Acts of the Apostles (Agi dil Apostoli) in Ido: 2:14 - 2:35

Tuesday, May 13, 2008

More Acts.

Image:Gutenberg Bible.jpg
(one day there'll be a complete Bible in Ido that looks like this)

 • 2:14 Lore Petrus staceskis kun la dek-e-un, e laute dicis a li: Viri Juda, e vi omna qui sejordas en Ierusalem, saveskez lo yena ed atencez mea paroli.
 • 2:15 Ica homi ne esas ebria, quale vi opinionas; nam esas la triesma kloko dil jorno.
 • 2:16 Ma eventas to quo predicesis da la profeto Ioel:
 • 2:17 Lor la lasta dii, Deo dicas,
 • me varsos mea Spirito sur omna karno;
 • e via filiuli e via filiini profetesos,
 • e via yunuli vidos vizioni,
 • e via olduli vidos sonji.
 • 2:18 Ya sur mea servistuli e sur mea servistini
 • lor ica dii me sendos mea Spirito
 • e li profetesos.
 • 2:19 E me aparigos mirakli ye la cielo supera,
 • e mirakli sur la tero infra,
 • sango, fairo e vortico fumura.
 • 2:20 La suno chanjesos a tenebro,
 • e la luno a sango,
 • ante ke la dio dil Sinioro venos, la dio granda e splendida.
 • 2:21 E lore irgu qua implorabis la nomo dil Sinioro, salvesos.
 • 2:22 Viri Izraelida, askoltez ica paroli: Iesun de Nazaret, viro akreditita da Deo koram vi per mirakli e signi astoniva, quin Deo facis per lu inter vi, quale vi ipsa savas;
 • 2:23 ita viron, livrita segun la decido nechanjebla e la presavo da Deo, vi arestis ed ocidigis, krucaginte per la manui dil maligni.
 • 2:24 Ma Deo rezurektigis lu, liberigante lu de la ligili dil morto, pro ke esis neposibla ke il ditenesus da olca.
 • 2:25 Nam David dicas pri ilu:
 • Me vidis la Sinioro koram me sempre,
 • nam Lu esas ye mea dextra latero, por ke me ne shanceligesez;
 • 2:26 Pro to mea kordio joyas, e mea lango exultas, e mem mea karno repozos espere.
 • 2:27 Nam Vu abandonos mea anmo en la habiteyo dil mortinti,
 • Vu ne toleros ke Vua Santo vidos la korupteso.
 • 2:28 Vu konocigis da me la voyi dil vivo,
 • e vu plenigos me de joyo per Vua aspekto.
 • 2:29 Viri frata, me dicez a vi audacoze, pri la patriarko David, ke ilca mortis e sepultesis, e ke lua tombo esas inter ni til cadie.
 • 2:30 Pro ke il esis profeto, e savis ke Deo solene jurabis sidigar sur lua trono un ek lua decendanti,
 • 2:31 previde il anuncis la rezurekto dil Kristo (dicante) ke il ne abandonesos en la habiteyo dil mortinti, e ke lua karno ne vidos la korupteso.
 • 2:32 Ita Iesun Deo rezurektigis, di quo ni omna esas testi.
 • 2:33 Elevite per la dextra manuo di Deo, e recevinte del Patro la Santa Spirito promisita, il disgrantis lu, quale vi vidas ed audas.
 • 2:34 Nam David ne acensis en la cielo, ma il ipse dicas:
 • La Sinioro dicis a mea Sinioro:
 • Sideskez ye mea dextra latero,
 • 2:35 Til ke me pozos tua enemiki kom tua skabelo.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP