Ecclesiastes in Bulgarian: 9:12 - 9:14

Wednesday, May 07, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 9:12 Защото и човек не знае времето си;
  както рибите, които се улавят в жестока мрежа,
  и както птиците, които се улавят в примка,
  така се улавят човешките синове в лошо време,
  когато то внезапно ги връхлети.
Защото (because) и (also) човек (man) не (not) знае (know) времето си (his time);
както (as) рибите (the fish), които (which) се улавят (are caught) в (in) жестока (cruel) мрежа (net),
и (and) както (as) птиците (the fish), които (which) се улавят (are caught) в примка (snare),
така (so) се улавят (are caught) човешките синове (the sons of men) в (in) лошо (evil) време (time),
когато (when) то (it) внезапно (suddenly) ги (them) връхлети (comes at/falls on).

 • 9:13 И това видях като мъдрост под слънцето
  (и тя ми се видя голяма):
И (and) това (this) видях (I saw) като (as) мъдрост (wisdom) под (under) слънцето (the sun)
(и (and) тя (it) ми (to me) се видя (seems) голяма(great)):

 • 9:14 Имаше малък град и малко мъже в него;
  и дойде против него велик цар и го обсади,
  и издигна против него големи могили.
Имаше (there was?) малък (small) град (city) и (and) малко (few) мъже (men) в (in) него (it);
и (and) дойде (went?) против (against) него (it) велик (great) цар (king) и (and) го (to it) обсади (besiege),
и (and) издигна (raise) против (against) него (it) големи (large) могили (barrows/siegeworks).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP