears to our second example.
(German boy)
Evet. Almanca, çocukların dilinde böyle de olabiliyor. Yes. German, in the words of children, can be like this as well.
Sanıyorum ki, dikkatinizi çekmişti. I bet it caught your attention.
Bu, çocukların oynu oynarken kullandıkları tekerlemelerden biriydi. This was one of the rhymes children used while they play games.
Şimdi, üçüncü örneğimizi dinleyelim. Now, let's listen to our third example.
(German news)
Bu da Almancaydı. This is German too.
Bir haber spikerinin konuşması. The conversation of a news speaker.
İşte size, bir örnek daha. Here for (to) you, one example more.
(German music - Berlin by Klaus Hoffmann)
Evet. Bu da Almancaydı. Yes. This was German too.
Dinlediğiniz örnekler üzerine, On the examples you heard,
Andreas birazdan açıklamalar da yapacak. Andreas will do a few explanations. (?)
Andreas kim mi? Who is Andreas?
Haklısınız. You're correct.
Şimdilik şu kadarını söyleyelim. Let's say this much for now.
Andreas, kursumuzda önemli bir rol oynuyor. Andreas plays an important role in our course.
Kendisini üçüncü dersimizde daha yakından tanıyacaksınız You'll learn about him from a closer perspective in our third lesson.
Andreas, şimdi sizlere Almanca olarak şu cümleyi söyleyecek. Andreas will now say that sentence to you in (as) German.
Bu, bir şarkıdır. This is a song.
Das ist ein Lied. This is a song.
Andreas, şimdi de bu şarkının kime ait oldğunu söyleyecek. Andreas now will talk of this song's belonging to who. (will say who the song belongs to)
Von Klaus Hoffmann. By Klaus Hoffmann.
Şimdi bunla(?), arka arkaya yeniden dinliyoruz. Now with that, we listen again one after the other.
Das ist ein Lied von Klaus Hoffmann. This is a song by Klaus Hoffmann.


Turkish / German
English
Şimdi sizlere son bir örnek daha dinletiyoruz. Ondokuzuncu yüzyılın başlarında yaşamış ünlü bir yazarın bir yapıtında. Kim bilir? Belki de bu ünlü alman yazarını tanıyorsunuz.
Now we'll let you hear one last example. It's from a work from a famous writer from the 19th century. Who knows, maybe you know this famous German writer.
Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin
Und leider auch Theologie
Durchaus studiert mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor;
From Goethe: see this page for an explanation.
Evet, sevgili dinleyenler. Almanca böyle de olabiliyor, bir tiyatro yapıtında. Şimdi dinlediğiniz bölüm Alman edebiyatının en önde gelen yazarlarından Goethe'nin Faust adlı oyunundan alınmış bir metindi. Andreas şimdi sizlere "bu bir metindir" diyecek.Yes, dear listeners: German can be like this too, in a work of theatre. The part you just listened to is a text from a play called Faust by Goethe, one of the most prominent writers in German literature. Andreas will now say "this is a text" to you.
Das ist ein Text.
This is a text.


Metin anlamına gelen Text sözcüğü bildiğiniz gibi Türkçe'de de kullanılıyor. Andreas, şimdi de metnin kime ait olduğunu söylüyor.
You know that the word Text is used in Turkish as well. Andreas will now say whom the text belongs to.
Von Goethe.
By Goethe.
Şimdi de bu iki bilgiyi arka arkaya bir kez daha dinliyoruz.
Now we listen to these two pieces of information one after the other.
Das ist ein Text von Goethe.
This is a text by Goethe.
Andreas'ın kullandığı cümlelerin hep aynı biçimde başladığı dikkatinizi çekti değil mi? Andreas aynı cümle yapısını kullandığı da ondan. Şimdi gelin, bu yapıyı birlikte daha yakından inceleyelim.
Did you notice that the sentences Andreas used started in the same way? Andreas uses the same sentence structure there too(?). Now let's take a closer look at this structure.
Das ist sözcükleri bir şeyin ne olduğunu söylerken kullandığımız bir temel yapı. Bu bir şarkıdır ya da bu der metindir derken bu yapı kullanılıyor. Örnekleri yeniden dinleyelim.
Das ist is a basic structure when we say what something is. This structure is use when saying that this is a song or this is a text. Let's listen to the examples again.
Das ist. Das ist. Das ist ein Lied. Das ist ein Text.

Von sözcüğü de bir şeyin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılıyor. Bizim örneklerimiz de şarkının ve metnin yazarını bildiriyor. Klaus Hoffman'ın ya da Goethe'nin anlamında.
The word von is used to clarify whom something belongs to. Our examples say that it's a writer of a song or a text, Klaus Hoffman's or Goethe's.
Von. Von Klaus Hoffman. Von Goethe.
By. By Klaus Hoffman. By Goethe.
Şimdi hepsini birlikte yeniden dinliyoruz.
Now we listen to them all again together.
Das ist ein Lied. Von Klaus Hoffman. Das ist ein Text. Von Goethe.
This is a song. By Klaus Hoffman. This is a text. By Goethe.
İki ayrı bilgiyi bir cümlenin içinde birleştirmek de mümkün. O zaman şöyle oluyor.
You can also combine the two different pieces of information in one sentence. This is what happens then.
Das ist ein Lied von Klaus Hoffman. Das ist ein Text von Goethe.This is a song by Klaus Hoffman. This is a text by Goethe.


Ne dersiniz, sevgili dinleyenler? Almanca dilinin tınısı, edası ve melodisi üzerine küçük de olsa bir fikir edindiniz mi? Hayır mı? Birden biri çok şey dinlediniz, ve hepsi de çok çabuk geçti, öyle mi? Hiç merak etmeyin. Şimdi bütün örnekleri baştan bir kez daha dinleyeceksiniz. Ama sizden bir ricamız var. Geçiş müziği sırasında arkanıza yaslanıp rahat edin, ve aman bir şey kaçırır mıyım diye hiç telaş etmeyin. Şunu da unutmayın lütfen. Sözcükleri anlamaya gayret etmeyecek, yalnızca dilin melodisine kulak vereceksiniz.
What do you say, dear listeners? Even if small, did you get an idea of the sound, manner and melody of the German language? No? You listened to quite a few things one after another, and everything went by fast, didn't it? Don't worry at all. Now you'll listen to all the examples again from the beginning. During the crossover music sit back and relax, and don't worry about whether you're going to miss something. Don't forget this either. Don't try to understand the words, just listen to the language's melody.
Music, talk show, etc.

12:36 --> Evet. Bugünlük bu kadar, sevgili dinleyenler. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Auf wiederhören.
Goodbye.
Deutsch - warum nicht? adlı radyoyla Almanca kursunun bir dersini dinlediniz. Yapım Deutsche Welle Köln ve Goethe İnstitusu Münich.
You listened to a lesson in the German course "Deutsch - warum nicht?". Produced by Deutsche Welle in Cologne and Goethe Institute in Munich.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP