Russia hopes for support in China / Russland håper på støtte i Kina

Thursday, August 28, 2008

Dushanbe (Tajik: Душанбе), the capital of Tajikistan. Wikipedia says: "The name is derived from the Persian word for "Monday" (du two + shamba or shanbe day, lit. "day two",دوشنبه) and refers to the fact that it was a popular Monday marketplace."

Here's some news in Norwegian about Medvedev's visit to Tajikistan today to meet with Hu Jintao who is visiting a few countries - Korea yesterday, Tajikistan today, and Turkmenistan either was today or will happen tomorrow, I think.
Russland håper på støtte i Kina
Russia hopes for support in China
Mens Vesten raser mot Russlands anerkjennelse av de georgiske utbryterrepublikkene, holder president Dmitrij Medvedev samtaler med sin kinesiske motpart Hu Jintao.
While the West fumes against Russia's recognition of the Georgian breakaway republics, president Dmitri Medvedev holds talks with his Chinese counterpart Hu Jintao.
Medvedev håper trolig på å møte mer forståelse hos kineserne enn det han for tiden gjør i USA og Europa.
Medvedev hopes to meet with more understanding with the Chinese than that he is currently getting in the United States and Europe.
Men samme dag som Medvedev fløy til Tadsjikistan for å møte president Hu Jintao, uttrykte Kina uro over Russlands opptreden.
But the same day that Medvedev flew to Tajikistan to meet president Hu Jintao, China expressed anxiety over Russia's behaviour.
– Kina er urolig over den siste utviklingen i Sør-Ossetia og Abkhasia, sa talsmann for utenriksdepartementet Qin Gang onsdag, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.
– China is distraught over the recent developments in South Ossetia and Abkhazia, said foreign ministre spokesmann Qin Gang Wednesday, according to the news bureau Xinhua.
Fram til nå har Kina vært så å si taus om konflikten. Landet har kun anmodet partene om å finne en fredelig løsning, men verken kritisert Russland eller Georgia.
Until now China has been virtually silent on the conflict. The country has only asked the parts to find a peaceful solution, but critisized neither Russia nor Georgia.
Kina er i en kinkig situasjon når det gjelder anerkjennelse av utbryterregioner, ettersom landet har egne områder der etniske og religiøse minoriteter ønsker større uavhengighet. Det gjelder blant annet buddhistiske Tibet og muslimske Xinjiang.
China is in a tricky situation when it comes to the recognition of breakaway regions, since the country has its own regions where ethnic or religious minorities want more independence, such as Buddhist Tibet and Muslim Xinjiang among others.
Samtidig trapper Vesten opp kritikken av Russland. Frankrikes utenriksminister Bernard Kouchner sa onsdag at anerkjennelsen av utbryterrepublikkene er et brudd på folkeretten som EU ikke kan akseptere, mens USAs president George W. Bush ba russerne om å revurdere sin «uansvarlige» avgjørelse.
At the same time the West is escalating criticism of Russia. French foreign minister Bernard Kouchner said Wednesday that the recognition of the breakaway regions is a violation of international law that the EU can not accept, while American president George W. Bush asked the Russians to consider their "irresponsible" decision.
Men Medvedev står på sitt, og erklærte samme dag at Russland ikke er redd for noe, selv om han også lover at landet vil gjøre alt for å unngå en ny kald krig.
But Medvedev is not budging, and declared the same day that Russia was not afraid of anything, even as he also promises that the country will do everything possible to avoid a new cold war.
– Det viktigste er å forsvare rettighetene til befolkningen i Sør-Ossetia og Abkhasia, sier han til BBC. (©NTB)
– The most important thing is to defend the rights of the people in South Ossetia and Abkhazia, he said to the BBC.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP