Acts of the Apostles (Agi dil Apostoli) in Ido: 4:12 - 4:31

Friday, May 16, 2008

 • 4:12 E ne existas salveso per ulu altra. Nam sub la cielo nula altra nomo donita a la homi existas per que ni devas salvesar."
 • 4:13 Vidante la konstanteso di Petrus e Ioanes, e savante ke ici esas homo ne-instruktita e plebeya, li astonesis, e pluse li rikonocis ili kom vivinta kun Iesu.
 • 4:14 Vidante anke la viro risanigita stacanta koram su, il ne povis kontredicar irgo.
 • 4:15 Li imperis ili ekirar la konsileyo, ed inter-deliberis, dicante:
 • 4:16 Quon ni agos pri ita homi? Nam li facis miraklo notora ad omna habitanti di Ierusalem; ton ni ne povas negar.
 • 4:17 Ma por ke ol ne difuzesez plu multe inter la populo, ni minacoze interdiktos a li parolar ad irgu pri ica nomo.
 • 4:18 E advokinte ili, li interdiktis ad ili parolar irgamaniere o docar ye la nomo di Iesu.
 • 4:19 Ma Petrus ed Ioanes respondis a li: "Judikez kad esas yusta koram Deo obediar vi prefere kam Deo.
 • 4:20 Ni ne povas ne parolar pri to quon ni vidis ed audis."
 • 4:21 Ma ili riminacinte liberigis li, ne trovinte moyeno punisar li, pro la populo; nam omni gloriizis Deo pro lo eventinta.
 • 4:22 Nam la viro mirakle risanigita evis plu kam quaradek yari.
 • 4:23 Libereskinte li iris ad la sui, e naracis omno quon la chefsacerdoti e seniori dicabis.
 • 4:24 Audinte to, omni kune elevis la voco vers Deo e dicis: "Sinioro, Vu facis la cielo, la tero, la maro ed omno en oli.
 • 4:25 Vu dicigis da nia patro David, Vua servisto:
 • Pro quo tumultas la nacioni
 • e la tribui meditas vana komploti?
 • 4:26 La reji de la tero su levas
 • e la princi kune deliberas
 • kontre la Sinioro e kontre lua Kristo.
 • 4:27 Vere kontre Vua santa servisto Iesu, quan Vu uncionis, federis su en ica urbo Herodes e Poncius Pilatus kun la nacioni e la populi di Izrael;
 • 4:28 faconte to quon Vua manuo e Vua decido predekretis.
 • 4:29 E nun, Sinioro, videz lia minaci e grantez a Vua servisti predikar Vua parolo fidoze;
 • 4:30 per to ke Vu extensas la manuo por sanigar e facar signi e mirakli per la nomo di Vua santa servisto Iesu."
 • 4:31 E pos ke li pregabis, l'asembleyo tremis; ed omni pleneskis de la Spirito Santa, e li predikis la parolo di Deo fidoze.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP