Barack Obama's new speech on Iraq and national security automatically translated into Finnish: July 16th 2008

Wednesday, July 16, 2008

Image:Barack Obama in New Hampshire.jpg
Just got an email from the Barack Obama campaign about his speech today on the Iraq War and national security. I'm going to be ecstatic when in November Barack Obama wins, Bob Barr does better than expected and McCain has a smashing loss, but if you're like me you want your Barack Obama speeches with Finnish on the side. Google News doesn't have Finnish yet (and I doubt I would be able to find a complete translation into Finnish this early anyway) so I'm forced to run the machine through the automatic translator.

(In all seriousness though, it's a speech that advocates a much better policy than the one now, and Joe Biden is a very good person to listen to on this subject. He had the most interesting plan for Iraq out of all the candidates during the primaries.)

Plan for Iraq

Earlier in his campaign the most important issue for Biden was the Conflict in Iraq. In November 2006, Biden and Leslie Gelb, President Emeritus of the Council on Foreign Relations, released a comprehensive strategy to end sectarian violence in Iraq. Rather than continuing the present approach or withdrawing, the plan calls for "a third way": federalizing Iraq and giving Kurds, Shiites, and Sunnis "breathing room" in their own regions. With public approval of the handling of the conflict decreasing considerably since the invasion in 2003, Biden believed this plan would have helped his campaign among the electorate had he been nominated. The key points included:

1. Giving Iraq's major groups a measure of autonomy in their own regions. A central government would be left in charge of interests such as defending the borders and distributing oil revenues.
2. Guaranteeing Sunnis — who have no oil rights — a proportionate share of oil revenue and reintegrating those who have not fought against Coalition forces.
3. Increase, not end, reconstruction assistance but insist that Arab Gulf states fund it and tie it to the creation of a jobs program and to the protection of minority rights.
4. Initiate a diplomatic offensive to enlist the support of the major powers and neighboring countries for a political settlement in Iraq and create an Oversight Contact Group to enforce regional commitments.
5. Begin the phased redeployment of U.S. forces in 2007 and withdraw most of them by 2008, leaving a small follow-on force for security and policing actions. The plan named as The Biden-Brownback Resolution passed on the Senate floor 75-23 on September 25th, 2007, including 26 Republican votes.

Barack Obama in standard soaring English rhetoric
Barack Obama in awkward automatically translated Finnish
Sixty-one years ago, George Marshall announced the plan that would come to bear his name. Much of Europe lay in ruins. The United States faced a powerful and ideological enemy intent on world domination. This menace was magnified by the recently discovered capability to destroy life on an unimaginable scale. The Soviet Union didn't yet have an atomic bomb, but before long it would. Kuusikymmentä-oni vuotta sitten, George Marshall ilmoitti suunnitelmasta, joka tulee vastaamaan hänen nimensä. Suuri osa Eurooppa antaa raunioina. Yhdysvallat joutui voimakkaan ja ideologinen vihollinen pyrkii maailman herruudesta. Tämä uhka oli suurentaa, joita viime aikoina on löydetty kyky tuhota elämän, joka kuvitella mittakaavassa. Neuvostoliitto ei vielä ole atomipommi, mutta ennen pitkää se.
The challenge facing the greatest generation of Americans - the generation that had vanquished fascism on the battlefield - was how to contain this threat while extending freedom's frontiers. Leaders like Truman and Acheson, Kennan and Marshall, knew that there was no single decisive blow that could be struck for freedom. We needed a new overarching strategy to meet the challenges of a new and dangerous world. Haasteenamme suurin sukupolven amerikkalaiset - sukupolvi, joka oli voitettujen fasismia, taistelukentällä - oli, miten se sisällä tätä uhkaa samalla laajentaa vapauden rajoja. Johtajat kuten Truman ja Acheson, Kennan ja Marshall, tiesi, että ei ole ainoa ratkaiseva isku, että voisi olla iski vapaudesta. Tarvitsimme uuden laaja-alaisen strategian haasteisiin vastaamiseksi uusi ja vaarallinen maailma.
Such a strategy would join overwhelming military strength with sound judgment. It would shape events not just through military force, but through the force of our ideas; through economic power, intelligence and diplomacy. It would support strong allies that freely shared our ideals of liberty and democracy; open markets and the rule of law. It would foster new international institutions like the United Nations, NATO, and the World Bank, and focus on every corner of the globe. It was a strategy that saw clearly the world's dangers, while seizing its promise.
Tällainen strategia voisi liittyä ylivoimainen sotilaallinen vahvuus on aina tervettä arvostelukykyä. Se muoto tapahtumista eikä vain sotilaallista voimaa, vaan voima ajatuksiamme; kautta taloudellista valtaa, älykkyys ja diplomatiaa. Se tukisi vahva liittolaisia, että vapaasti jakaa ihanteitamme vapauden ja demokratian, avoimet markkinat ja oikeusvaltiota. Se edistää uusien kansainvälisten instituutioiden kuten Yhdistyneiden Kansakuntien, Naton, ja Maailmanpankin ja keskityttävä joka puolella maapalloa. Se oli strategia, joka näki selvästi maailman vaarat, kun taas takavarikosta antamiaan lupauksia.
As a general, Marshall had spent years helping FDR wage war. But the Marshall Plan - which was just one part of this strategy - helped rebuild not just allies, but also the nation that Marshall had plotted to defeat. In the speech announcing his plan, he concluded not with tough talk or definitive declarations - but rather with questions and a call for perspective. "The whole world of the future," Marshall said, "hangs on a proper judgment." To make that judgment, he asked the American people to examine distant events that directly affected their security and prosperity. He closed by asking: "What is needed? What can best be done? What must be done?"
Kuten yleistä, Marshall oli viettänyt vuosia auttaa FDR sotaa. Mutta Marshall Plan - joka oli vain yksi osa tätä strategiaa - auttanut rebuild ei vain liittolaisia, mutta myös kansakunnan että Marshall oli piirtää kukistamaan. Vuonna puheesta ilmoittamalla hänen suunnitelmansa, hän päätteli eikä kovaa puhua tai lopulliset kannanotot - vaan kysymyksiä ja pyytää näkökulmasta. "Koko maailma on tulevaisuudessa," Marshall sanoi, "jumittuu, oikea tuomio." Voit tehdä tämän tuomion, hän kysyi Amerikan kansaa tutkimaan kaukaisia tapahtumia, jotka suoraan vaikuttavat niiden turvallisuutta ja hyvinvointia. Hän suljettu kysymällä: "Mitä tarvitaan? Mitä voidaan parhaiten tehdä? Mitä on tehtävä?"
What is needed? What can best be done? What must be done?
Mitä tarvitaan? Mitä voidaan parhaiten tehdä? Mitä on tehtävä?
Today's dangers are different, though no less grave. The power to destroy life on a catastrophic scale now risks falling into the hands of terrorists. The future of our security - and our planet - is held hostage to our dependence on foreign oil and gas. From the cave-spotted mountains of northwest Pakistan, to the centrifuges spinning beneath Iranian soil, we know that the American people cannot be protected by oceans or the sheer might of our military alone.
Today's vaarat ovat erilaisia, mutta yhtä vakava. Valta tuhota elämän katastrofaalisen mittakaavassa nyt riskejä joutuminen terroristien käsiin. The tulevaisuuden turvallisuuteen - ja planeettamme - pidetään panttivankeina riippuvuutta ulkomaisesta öljystä ja kaasusta. From the luola-spotted vuoret Luoteis Pakistan, että sentrifugeja linkous beneath Iranin maaperällä, me tiedämme, että Amerikan kansa ei voi olla suojattava Valtameret tai pelkästään ehkä meidän sotilaallinen yksin.
The attacks of September 11 brought this new reality into a terrible and ominous focus. On that bright and beautiful day, the world of peace and prosperity that was the legacy of our Cold War victory seemed to suddenly vanish under rubble, and twisted steel, and clouds of smoke.
Terrori-iskut syyskuun 11 tuonut tähän uuteen todellisuuteen, kauhea ja huono keskittymään. Tämän valoisa ja kaunis päivä, maailman rauhaa ja vaurautta, joka oli perintöä meidän kylmän sodan voitto näytti yhtäkkiä katoavan nojalla raunioihin, ja kierretyt terästä, ja pilvien savun.
But the depth of this tragedy also drew out the decency and determination of our nation. At blood banks and vigils; in schools and in the United States Congress, Americans were united - more united, even, than we were at the dawn of the Cold War. The world, too, was united against the perpetrators of this evil act, as old allies, new friends, and even long-time adversaries stood by our side. It was time - once again - for America's might and moral suasion to be harnessed; it was time to once again shape a new security strategy for an ever-changing world.
Mutta syvyys tämä tragedia myös kiinnitti pois säädyllisyyssyyt ja päättäväisyyttä meidän kansakunta. Veren pankkien ja vigils; kouluissa ja Yhdysvaltojen kongressissa, amerikkalaiset olivat yksimielisiä - enemmän yksimielisiä, vaikka, kuin olimme kynnyksellä kylmän sodan. Tämä maailma, liian, oli Yhdistynyt vastaan syyllistyneet tämä paha teko, kuten vanhojen liittolaisten, uusia ystäviä, ja jopa pitkän ajan viholliset ollut meidän puolellamme. Se oli aika - jälleen kerran - America's saattaisivat ja moraalisen taivuttelukykynne sitä on hallittava, ja se oli aika jälleen muovaamaan uuden turvallisuus-strategia alati muuttuvassa maailmassa.
Imagine, for a moment, what we could have done in those days, and months, and years after 9/11.
Kuvittele, hetki, mitä olisimme voineet tehdä noihin aikoihin, ja kuukausina, ja vuoden kuluttua 9 / 11.
We could have deployed the full force of American power to hunt down and destroy Osama bin Laden, al Qaeda, the Taliban, and all of the terrorists responsible for 9/11, while supporting real security in Afghanistan.
Olisimme voineet käyttää täysimääräisesti voimaan Amerikan valta metsästää alas ja tuhota Osama bin Laden, al-Qaida, Talebanin, ja kaikki terroristit vastuussa 9 / 11, kun tuetaan todellista turvallisuutta Afganistaniin.
We could have secured loose nuclear materials around the world, and updated a 20th century non-proliferation framework to meet the challenges of the 21st.
Olisimme voineet vakuutena löysät ydinmateriaalien ympäri maailmaa, ja ajan tasalle 20th century asesulkua puitteissa haasteisiin vastaamiseksi 21.
We could have invested hundreds of billions of dollars in alternative sources of energy to grow our economy, save our planet, and end the tyranny of oil.
Voisimme ovat investoineet satoja miljardeja dollareita vaihtoehtoisten energialähteiden kasvavan talouden pelastaa planeettamme, ja lopettaa tyrannian öljyä.
We could have strengthened old alliances, formed new partnerships, and renewed international institutions to advance peace and prosperity.
Olisimme voineet vahvistaa vanhoja liittoumia, joka on muodostettu uusia kumppanuuksia, ja uudistetun kansainvälisiä instituutioita etukäteen rauhaa ja vaurautta.
We could have called on a new generation to step into the strong currents of history, and to serve their country as troops and teachers, Peace Corps volunteers and police officers.
Olisimme voineet pyytää uuden sukupolven astua vahvat virtaukset historian ja palvelevat maan joukot ja opettajat, Peace Corps vapaaehtoisten ja poliiseja.
We could have secured our homeland--investing in sophisticated new protection for our ports, our trains and our power plants.
Voisimme ovat turvanneet meidän kotimaamme - sijoittaminen pitkälle kehitettyjä uusia suojelun meidän satamat, junat ja voimaloissa.
We could have rebuilt our roads and bridges, laid down new rail and broadband and electricity systems, and made college affordable for every American to strengthen our ability to compete.
Olisimme voineet uudistetut meidän tiet ja sillat, jotka on vahvistettu uusi rautatie-ja laajakaista-ja sähköntuotannon järjestelmät, ja kollegion kohtuuhintaisia jokaista Amerikan vahvistaa kykyämme kilpailla.
We could have done that.
Olisimme voineet tehdä tämän.
Instead, we have lost thousands of American lives, spent nearly a trillion dollars, alienated allies and neglected emerging threats - all in the cause of fighting a war for well over five years in a country that had absolutely nothing to do with the 9/11 attacks.
Sen sijaan olemme menettäneet tuhansia amerikkalaisia ihmishenkiä, viettänyt lähes biljoonaa dollaria, vieraantuneet liittolaisia ja laiminlyödyt uusia uhkia - kaikki syy taistelevat sodan reilusti yli viisi vuotta maassa, joka oli ehdottomasti mitään tekemistä 9 / 11 hyökkäyksiä.
Our men and women in uniform have accomplished every mission we have given them. What's missing in our debate about Iraq - what has been missing since before the war began - is a discussion of the strategic consequences of Iraq and its dominance of our foreign policy. This war distracts us from every threat that we face and so many opportunities we could seize. This war diminishes our security, our standing in the world, our military, our economy, and the resources that we need to confront the challenges of the 21st century. By any measure, our single-minded and open-ended focus on Iraq is not a sound strategy for keeping America safe.
Meidän naisten ja miesten yhdenmukaista ovat accomplished Jokainen tehtävä olemme antaneet heille. Mitä puuttuu meidän keskustelua Irak - mikä on ollut kateissa jo ennen sota alkoi - on keskusteltu strategisen seuraukset Irak ja sen asema ulkopolitiikassa. Tämä sota distracts meitä jokaista uhka, joka meillä on edessämme ja niin monia mahdollisuuksia meillä voisi tarttua. Tämä sota heikentää omaa turvallisuuttamme, meidän asemaa maailmassa, sotilaallinen, talous ja resurssit, että meidän täytyy vastata haasteisiin 21-luvulla. Millä tahansa toimenpide, single-ennakkoluuloton ja avoin keskittyä Irak ei ole hyvä strategia pitää Amerikka turvallisena.
I am running for President of the United States to lead this country in a new direction - to seize this moment's promise. Instead of being distracted from the most pressing threats that we face, I want to overcome them. Instead of pushing the entire burden of our foreign policy on to the brave men and women of our military, I want to use all elements of American power to keep us safe, and prosperous, and free. Instead of alienating ourselves from the world, I want America - once again - to lead.
Olen käynnissä Yhdysvaltain presidentti johtaa tämän maan uuteen suuntaan - tarttumaan tähän hetkeen lupaus. Sen sijaan, että hajamielinen osoitteesta kiireellisimpiä, että meillä on edessämme, haluan voittaa ne. Sen sijaan, että työntää koko taakkaa ulkopolitiikkamme edelleen urheita miehiä ja naisia sotilaallinen, haluan käyttää kaikkia osia amerikkalaisten valtaa pitämään meille turvallinen ja vauras, ja ilmaiseksi. Sen sijaan, vieraannuttaa itseämme siitä maailma, haluan Amerikka - jälleen kerran - lyijylle.
As President, I will pursue a tough, smart and principled national security strategy - one that recognizes that we have interests not just in Baghdad, but in Kandahar and Karachi, in Tokyo and London, in Beijing and Berlin. I will focus this strategy on five goals essential to making America safer: ending the war in Iraq responsibly; finishing the fight against al Qaeda and the Taliban; securing all nuclear weapons and materials from terrorists and rogue states; achieving true energy security; and rebuilding our alliances to meet the challenges of the 21st century.
Kuten puhemies, aion jatkaa kovaa, älykäs ja periaatteellinen kansallisen turvallisuuden strategia - joka tunnustaa, että olemme etuja ei vain Bagdad, mutta Kandaharissa ja Karachissa, Tokio ja Lontoo, Peking ja Berliinissä. Aion keskittyä tämän strategian viisi maalia välttämätöntä tehdä Amerikan turvallisempaa: Loppu Irakin sodan vastuullisesti; viimeistely vastaisessa taistelussa al-Qaidan ja Talibanin; turvaaminen kaikista ydinaseista ja-aineista, terroristeja ja rikollisia valtioita; saavuttamiseksi totta energiaturvallisuutta, ja uudelleenrakentaminen meidän liittoutumien haasteisiin 21-luvulla.
My opponent in this campaign has served this country with honor, and we all respect his sacrifice. We both want to do what we think is best to defend the American people. But we've made different judgments, and would lead in very different directions. That starts with Iraq.
Oma vastustaja tässä kampanjassa on palvellut tämän maan kanssa kunniasta, ja me kaikki kunnioittaa hänen uhrata. Me molemmat haluamme tehdä, mikä on mielestämme parhaiten puolustaa Yhdysvaltain kansalle. Mutta olemme tehneet erilaisia tuomioita, ja johtaisi hyvin eri suuntiin. Se alkaa Irak.
I opposed going to war in Iraq; Senator McCain was one of Washington's biggest supporters for war. I warned that the invasion of a country posing no imminent threat would fan the flames of extremism, and distract us from the fight against al Qaeda and the Taliban; Senator McCain claimed that we would be greeted as liberators, and that democracy would spread across the Middle East. Those were the judgments we made on the most important strategic question since the end of the Cold War.
Minä vastustin menee Irakin sotaan; Senaattori McCain oli yksi Washington suurimmat kannattajat sotaan. Olen varoittanut, että hyökkäyksen maan niistä ole uhka olisi lietsoa ääriliikkeitä, ja häiritset meitä vastaisessa taistelussa al-Qaidan ja Talibanin; senaattori McCainin väitti, että meidän olisi tervehditään kuin vapauttajat, ja että demokratia voisi levitä koko Lähi Itä-. Nämä olivat tuomioiden me tehdään tärkein strateginen kysymys, koska kylmän sodan päättymisen.
Now, all of us recognize that we must do more than look back - we must make a judgment about how to move forward. What is needed? What can best be done? What must be done? Senator McCain wants to talk of our tactics in Iraq; I want to focus on a new strategy for Iraq and the wider world.
Nyt, kaikki meistä tunnustavat, että meidän täytyy tehdä muutakin kuin katsoa taaksepäin - meidän on tehtävä päätös siitä, miten edetä. Mitä tarvitaan? Mitä voidaan parhaiten tehdä? Mitä on tehtävä? Senaattori McCain haluaa puhua meidän taktiikka Irakissa; Haluan keskittyä uusi strategia Irakissa ja muualla maailmassa.
It has been 18 months since President Bush announced the surge. As I have said many times, our troops have performed brilliantly in lowering the level of violence. General Petraeus has used new tactics to protect the Iraqi population. We have talked directly to Sunni tribes that used to be hostile to America, and supported their fight against al Qaeda. Shiite militias have generally respected a cease-fire. Those are the facts, and all Americans welcome them.
Se on ollut 18 kuukautta sen jälkeen, kun presidentti Bush ilmoitti surge. Kuten olen sanonut monta kertaa, meidän joukot ovat menestyneet loistavasti alentaa tason väkivaltaa. Yleiset Petraeus on käyttänyt uutta taktiikkaa suojella Irakin väestöstä. Olemme puhuneet suoraan Sunni-heimoa, joita aiemmin vihamielisesti-Amerikassa, ja tuettava niiden torjuntaan al-Qaidaan. Shiite miliisit ovat yleensä kunnioitettava tulitaukoa. Nämä ovat tosiasioita, ja kaikki amerikkalaiset tervehtiä heitä.
For weeks, now, Senator McCain has argued that the gains of the surge mean that I should change my commitment to end the war. But this argument misconstrues what is necessary to succeed in Iraq, and stubbornly ignores the facts of the broader strategic picture that we face.
Viikkoja, nyt, senaattori McCainin on väittänyt, että voitot, surge tarkoita, että minun pitäisi vaihtaa minun sitoutumista sodan lopettamiseksi. Mutta tämä väite misconstrues, mikä on tarpeen onnistuvan Irakissa, ja sitkeästi jättää huomiotta tosiseikat laajempaa strategista kuva, että meillä on edessämme.
In the 18 months since the surge began, the strain on our military has increased, our troops and their families have borne an enormous burden, and American taxpayers have spent another $200 billion in Iraq. That's over $10 billion each month. That is a consequence of our current strategy.
Kun 18 kuukautta sen jälkeen, kun kasvu alkoi, strain meidän armeija on lisääntynyt, meidän joukot ja heidän perheensä ovat kantaneet valtava taakka, ja amerikkalaiset veronmaksajat ovat käyttäneet toisen $ 200 miljardia Irak. That's yli $ 10 miljardia euroa kuukaudessa. Tämä on seurausta nykyisestä strategiasta.
In the 18 months since the surge began, the situation in Afghanistan has deteriorated. June was our highest casualty month of the war. The Taliban has been on the offensive, even launching a brazen attack on one of our bases. Al Qaeda has a growing sanctuary in Pakistan. That is a consequence of our current strategy.
Kun 18 kuukautta sen jälkeen, kun kasvu alkoi, Afganistanin tilanne on huonontunut. Kesäkuu oli meidän suurin onnettomuus kuukauden kuluessa siitä, kun sota. Taleban on hyökkäyskannalla, jopa käynnistää brazen hyökkäys yksi meidän perustat. Al-Qaida on kasvava sanctuary in Pakistan. Tämä on seurausta nykyisestä strategiasta.
In the 18 months since the surge began, as I warned at the outset - Iraq's leaders have not made the political progress that was the purpose of the surge. They have not invested tens of billions of dollars in oil revenues to rebuild their country. They have not resolved their differences or shaped a new political compact.
Kun 18 kuukautta sen jälkeen, kun kasvu alkoi, kuten olen varoittanut alussa - Irak: n johtajat eivät ole tehneet poliittista edistystä, joka oli tarkoitus kasvu. Ne eivät ole investoineet kymmeniä miljardeja dollareita öljy-tulojen jälleenrakentaa maansa. Niitä ei ratkaista erimielisyytensä tai muotoinen uuden poliittisen kompakti.
That's why I strongly stand by my plan to end this war. Now, Prime Minister Maliki's call for a timetable for the removal of U.S. forces presents a real opportunity. It comes at a time when the American general in charge of training Iraq's Security Forces has testified that Iraq's Army and Police will be ready to assume responsibility for Iraq's security in 2009. Now is the time for a responsible redeployment of our combat troops that pushes Iraq's leaders toward a political solution, rebuilds our military, and refocuses on Afghanistan and our broader security interests.
Siksi olen vahvasti kiinni omassa suunnitelmassa lopettamaan tämän sodan. Nyt pääministeri Maliki kehotusta aikataulu poistaminen Yhdysvaltojen joukkojen on todellinen mahdollisuus. Se tulee samaan aikaan, kun amerikkalaiset yleensä maksutta koulutuksen Irakin turvallisuusjoukot ovat todistaneet, että Irakin armeijan ja poliisin tulee olla valmis ottamaan vastuu Irakin turvallisuudesta vuonna 2009. Nyt on aika vastuullinen uudelleenjärjestely meidän taistella joukkojen että työntää Irak johtajat kohti poliittista ratkaisua, rebuilds sotilaallinen, ja keskittyy Afganistan ja laajemmin turvallisuus etuja.
George Bush and John McCain don't have a strategy for success in Iraq - they have a strategy for staying in Iraq. They said we couldn't leave when violence was up, they say we can't leave when violence is down. They refuse to press the Iraqis to make tough choices, and they label any timetable to redeploy our troops "surrender," even though we would be turning Iraq over to a sovereign Iraqi government - not to a terrorist enemy. Theirs is an endless focus on tactics inside Iraq, with no consideration of our strategy to face threats beyond Iraq's borders.
George Bush ja John McCain ei ole strategian menestystä Irak - ne ovat strategian oleskelevat Irak. He sanoivat emme voineet lähteä, kun väkivalta oli, he sanovat, että ei voi poistua, kun väkivalta on alaspäin. He kieltäytyvät paina irakilaisten tekemään vaikeita valintoja, ja niiden merkinnässä mitään aikataulua uudelleen joukkoja "luovuttamista", vaikka meillä olisi käännekohta Irak vuodelle suvereenin Irakin hallitus - ei terroristi vihollinen. Heitä on loputon keskittyä taktiikka Irakissa ilman, että otetaan huomioon meidän strategia kohtaavat uhat kuin Irak: n rajoilla.
At some point, a judgment must be made. Iraq is not going to be a perfect place, and we don't have unlimited resources to try to make it one. We are not going to kill every al Qaeda sympathizer, eliminate every trace of Iranian influence, or stand up a flawless democracy before we leave - General Petraeus and Ambassador Crocker acknowledged this to me when they testified last April. That is why the accusation of surrender is false rhetoric used to justify a failed policy. In fact, true success in Iraq - victory in Iraq - will not take place in a surrender ceremony where an enemy lays down their arms. True success will take place when we leave Iraq to a government that is taking responsibility for its future - a government that prevents sectarian conflict, and ensures that the al Qaeda threat which has been beaten back by our troops does not reemerge. That is an achievable goal if we pursue a comprehensive plan to press the Iraqis stand up.
Jossakin vaiheessa tuomiosta on tehtävä. Irak ei tule olemaan täydellinen paikka, ja meillä ei ole rajattomia resursseja yrittää tehdä se. Emme aio tappaa jokaisen al-Qaida-sympathizer, poistaa välein jälkeäkään Iranin vaikutusvaltaa, tai metsikön perustamisesta moitteeton demokratia, ennen kuin jätämme - Yleisiä Petraeus ja Suurlähettiläs Crocker myönsi tämän minulle, kun he todisti viime huhtikuussa. Siksi syytökset luovuttamispäätös on väärä retoriikkaa käytetään perusteena ei ole politiikkaa. Itse asiassa todellinen menestys Irak - voitto Irak - ei tapahduttava luovuttamisesta seremoniassa, jossa vihollinen vahvistetaan niiden aseita. Todellinen menestys tulee tapahtua silloin, kun jätämme Irak on hallitus, joka ottaa vastuuta sen tulevaisuudesta - hallituksen, joka estää lahkojen välisiin konflikteihin, ja varmistaa, että al-Qaidan uhka, joka on lyödyksi takaisin joukkoja ei reemerge. Tämä tavoite on mahdollista saavuttaa, jos voimme jatkaa kattava suunnitelma paina irakilaisia nousemaan.
To achieve that success, I will give our military a new mission on my first day in office: ending this war. Let me be clear: we must be as careful getting out of Iraq as we were careless getting in. We can safely redeploy our combat brigades at a pace that would remove them in 16 months. That would be the summer of 2010 - one year after Iraqi Security Forces will be prepared to stand up; two years from now, and more than seven years after the war began. After this redeployment, we'll keep a residual force to perform specific missions in Iraq: targeting any remnants of al Qaeda; protecting our service members and diplomats; and training and supporting Iraq's Security Forces, so long as the Iraqis make political progress.
Jotta siihen päästäisiin menestys, annan sotilaallinen uuden operaation minun ensimmäinen päivä toimistossa: päättyy tämän sodan. Saanen olla selvä: meidän on oltava varovaisia karkaamassa Irak kuten olimme huolimaton saada in. Voimme turvallisesti uudelleen suuntaaminen meidän torjumiseksi brigades samaan tahtiin, että se poistaa ne 16 kuukautta. Se olisi kesällä 2010 - yksi vuosi sen jälkeen, kun Irakin turvallisuusjoukot on valmis nousemaan ylös, ja kaksi vuotta nyt, ja yli seitsemän vuotta sen jälkeen, kun sota alkoi. Tämän jälkeen uudelleenjärjestelyillä, me jatkamme jäljellä oleva voima suorittaa erityisiä virkamatkat Irak: kohdistamisesta mitään jäännöksiä, al-Qaida; suojella palveluamme jäseniä ja diplomaatteja, ja koulutusta ja tukemaan Irakin turvallisuusjoukot, niin kauan kuin irakilaiset tehdä poliittista kehitystä.
We will make tactical adjustments as we implement this strategy - that is what any responsible Commander-in-Chief must do. As I have consistently said, I will consult with commanders on the ground and the Iraqi government. We will redeploy from secure areas first and volatile areas later. We will commit $2 billion to a meaningful international effort to support the more than 4 million displaced Iraqis. We will forge a new coalition to support Iraq's future - one that includes all of Iraq's neighbors, and also the United Nations, the World Bank, and the European Union - because we all have a stake in stability. And we will make it clear that the United States seeks no permanent bases in Iraq.
Tulemme tekemään taktisia muutoksia, meidän toteuttaa tätä strategiaa - että se, mitä minkä tahansa vastaavan komentajan-in-Chief täytyy tehdä. Kuten olen toistuvasti sanonut, en kuulee komentajat päällä ja Irakin hallitukselle. Tulemme uudelleen suuntaaminen suojatuilta alueilta ensimmäinen ja epävakailla alueilla myöhemmin. Meidän tulee sitoutua $ 2 miljardia mielekkääseen kansainvälisiä pyrkimyksiä tukea yli 4 miljoonaa siirtymään joutuneiden irakilaisten. Meidän tulee luoda uusi koalitio tukea Irakin tulevaisuutta - yksi, joka sisältää kaikki Irakin naapurit, ja myös Yhdistyneiden Kansakuntien, Maailmanpankin ja Euroopan unionin - koska meillä kaikilla on osakkaana vakautta. Ja meidän tulee tehdä selväksi, että Yhdysvallat pyrkii mitään pysyvää perustaa, Irak.
This is the future that Iraqis want. This is the future that the American people want. And this is what our common interests demand. Both America and Iraq will be more secure when the terrorist in Anbar is taken out by the Iraqi Army, and the criminal in Baghdad fears Iraqi Police, not just coalition forces. Both America and Iraq will succeed when every Arab government has an embassy open in Baghdad, and the child in Basra benefits from services provided by Iraqi dinars, not American tax dollars.
Tämä on tulevaisuutta, että irakilaiset haluavat. Tämä on tulevaisuutta, että amerikkalaiset ihmiset haluavat. Ja tämä on mitä yhteisiä etuja kysyntää. Molemmat Amerikka ja Irak tulee turvallisempi, kun terrori-Anbar on otettu pois, Irakin armeijan ja rikosoikeudellisia Bagdad pelkää Irakin poliisi, ei vain koalition joukkoja. Molemmat Amerikka ja Irak onnistuu, kun jokainen arabi hallitus on suurlähetystön auki Bagdad, ja lapsi Basra hyötyy palveluista Irakin dinaareina, ei amerikkalaista vero dollaria.
And this is the future we need for our military. We cannot tolerate this strain on our forces to fight a war that hasn't made us safer. I will restore our strength by ending this war, completing the increase of our ground forces by 65,000 soldiers and 27,000 marines, and investing in the capabilities we need to defeat conventional foes and meet the unconventional challenges of our time.
Ja tämä on tulevaisuudessa meidän on meidän sotilaallinen. Emme voi sallia tätä rasitusta meidän voimansa taisteluun sotaa, joka ei ole tehnyt meitä turvallisemmaksi. Haluan palauttaa meidän vahvuutemme lopettamalla tämän sodan, täyttämällä lisätä meidän kentällä voimia, 65000 sotilasta ja 27000 merijalkaväen ja investoimalla valmiuksia meidän on tappio tavanomaisen vihollisia ja täyttävät epäkonventionaaliset haasteisiin meidän aikanamme.
So let's be clear. Senator McCain would have our troops continue to fight tour after tour of duty, and our taxpayers keep spending $10 billion a month indefinitely; I want Iraqis to take responsibility for their own future, and to reach the political accommodation necessary for long-term stability. That's victory. That's success. That's what's best for Iraq, that's what's best for America, and that's why I will end this war as President.
Joten on selvä. Senaattori McCain olisi meidän joukot jatkavat taistelua jälkeen kiertue kiertueella velvollisuutemme, ja meidän veronmaksajien pitää menojen $ 10 miljardia euroa kuukaudessa loputtomiin; Haluan irakilaisten ottamaan vastuuta omasta tulevaisuudestaan, ja saavuttaa poliittinen majoitus tarvittavat pitkän aikavälin vakauteen. That's voitto. That's menestys. That's what's parasta Irak, that's what's parasta Amerikassa, ja siksi aion lopettaa tämän sodan puheenjohtajaksi.
In fact - as should have been apparent to President Bush and Senator McCain - the central front in the war on terror is not Iraq, and it never was. That's why the second goal of my new strategy will be taking the fight to al Qaeda in Afghanistan and Pakistan.
Itse asiassa - kuten olisi pitänyt havaita presidentti Bushin ja senaattori McCainin - keski-rintamalla, että terrorisminvastainen sota ei ole Irak, eikä se koskaan oli. Siksi toinen tavoite minun uusi strategia voidaan ottaa taistelua al-Qaida-Afganistan ja Pakistan.
It is unacceptable that almost seven years after nearly 3,000 Americans were killed on our soil, the terrorists who attacked us on 9/11 are still at large. Osama bin Laden and Ayman al-Zawahari are recording messages to their followers and plotting more terror. The Taliban controls parts of Afghanistan. Al Qaeda has an expanding base in Pakistan that is probably no farther from their old Afghan sanctuary than a train ride from Washington to Philadelphia. If another attack on our homeland comes, it will likely come from the same region where 9/11 was planned. And yet today, we have five times more troops in Iraq than Afghanistan.
On kestämätöntä, että lähes seitsemän vuotta sen jälkeen, kun lähes 3000 amerikkalaiset olivat tappaneet meidän maaperällämme, terroristit jotka hyökkäsivät meitä 9 / 11 ovat edelleen vapaalla jalalla. Osama bin Laden ja Ayman al-Zawahari äänittää viestejä niiden seuraajia, ja salaliitosta enemmän terroria. Talebanit valvonnan osia Afganistan. Al-Qaida on laajeneva base in Pakistan, että on luultavasti ole kauempana vanhat Afganistanin sanctuary kuin junan kyydissä, Washington, Philadelphia. Jos toinen hyökkäys meidän kotimaamme tulee, se tulee todennäköisesti lähtöisin samasta alueella, jossa 9 / 11 oli suunniteltu. Ja vielä tänään, meillä on viisi kertaa enemmän joukkoja Irakissa kuin Afganistanissa.
Senator McCain said - just months ago - that "Afghanistan is not in trouble because of our diversion to Iraq." I could not disagree more. Our troops and our NATO allies are performing heroically in Afghanistan, but I have argued for years that we lack the resources to finish the job because of our commitment to Iraq. That's what the Chairman of the Joint Chiefs of Staff said earlier this month. And that's why, as President, I will make the fight against al Qaeda and the Taliban the top priority that it should be. This is a war that we have to win.
Senaattori McCain sanoi - vain kuukautta sitten - että "Afganistan ei ole ongelmia, koska meillä kulkeutumisen Irak." En voisi olla eri mieltä. Meidän joukkojen ja Naton jäseninä toimivat sankarillisesti Afganistanissa, mutta olen kannattanut vuoden ajan, että meillä ei ole riittävästi resursseja loppuun työn, koska olemme sitoutuneet Irak. Se, mitä puheenjohtaja yhteisen komentajien Staff sanoi aiemmin tässä kuussa. Ja siitä syystä, kuten puhemies, aion tehdä vastaisessa taistelussa al-Qaidan ja Talibanin ensisijainen tavoite, että sen pitäisi olla. Tämä on sota, että meidän on voitettava.
I will send at least two additional combat brigades to Afghanistan, and use this commitment to seek greater contributions - with fewer restrictions - from NATO allies. I will focus on training Afghan security forces and supporting an Afghan judiciary, with more resources and incentives for American officers who perform these missions. Just as we succeeded in the Cold War by supporting allies who could sustain their own security, we must realize that the 21st century's frontlines are not only on the field of battle - they are found in the training exercise near Kabul, in the police station in Kandahar, and in the rule of law in Herat.
Minä lähetän ainakin kaksi ylimääräistä torjumiseksi brigades Afganistaniin, ja käyttämään tätä sitoumusta pyrkiä suurempaan rahoitusosuudet - joissa on vähemmän rajoituksia - Naton jäseninä. Aion keskittyä koulutuksen Afganistanin turvallisuusjoukkojen ja tukemaan Afganistanin oikeuslaitos, joissa on enemmän resursseja ja kannustimia American virkailijat jotka suorittavat näistä operaatioista. Aivan kuten onnistuimme kylmän sodan tukemalla liittolaisia jotka voisivat ylläpitää omaa turvallisuutta, meidän on ymmärrettävä, että 21 vuosisadan frontlines eivät ole vain alan taistelu - ne löytyvät koulutuksen käyttää lähellä Kabul, poliisi asemalta Kandaharissa ja oikeusvaltion Heratissa.
Moreover, lasting security will only come if we heed Marshall's lesson, and help Afghans grow their economy from the bottom up. That's why I've proposed an additional $1 billion in non-military assistance each year, with meaningful safeguards to prevent corruption and to make sure investments are made - not just in Kabul - but out in Afghanistan's provinces. As a part of this program, we'll invest in alternative livelihoods to poppy-growing for Afghan farmers, just as we crack down on heroin trafficking. We cannot lose Afghanistan to a future of narco-terrorism. The Afghan people must know that our commitment to their future is enduring, because the security of Afghanistan and the United States is shared.
Lisäksi kestävä turvallisuus tulee vasta sitten, jos me vaarin Marshall-opetuksena, ja auttaa afgaaneja kasvaa niiden talouden alhaalta ylöspäin. Siksi olen ehdottanut ylimääräinen $ 1 billion in ei-sotilaallisen avun vuosittain, mielekäs suojatoimia, joilla estetään lahjontaa ja varmista, että investoinnit on tehty - ei vain Kabul - mutta toteaa Afganistanin maakunnissa. Osana tätä ohjelmaa, niin voimme sijoittaa vaihtoehtoisia elinkeinoja, unikko-viljely Afganistanin maanviljelijöitä, aivan kuten me ankariin heroiinin salakuljetusta. Emme voi menettää Afganistan on tulevaisuus narco-terrorismia. Afganistanin kansan on saatava tietää, että olemme sitoutuneet niiden tulevaisuus on kestävä, koska turvallisuus Afganistan ja Yhdysvallat on jaettu.
The greatest threat to that security lies in the tribal regions of Pakistan, where terrorists train and insurgents strike into Afghanistan. We cannot tolerate a terrorist sanctuary, and as President, I won't. We need a stronger and sustained partnership between Afghanistan, Pakistan and NATO to secure the border, to take out terrorist camps, and to crack down on cross-border insurgents. We need more troops, more helicopters, more satellites, more Predator drones in the Afghan border region. And we must make it clear that if Pakistan cannot or will not act, we will take out high-level terrorist targets like bin Laden if we have them in our sights.
Suurin uhka, että turvallisuus on siinä, heimojen alueilla Pakistan, jossa terroristit juna ja kapinallisten lakko, Afganistan. Emme voi hyväksyä sellaista terrori-pyhätön, ja kuten puheenjohtaja, minulla ei. Tarvitsemme vahvempaa ja kestävää kumppanuutta Afganistan, Pakistan ja Nato turvaamaan raja, ottamaan terrori-leireille, ja ankariin rajat ylittävän kapinallisia. Tarvitsemme lisää joukkoja, lisää helikoptereita, lisää satelliitteja, Predator drones, Afganistanin raja-alueella. Ja meidän on tehtävä selväksi, että jos Pakistan ei voi tai ei toimi, otamme pois korkean tason terrorismin tavoitteita, kuten bin Laden, jos meillä on niitä meidän nähtävyyksiä.
Make no mistake: we can't succeed in Afghanistan or secure our homeland unless we change our Pakistan policy. We must expect more of the Pakistani government, but we must offer more than a blank check to a General who has lost the confidence of his people. It's time to strengthen stability by standing up for the aspirations of the Pakistani people. That's why I'm cosponsoring a bill with Joe Biden and Richard Lugar to triple non-military aid to the Pakistani people and to sustain it for a decade, while ensuring that the military assistance we do provide is used to take the fight to the Taliban and al Qaeda. We must move beyond a purely military alliance built on convenience, or face mounting popular opposition in a nuclear-armed nation at the nexus of terror and radical Islam.
Merkki ei ole virhe: emme voi onnistua Afganistan tai turvata kotimaana, ellemme muuta Pakistan. Meidän täytyy odottaa enemmän Pakistanin hallitusta, mutta meidän on tarjottava muutakin kuin tyhjiä tarkistaa, mutta yleisesti jotka on menetetty luottamus hänen kansansa. On aika vahvistaa vakautta standing up for toiveet Pakistanin kansalle. Siksi olen cosponsoring lakialoite with Joe Biden ja Richard Lugar kolminkertaistuvan ei-sotilaallisen tuen Pakistanin kansalle ja ylläpitää sitä vuosikymmenen ajan, ja samalla varmistaa, että sotilaallista apua emme tarjota käytetään toteuttamaan taistella talebaneja ja al-Qaidaan. Meidän on mentävä pidemmälle puhtaasti sotilasliitto rakennettu sopii, tai kasvot asennuksesta suosittu opposition ydinaseettoman aseellinen kansa on yhteyteen terrorin ja radikaalin islamin.
Only a strong Pakistani democracy can help us move toward my third goal - securing all nuclear weapons and materials from terrorists and rogue states. One of the terrible ironies of the Iraq War is that President Bush used the threat of nuclear terrorism to invade a country that had no active nuclear program. But the fact that the President misled us into a misguided war doesn't diminish the threat of a terrorist with a weapon of mass destruction - in fact, it has only increased it.
Vain vahva Pakistanin demokratian avulla voimme edetä kohti minun kolmasosaa tavoitteena - turvata kaikista ydinaseista ja-aineista, terroristeja ja rikollisia. Yksi kauhea ironies, että Irakin sota on, että presidentti Bush käyttää uhka ydinaseiden terrorismin hyökätä maassa, joka ei ollut aktiivinen ydinalan ohjelman. Mutta se, että presidentti johtaa harhaan meille tullut väärään sotaan ei vähennä uhan terrori kanssa joukkotuhoase - itse asiassa se on vain lisääntynyt.
In those years after World War II, we worried about the deadly atom falling into the hands of the Kremlin. Now, we worry about 50 tons of highly enriched uranium - some of it poorly secured - at civilian nuclear facilities in over forty countries. Now, we worry about the breakdown of a non-proliferation framework that was designed for the bipolar world of the Cold War. Now, we worry - most of all - about a rogue state or nuclear scientist transferring the world's deadliest weapons to the world's most dangerous people: terrorists who won't think twice about killing themselves and hundreds of thousands in Tel Aviv or Moscow, in London or New York.
Näissä vuotta toisen maailmansodan jälkeen, olemme huolissamme tappavan atomin joutuminen käsissä Kremlissä. Nyt me worry about 50 tonnia korkeasti rikastetun uraanin - jotkut se huonosti vakuutena - siviili Ydinvoimaloihin yli neljäkymmentä maissa. Nyt olemme huolissamme jakautuminen asesulkuun puitteet, jotka oli tarkoitettu bipolar maailma on kylmä sota. Nyt meillä hätää - ennen kaikkea - noin rogue valtio tai ydinvoima tiedemies siirtämällä maailma's deadliest aseita maailman vaarallisia ihmisille: terroristit jotka eivät usko kahdesti noin tappaen itsensä ja satoja tuhansia Tel Aviv tai Moskova, Lontoo tai New Yorkissa.
We cannot wait any longer to protect the American people. I've made this a priority in the Senate, where I worked with Republican Senator Dick Lugar to pass a law accelerating our pursuit of loose nuclear materials. I'll lead a global effort to secure all loose nuclear materials around the world during my first term as President. And I'll develop new defenses to protect against the 21st century threat of biological weapons and cyber-terrorism - threats that I'll discuss in more detail tomorrow.
Emme voi odottaa enää suojella Yhdysvaltain kansalle. Olen tehnyt tämän etusijalla senaatissa, jossa olen työskennellyt republikaaninen senaattori Dick Lugar hyväksymäisillään lain nopeuttaa meidän harjoittamisesta löysät ydinaineisiin. I'll johtaa maailmanlaajuisia ponnisteluja turvallisen kaikki irtonaiset ydinmateriaalien ympäri maailma aikana ensimmäinen termi kuin presidentti. Ja I'll kehittää uusia puolustuksemme suojaamiseksi 21-luvulla uhka biologisten aseiden ja cyber-terrorismia - uhat, I'll keskustella tarkemmin huomenna.
Beyond taking these immediate, urgent steps, it's time to send a clear message: America seeks a world with no nuclear weapons. As long as nuclear weapons exist, we must retain a strong deterrent. But instead of threatening to kick them out of the G-8, we need to work with Russia to take U.S. and Russian ballistic missiles off hair-trigger alert; to dramatically reduce the stockpiles of our nuclear weapons and material; to seek a global ban on the production of fissile material for weapons; and to expand the U.S.-Russian ban on intermediate-range missiles so that the agreement is global. By keeping our commitment under the Nuclear Non-Proliferation Treaty, we'll be in a better position to press nations like North Korea and Iran to keep theirs. In particular, it will give us more credibility and leverage in dealing with Iran.
Beyond ottaen nämä välittömästi, kiireellisiä toimenpiteitä, on aika lähettää selkeä viesti: Amerikka pyrkii maailma ilman ydinaseita. Niin kauan kuin ydinaseita on olemassa, meidän on säilytettävä vahva pelote. Mutta sen sijaan uhkaa kick heidät pois G-8, meidän on tehtävä Venäjän kanssa ryhtymään Yhdysvaltojen ja Venäjän ballististen ohjusten pois hiusten-laukaisevat hälytyksen; dramaattisesti vähentää varastoja myös ydinaseita ja materiaali; hakemaan maailmanlaajuinen kielto tuotantoa koskevan halkeamiskelpoisten aineiden aseita; ja laajentaa Yhdysvaltojen ja Venäjän kielto välitavoitteet kantaman ohjuksia niin, että sopimus on maailmanlaajuinen. Pitämällä sitoutumisemme mukaisesti ydinsulkusopimukseen, me olla paremmassa asemassa paina kansat, kuten Pohjois-Korea ja Iran pitää omansa. Erityisesti se antaa meille lisää uskottavuutta ja vaikutusvaltaa käsiteltäessä Iran.
We cannot tolerate nuclear weapons in the hands of nations that support terror. Preventing Iran from developing nuclear weapons is a vital national security interest of the United States. No tool of statecraft should be taken off the table, but Senator McCain would continue a failed policy that has seen Iran strengthen its position, advance its nuclear program, and stockpile 150 kilos of low enriched uranium. I will use all elements of American power to pressure the Iranian regime, starting with aggressive, principled and direct diplomacy - diplomacy backed with strong sanctions and without preconditions.
Emme voi sietää ydinaseita käsissä kansakunnat, jotka tukevat kauhua. Preventing Irania kehittämästä ydinaseita on välttämätöntä kansallisen turvallisuuden etujen mukaista Yhdysvallat. N: o välineenä statecraft olisi otettu pois pöydästä, mutta senaattori McCainin jatkaa epäonnistuneen politiikan, että on nähnyt Iran vahvistaa sen asemaa, ennen sen ydinalan ohjelma, ja varastojen 150 kiloa vähän rikastettua uraania. Aion käyttää kaikkia osia Amerikan valta painostaa Iranin hallinnon alkaen aggressiivinen, periaatteellinen ja suora Diplomatia - diplomatian tukena on vahva seuraamuksia ja ilman ennakkoehtoja.
There will be careful preparation. I commend the work of our European allies on this important matter, and we should be full partners in that effort. Ultimately the measure of any effort is whether it leads to a change in Iranian behavior. That's why we must pursue these tough negotiations in full coordination with our allies, bringing to bear our full influence - including, if it will advance our interests, my meeting with the appropriate Iranian leader at a time and place of my choosing.
On huolellista valmistelua. I commend työtä meidän eurooppalaisten liittolaisten tästä tärkeästä asiasta, ja meidän pitäisi olla täynnä kumppaneiden ponnisteluja. Loppujen lopuksi toimenpide mitään vaivaa, onko se johtaa muutosta Iranin käyttäytyminen. Siksi meidän on jatkettava näiden tiukkojen neuvottelujen täydessä yhteistyössä meidän liittolaisemme, jolloin kantamaan täyden vaikutuksen - myös, jos se etukäteen etujamme, minun kokouksen asianmukaiset Iranin johtaja on aika ja paikka minun valita.
We will pursue this diplomacy with no illusions about the Iranian regime. Instead, we will present a clear choice. If you abandon your nuclear program, support for terror, and threats to Israel, there will be meaningful incentives. If you refuse, then we will ratchet up the pressure, with stronger unilateral sanctions; stronger multilateral sanctions in the Security Council, and sustained action outside the UN to isolate the Iranian regime. That's the diplomacy we need. And the Iranians should negotiate now; by waiting, they will only face mounting pressure.
Jatkamme tämän diplomatian kanssa mitään harhakuvitelmia siitä, että Iranin hallitus. Sen sijaan me esitämme selkeän valinnan. Jos olet hylännyt ydinalan ohjelma, joka tukee terroria, ja uhkia Israel ei voi olla merkityksellistä kannustimia. Jos kieltäydytte, sitten räikkätoiminnolla varustetut vääntimet jopa painostusta, vahvempi yksipuolisia pakotteita; vahvempia monenvälisiä seuraamuksia: n turvallisuusneuvostossa, ja jatkuvan toiminnan ulkopuolelle YK: n eristämään Iranin. That's the diplomatian me tarvitsemme. Ja iranilaiset pitäisi neuvotella nyt; odottamalla, he vain kasvot asennuksesta paineita.
The surest way to increase our leverage against Iran in the long-run is to stop bankrolling its ambitions. That will depend on achieving my fourth goal: ending the tyranny of oil in our time.
Varmin tapa lisätä vaikutusvaltaa vastaan Iran on pitkällä aikavälillä on tarkoitus lopettaa bankrolling tavoitteitaan. Se riippuu saavuttamiseksi minun neljäsosa tavoite: lopettamiseksi tyrannian öljyn meidän aikanamme.
One of the most dangerous weapons in the world today is the price of oil. We ship nearly $700 million a day to unstable or hostile nations for their oil. It pays for terrorist bombs going off from Baghdad to Beirut. It funds petro-diplomacy in Caracas and radical madrasas from Karachi to Khartoum. It takes leverage away from America and shifts it to dictators.
Yksi eniten vaarallisia aseita on maailma tänään on öljyn hinta. Meidän aluksen lähes $ 700 miljoonaa päivässä epävakaa tai vihamielisiä kansoja niiden öljyä. Se maksaa terroristi pommit menevät pois Bagdad-Beirut. Se varojen petro-diplomatian Caracasissa ja radikaali madrasas osoitteesta Karachi Khartumiin. Se vie vipu pois Amerikan ja siirretään se diktaattoreille.
This immediate danger is eclipsed only by the long-term threat from climate change, which will lead to devastating weather patterns, terrible storms, drought, and famine. That means people competing for food and water in the next fifty years in the very places that have known horrific violence in the last fifty: Africa, the Middle East, and South Asia. Most disastrously, that could mean destructive storms on our shores, and the disappearance of our coastline.
Tämä välitön vaara on pimenee vain pitkän aikavälin uhkaa ilmastonmuutos, mikä johtaa tuhoisiin sääolot, kauhea myrskyt, kuivuus ja nälänhätä. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset kilpailevat ruokaa ja vettä seuraavan viisikymmentä vuotta hyvin paikkoja, jotka ovat tiedossa kammottavaa väkivaltaa viimeisen viiden: Afrikka, Lähi Itä-ja Etelä-Aasia. Useimmat hälyttävän, että voisi merkitä tuhoisia myrskyjä meidän rannoille, ja häviäminen meidän rantaviivaa.
This is not just an economic issue or an environmental concern - this is a national security crisis. For the sake of our security - and for every American family that is paying the price at the pump - we must end this dependence on foreign oil. And as President, that's exactly what I'll do. Small steps and political gimmickry just won't do. I'll invest $150 billion over the next ten years to put America on the path to true energy security. This fund will fast track investments in a new green energy business sector that will end our addiction to oil and create up to 5 million jobs over the next two decades, and help secure the future of our country and our planet. We'll invest in research and development of every form of alternative energy - solar, wind, and biofuels, as well as technologies that can make coal clean and nuclear power safe. And from the moment I take office, I will let it be known that the United States of America is ready to lead again.
Tämä ei ole vain taloudellinen kysymys tai ympäristön huoleen - tämä on kansallisen turvallisuuden kriisiin. Yksinkertaisuuden vuoksi meidän turvallisuus - ja jokainen amerikkalainen perhe, joka maksaa hinnasta pump - meidän täytyy lopettaa tämä riippuvuus ulkomaisesta öljystä. Ja kuten presidentti, joka on juuri sitä, mitä teen. Pienet askeleet ja poliittisen gimmickry ei riitä. I'll investoida $ 150 miljardiin seuraavan kymmenen vuoden aikana esittämään Amerikan tiellä totta energiahuoltoa. Tämä rahasto on nopeutettu investoinneista uuteen vihreään energiaan yrityssektori, että loppuu addiktiomme öljyn ja luoda enintään 5 miljoonaa työpaikkaa yli kahden seuraavan vuosikymmenen aikana, ja auttaa turvaamaan tulevaisuudessa maamme ja planeettamme. We'll investoimaan tutkimukseen ja kehittämiseen kaikissa muodoissa vaihtoehtoisia energiasta - aurinko-, tuuli-, ja biopolttoaineiden, sekä teknologioita, jotka voivat tehdä hiilen puhtaan ja ydinvoiman turvallista. Ja siitä hetkestä, kun otan office, Annan se on tiedossa, että Yhdysvallat on valmis johtamaan uudelleen.
Never again will we sit on the sidelines, or stand in the way of global action to tackle this global challenge. I will reach out to the leaders of the biggest carbon emitting nations and ask them to join a new Global Energy Forum that will lay the foundation for the next generation of climate protocols. We will also build an alliance of oil-importing nations and work together to reduce our demand, and to break the grip of OPEC on the global economy. We'll set a goal of an 80% reduction in global emissions by 2050. And as we develop new forms of clean energy here at home, we will share our technology and our innovations with all the nations of the world.
Emme enää koskaan istua sivussa, tai estää maailmanlaajuisen toimia, joilla puututaan tähän maailmanlaajuiseen haasteeseen. Aion tavoittaa johtajat suurin hiilivarasto säteilevään kansojen ja pyytää heitä liittymään uuden Global Energy Forum, jolla luodaan perusta seuraavan sukupolven ilmasto-protokollalla. Pyrimme myös rakentamaan liitosta öljyn tuojana kansojen ja työskennellä yhdessä vähentää kysyntää, ja murtamaan kouran OPEC-maailmantalouteen. We'll asetti tavoitteeksi, että 80% alennus maailmanlaajuiset päästöt vuoteen 2050 mennessä. Ja kuten me kehitämme uusia muotoja puhtaan energian täällä kotona, me jaamme teknologian ja innovaatioiden kanssa kaikki maailman kansat.
That is the tradition of American leadership on behalf of the global good. And that will be my fifth goal - rebuilding our alliances to meet the common challenges of the 21st century.
Se on perinne Amerikan johtajuutta puolesta maailmanlaajuisen hyvä. Ja tämä on minun viidesosa tavoite - jälleenrakentaa meidän liittoutumien vastata yhteisiin haasteisiin, 21-luvulla.
For all of our power, America is strongest when we act alongside strong partners. We faced down fascism with the greatest war-time alliance the world has ever known. We stood shoulder to shoulder with our NATO allies against the Soviet threat, and paid a far smaller price for the first Gulf War because we acted together with a broad coalition. We helped create the United Nations - not to constrain America's influence, but to amplify it by advancing our values.
Kaikkien meidän vallassamme, Amerikka on vahvin, kun me toimimme yhdessä vahvan kumppaneita. Olemme joutuneet alas fasismin kanssa suurin sota-aika liitto maailma on koskaan tuntenut. Meillä oli olkapää, lapa meidän Nato-liittolaisten vastaan Neuvostoliiton uhka, ja se maksetaan huomattavasti pienempi hinta ensimmäisen Persianlahden sodan, koska olemme toimineet yhdessä laaja koalitio. Olemme auttaneet luomaan Yhdistyneet Kansakunnat - ei mielellään Amerikan vaikutusvaltaa, vaan täydentää sitä lisäämällä arvojamme.
Now is the time for a new era of international cooperation. It's time for America and Europe to renew our common commitment to face down the threats of the 21st century just as we did the challenges of the 20th. It's time to strengthen our partnerships with Japan, South Korea, Australia and the world's largest democracy - India - to create a stable and prosperous Asia. It's time to engage China on common interests like climate change, even as we continue to encourage their shift to a more open and market-based society. It's time to strengthen NATO by asking more of our allies, while always approaching them with the respect owed a partner. It's time to reform the United Nations, so that this imperfect institution can become a more perfect forum to share burdens, strengthen our leverage, and promote our values. It's time to deepen our engagement to help resolve the Arab-Israeli conflict, so that we help our ally Israel achieve true and lasting security, while helping Palestinians achieve their legitimate aspirations for statehood.
Nyt on aika laatia uusi aikakausi kansainvälistä yhteistyötä. On aika-Amerikka ja Eurooppa uudistaa yhteistä sitoutumistamme kuvapuoli alaspäin uhkia, 21-luvulla aivan kuten teimme haasteisiin 20. On aika vahvistaa kumppanuuttamme Japani, Etelä-Korea, Australia ja maailman suurin demokratia - Intia - luoda vakaa ja vauras Aasia. On aika ryhtyä Kiina yhteisiä etuja, kuten ilmastonmuutos, vaikka meillä jatkossakin edistää niiden siirtymistä entistä avoimempaan ja markkinatalouteen perustuva yhteiskunta. On aika vahvistaa Naton pyytämällä enemmän meidän liittolaisiamme, mutta aina lähestyy heille kunnioitusta velkaa kumppanina. On aika uudistaa Yhdistyneiden Kansakuntien niin, että tämä puutteellinen toimielin voi tulla entistä täydellinen foorumi jakaa taakkaa, vahvistaa meidän vaikutusvaltaa, ja edistää arvojamme. On aika syventää sitoutumista ratkaista arabien ja Israelin välinen konflikti siten, että autamme liittolainen Israel saavuttaa todellista ja pysyvää turvallisuutta, ja auttaa palestiinalaisia saavuttamaan oikeutetut toiveet valtioon.
And just as we renew longstanding efforts, so must we shape new ones to meet new challenges. That's why I'll create a Shared Security Partnership Program - a new alliance of nations to strengthen cooperative efforts to take down global terrorist networks, while standing up against torture and brutality. That's why we'll work with the African Union to enhance its ability to keep the peace. That's why we'll build a new partnership to roll back the trafficking of drugs, and guns, and gangs in the Americas. That's what we can do if we are ready to engage the world.
Ja aivan kuten me uudistaa pitkävaikutteisia toimia, joten meidän on muodoltaan uusia vastata uusiin haasteisiin. Siksi I'll luoda Jaetut Security Partnership Program - uusi liitto kansojen vahvistaa osuuskunnan pyrkimyksiä ryhtyä alas maailmanlaajuinen terroristiverkostojen, kun taas pysyvän jopa kidutuksen ja raakuutta. Siksi me työskennellä yhdessä Afrikkalainen unioni voisi parantaa kykyään säilyttää rauha. Siksi me rakentaa uuden kumppanuuden väljennettävä huumekauppaan, ja ampuma-aseita, ja jengejä, Amerikka. Se, mitä voimme tehdä, jos olemme valmiita sitoutumaan maailmassa.
We will have to provide meaningful resources to meet critical priorities. I know development assistance is not the most popular program, but as President, I will make the case to the American people that it can be our best investment in increasing the common security of the entire world. That was true with the Marshall Plan, and that must be true today. That's why I'll double our foreign assistance to $50 billion by 2012, and use it to support a stable future in failing states, and sustainable growth in Africa; to halve global poverty and to roll back disease. To send once more a message to those yearning faces beyond our shores that says, "You matter to us. Your future is our future. And our moment is now."
Meillä on tarjota mielekkäitä resursseja, jotka vastaavat kriittiset painopisteet. En tiedä, kehitysapu ei ole suosituin ohjelma, mutta kuten puhemies, aion tehdä asian Amerikan kansaa, että se voi olla meidän paras investointien lisäämiseksi yhteisen turvallisuus on koko maailma. Se oli totta, Marshall-suunnitelma, ja se on totta tänään. Siksi I'll kaksinkertainen meidän ulko-apua $ 50 miljardia vuoteen 2012 mennessä, ja sen avulla tuetaan vakaata tulevaisuutta, hajoavat valtiot, ja kestävän kasvun Afrikka; puolittaa maailmanlaajuinen köyhyys ja väljennettävä tauti. Voit lähettää vielä kerran viestin niille, ikävä kasvot kuin meidän rannoille, jossa lukee "You asiasta meille. Your tulevaisuus on tulevaisuutemme. Ja meidän hetki on nyt."
This must be the moment when we answer the call of history. For eight years, we have paid the price for a foreign policy that lectures without listening; that divides us from one another - and from the world - instead of calling us to a common purpose; that focuses on our tactics in fighting a war without end in Iraq instead of forging a new strategy to face down the true threats that we face. We cannot afford four more years of a strategy that is out of balance and out of step with this defining moment.
Tämä on hetki, jolloin voimme vastata puheluun historian. Kahdeksan vuoden ajan, meillä on maksettu hinta ulkopolitiikka, että luentoja kuulematta, ja että meitä erottaa toisistaan - ja maailman - sen sijaan kutsuvan meitä on yhteinen päämäärä, joka keskittyy meidän taktiikoita taistelevat sodan ilman loppua Irakin sijasta terästä uusi strategia kuvapuoli alaspäin todellisia uhkia, että meillä on edessämme. Meillä ei ole varaa vielä neljä vuotta strategiasta, joka on pois tasapainosta ja ulos askel tämän hetki.
None of this will be easy, but we have faced great odds before. When General Marshall first spoke about the plan that would bear his name, the rubble of Berlin had not yet been built into a wall. But Marshall knew that even the fiercest of adversaries could forge bonds of friendship founded in freedom. He had the confidence to know that the purpose and pragmatism of the American people could outlast any foe. Today, the dangers and divisions that came with the dawn of the Cold War have receded. Now, the defeat of the threats of the past has been replaced by the transnational threats of today. We know what is needed. We know what can best be done. We know what must done. Now it falls to us to act with the same sense of purpose and pragmatism as an earlier generation, to join with friends and partners to lead the world anew.
Yksikään tämä on helppoa, mutta meillä on edessämme suuri ristiriidassa ennen. Kun General Marshall ensimmäinen puhui suunnitelman, joka vastaa hänen nimensä, raunioihin Berliinin ei ollut vielä rakennettu osaksi seinää. Mutta Marshall tiesi, että jopa vilkkaimmillaan, viholliset voisivat solmia siteitä ystävyyden perustettu vuonna vapautta. Hän oli luottamuksen tietää, että tarkoitukseen ja käytännönläheisyys, Amerikan kansaa voisi outlast mitään vihollinen. Tänään, vaaroista ja jakautumisiin, että tuli kynnyksellä, että kylmä sota on receded. Nyt, tappio uhkien, aiemmin on korvattu ylikansallisia uhkia tänään. Me tiedämme, mitä tarvitaan. Tiedämme, mitä voidaan parhaiten tehdä. Tiedämme, mitä on tehtävä. Nyt se kuuluu meille toimimaan samassa merkityksessä tarkoitukseen ja käytännönläheisyys kuin aikaisempi sukupolvi, yhdessä ystävien ja kumppaneiden kanssa johtaa siihen, että maailma uudelleen.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP