Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 3:17 - 2:3

Thursday, April 24, 2008

Done chapter 3!

  • 3:17 Me dicis a me ipsa, "Deo judicios omna la yusta viro e la maligna viro," pro ke esas tempo por omna kozo ed omna ago.
  • 3:18 Me dicis a me ipsa pri la filii di homi, "Certe Deo probis li por ke li vidos ke li esas nur bestii."
  • 3:19 Pro ke la fato di la filii e la fato di la bestii esas la sama. Quale unu mortas, tale mortas altru; vere, li omna havas la sama respiro ed esas nula avantajo por homo super la bestii, pro ke omno esas vaneso.
  • 3:20 Omni iras a la sama loko. Omni venas de la pulvo ed omni retrovenas a la pulvo.
  • 3:21 Qua savas ke la respiro di homo acensas adsupre, e la respiro di la bestio decensas adinfre, a la tero?
  • 3:22 Me vidabas ke nulo esas plu bona, ke homo esus felica en sua aktivaji, pro ke to esas ilua porciono. Pro ke qua adportos ilu por montrar quo eventos pos ilu?
Chapitro 2

  • 2:1 Me dicis a me ipsa, "Venez nun, me probos tu kun plezuro. Do amuzez tu." E yen, to anke esis vaneso.
  • 2:2 Me dicis pri rido, "Esas foleso," e pri plezuro, "Quon olu efektigas?"
  • 2:3 Me exploris kun mea mento pri quale stimular mea korpo kun vino kande mea mento guidis me saje, e quale prenar foleso, til ke me povis vidar qua boneso existas por la filii di homi sub la cielo dum la poka yari di lia vivi.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP