Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline from the Turkish Wikipedia: Part 5

Saturday, April 26, 2008

Time for part 5. Here's part 1, part 2, part 3 and part 4. The disclaimer about the translation is on part 1. Don't forget this is Wikipedia so be sure to double check everything.

BTC Boru Hattı

BTC ile ilgili ülkelerin durumları

The situation of BTC and related countries

BTC boru hattı dünyanın birçok ülkesini ciddi bir biçimde etkilemektedir ancak en fazla tesir, bölgede bulunan ve enerji üretimi konusunda bizzat çalışmaları olan ülkeler üzerinde olmaktadır.

The BTC pipeline affects quite a number of countries in a serious way, but the largest effect is on countries in the region and those that work directly related with its issues.

Azerbaycan

Azerbaijan

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından ortaya çıkan devletler kendilerine ait yeni ekonomik ve siyasi yapıyı henüz kuramadı. Sovyet devlet yapısı ve bürokratik sistemi varlığını devam ettiriyor. Zaten bu devletlerin yönetici kadrolarına baktığımızda Sovyet dönemi etkisi gayet açık bir biçimde kendisini gösteriyor. Azerbaycan da bu özellikleri taşıyan bir ülke. Devlet altyapısının tam olarak oturmamış olması; siyasi, sosyal, dini, etnik ve iktisadi problemleri beraberinde getiriyor. Ülkede tek adam sistemi hakim. 1993 yılında düzenlediği darbeyle iktidara gelen Haydar Aliyev'in ölümünden sonra yerine oğlu Ilham Aliyev geçti.

After the fall of the Soviet Union the countries that appeared were not yet able to set up their own new economies and politics. The Soviet state's structure and bureaucratic system continued to exist. In any case when we look at the administrative personnel in these states, the effect of the Soviet period shows itself in quite a clear way. Azerbaijan is also a country with these characteristics. The country's infrastructure has still not taken root; political, social, religious, ethnic and economic problems come forth one after another. In the country a single person system is predominant. After the death of Haydar Aliyev who came to power in 1993 through a coup d'etat, his son Ilham Aliyev took the reins.

Siyasetin şeffaf bir biçimde yapılmadığı, ekonomik aktivitelerin kapalı kapılar ardında gerçekleştiği bir ülkede yolsuzluklar üst seviyededir. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin (ADPŞ) başkanı, Ilham Aliyev'dir.

Poverty is rampant in this country where politics are non-transparent, and economic activity is done behind closed doors. Ilham Aliyev is the president of SOCAR (ADPŞ).

Azerbaycan, ekonomisini çok büyük oranda doğal kaynak ihracı üzerine oturtmuş olan bir ülke. Petrolden elde ettiği gelirle ülkedeki diğer sektörleri sübvanse ediyor. Dolayısıyla, bu şartlar altındaki bir ülke için, çıkarttığı petrol ve doğalgazı dünya pazarlarına aktaracak olan boru hatları son derece büyük bir öneme sahip. Azerbaycan, boru hatlarını ekonomik olmaktan çok siyasi pozisyonuna göre belirlemekten yana. Bu yüzden, Ermenistan üzerinden Ceyhan’a ulaşacak bir hat çok daha düşük maliyetli olacağı halde, bu güzergâh yerine Gürcistan üzerinden Ceyhan’a ulaşan yüksek maliyetli hat tercih edilmiştir.

Azerbaijan is a country whose economy is set in a large ratio on exports of natural resources. Other sectors in the country's economy are subsidized through the revenue that comes in through petrol. Due to this, for a country under these conditions, a pipeline that can put the extracted oil and natural gas on the world market has an extremely large importance. Azerbaijan sees the pipelines in more political terms than economic. Because of this, in spite of the fact that going through Armenia to get to Ceyhan would be much lower in terms of cost, it preferred a more costly line that went through Georgia to Ceyhan.

Azerbaycan bölgede özellikle ABD ve Türkiye ile işbirliği halinde. NATO ile barış için işbirliği anlaşması çerçevesinde beraber hareket eden Azerbaycan, bu yüzden Rusya’nın tepkisini çekiyor. 1993 darbesinin ardından Türkiye ile ilişkilerinde yaşadığı çalkantılı dönemin ardından, iki ülke arasındaki işbirliği son derece sıcak bir biçimde devam etmektedir. Haydar Aliyev gibi bir tek adamın hastalandığında tedavi için Türkiye’yi tercih etmesi bunun en somut örneği.

In the region Azerbaijan cooperates mainly with the United States and Turkey. Azerbaijan works together within an environment under a cooperation agreement for peace with NATO, and draws Russian reaction because of this. After the coup d'etat in 1993 after the turbulent time with relations with Turkey the relationships between the two countries have continued to be extremely warm. The most concrete example of this is how Haydar Aliyev preferred to receive treatment in Turkey when he became ill.

Buna karşılık Azerbaycan bölgesinde Rusya, İran ve Ermenistan ile ciddi problemler yaşıyor. Ermenistan ile Dağlık Karabağ, İran ile Hazar Denizi’nin hukuki statüsü, Rusya ile de genel olarak birçok konuda anlaşmazlık içinde.

Contrary to this, there are serious problems to be found in the Azerbaijan region with Russia, Iran and Armenia. The Nagorno-Karabakh problem with Armenia, the legal status of the Caspian Sea with Iran, and a large number of general concerns with Russia all remain without agreement.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP