More fun with Dutch

Sunday, March 23, 2008

Time for another experiment with changing words and letters in Dutch to see how legible it can become. Today I'm going to use a larger text, once again on a city:

Vancouver is een stad in Canada, het is het centrum van de gelijknamige agglomeratie en veruit de grootste bevolkingsconcentratie van de provincie Brits-Columbia. De stad ligt aan de Straat van Georgia, een deelzee van de Grote Oceaan. Een inwoner van Vancouver wordt in het Engels een “Vancouverite” genoemd.

De stad heeft een inwonertal van 583.267 (in 2005), en in de agglomeratie wonen 2.208.300 mensen. Verwacht wordt dat dit aantal in 2020 zal zijn gestegen naar 2.600.000. De haven van Vancouver is één van de belangrijkste ter wereld. Door de lage productiekosten is het is ook de derde stad van Noord-Amerika als het gaat om de filmindustrie, na Los Angeles en New York. Hierdoor wordt Vancouver soms ook wel Noord Hollywood genoemd. In 2010 zal de stad de Olympische Winterspelen organiseren, in samenwerking met het nabijgelegen Whistler. In 2005 was Vancouver de op één na duurste stad van Canada, na Toronto, en nam de 56e plek in op de wereldranglijst in dezelfde categorie. De stad staat bekend om haar hoge levenskwaliteit. Sinds November 2005 is Sam Sullivan de burgemeester van Vancouver.

Volgens archeologisch onderzoek werd Vancouver 4500-9000 jaar geleden al bewoond door Aborigines. De kustlijn die tegenwoordig Point Grey heet, werd als eerst verkend door de Spanjaard José María Narváez. De stad is vernoemd naar de Engelse kapitein George Vancouver, hij verkende grote delen van British Columbia, waaronder de Burrard Inlet en gaf veel van deze plekken hun Engelse naam. De familie Vancouver kwam oorspronkelijk uit Nederland en heette daar Van Coevorden. Indirect is Vancouver dus eigenlijk vernoemd naar de Drentse plaats Coevorden.

De ‘gold rush’ van 1858-1859 bracht naar schatting 25.000 mannen uit Californië naar de Fraser rivier en naar het gebied waar nu Vancouver ligt. Tot en met 1870 was de plek echter bekend als “Granville Island” en veertien jaar later kreeg de stad pas de officiële naam Vancouver. In deze periode werd Vancouver een permanent bewoonde stad.

Vancouver ligt aan de Straat van Georgia, een deelzee van de Pacifische Oceaan die grenst aan het Vancouvereiland. De stad ligt in de UTC-8 Tijdzone en in de Pacifisch Maritieme Ecozoneregio. De stad ligt op het Burrard Schiereiland, tussen de Burrard Inlet aan de noordkant en de Fraser rivier aan de zuidkant. Vancouver ligt niét op Vancouver Island, zoals door sommigen wordt gedacht. De stad staat wereldwijd bekend om de spectaculaire natuur in de directe omgeving en beschikt over één van de grootste stadsparken van Noord-Amerika; Stanley Park. Op zeer kleine afstand van Vancouver ligt de bergketen “North Shore Mountains” die op zonnige dagen voor fantastische uitzichten zorgen, zelfs vanuit downtown Vancouver. Ook de meestal ondergesneeuwde vulkaan Mount Baker is vaak goed te zien. De stad ligt 971 kilometer ten zuidwesten van Calgary en 228 kilometer ten noorden van de Amerikaanse stad Seattle.
First, I'll change all the same words I changed last post. That gives us the following:

Vancouver is a stad in Canada, the is the centrum from the gelijknamige agglomeratie and veruit the grootste bevolkingsconcentratie from the provincie Brits-Columbia. the stad ligt aan the Straat from Georgia, a deelzee from the Grote Oceaan. a inwoner from Vancouver wordt in the Engels a “Vancouverite” genoemd.

De stad heeft a inwonertal from 583.267 (in 2005), and in the agglomeratie wonen 2.208.300 mensen. Verwacht wordt dat dit aantal in 2020 zal zijn gestegen naar 2.600.000. the haven from Vancouver is één from the belangrijkste ter wereld. Door the lage productiekosten is the is ook the derde stad from Noord-Amerika als the gaat om the filmindustrie, na Los Angeles and New York. Hierdoor wordt Vancouver soms ook wel Noord Hollywood genoemd. In 2010 zal the stad the Olympische Winterspelen organiseren, in samenwerking met the nabijgelegen Whistler. In 2005 was Vancouver the op één na duurste stad from Canada, na Toronto, and nam the 56e plek in op the wereldranglijst in dezelfde categorie. the stad staat bekend om haar hoge levenskwaliteit. Sinds November 2005 is Sam Sullivan the burgemeester from Vancouver.

Volgens archeologisch onderzoek werd Vancouver 4500-9000 jaar geleden al bewoond door Aborigines. the kustlijn die tegenwoordig Point Grey heet, werd als eerst verkend door the Spanjaard José María Narváez. the stad is vernoemd naar the Engelse kapitein George Vancouver, hij verkende grote delen from British Columbia, waaronder the Burrard Inlet and gaf veel from deze plekken hun Engelse naam. the familie Vancouver kwam oorspronkelijk uit Nederland and heette daar from Coevorden. Indirect is Vancouver dus eigenlijk vernoemd naar the Drentse plaats Coevorden.

De ‘gold rush’ from 1858-1859 bracht naar schatting 25.000 mannen uit Californië naar the Fraser rivier and naar the gebied waar nu Vancouver ligt. Tot and met 1870 was the plek echter bekend als “Granville Island” and veertien jaar later kreeg the stad pas the officiële naam Vancouver. In deze periode werd Vancouver a permanent bewoonde stad.

Vancouver ligt aan the Straat from Georgia, a deelzee from the Pacifische Oceaan die grenst aan the Vancouvereiland. the stad ligt in the UTC-8 Tijdzone and in the Pacifisch Maritieme Ecozoneregio. the stad ligt op the Burrard Schiereiland, tussen the Burrard Inlet aan the noordkant and the Fraser rivier aan the zuidkant. Vancouver ligt niét op Vancouver Island, zoals door sommigen wordt gedacht. the stad staat wereldwijd bekend om the spectaculaire natuur in the directe omgeving and beschikt over één from the grootste stadsparken from Noord-Amerika; Stanley Park. Op zeer kleine afstand from Vancouver ligt the bergketen “North Shore Mountains” die op zonnige dagen voor fantastische uitzichten zorgen, zelfs vanuit downtown Vancouver. Ook the meestal ondergesneeuwde vulkaan Mount Baker is vaak goed te zien. the stad ligt 971 kilometer ten zuidwesten from Calgary and 228 kilometer ten noorden from the Amerikaanse stad Seattle.
A few more obvious words need to be changed: één to one, na to to, ook to also, die to the, niét to not, te to to. That gives us:

Vancouver is a stad in Canada, the is the centrum from the gelijknamige agglomeratie and veruit the grootste bevolkingsconcentratie from the provincie Brits-Columbia. the stad ligt aan the Straat from Georgia, a deelzee from the Grote Oceaan. a inwoner from Vancouver wordt in the Engels a “Vancouverite” genoemd.

De stad heeft a inwonertal from 583.267 (in 2005), and in the agglomeratie wonen 2.208.300 mensen. Verwacht wordt dat dit aantal in 2020 zal zijn gestegen naar 2.600.000. the haven from Vancouver is one from the belangrijkste ter wereld. Door the lage productiekosten is the is also the derde stad from Noord-Amerika als the gaat om the filmindustrie, to Los Angeles and New York. Hierdoor wordt Vancouver soms also wel Noord Hollywood genoemd. In 2010 zal the stad the Olympische Winterspelen organiseren, in samenwerking met the nabijgelegen Whistler. In 2005 was Vancouver the op one to duurste stad from Canada, to Toronto, and nam the 56e plek in op the wereldranglijst in dezelfde categorie. the stad staat bekend om haar hoge levenskwaliteit. Sinds November 2005 is Sam Sullivan the burgemeester from Vancouver.

Volgens archeologisch onderzoek werd Vancouver 4500-9000 jaar geleden al bewoond door Aborigines. the kustlijn the tegenwoordig Point Grey heet, werd als eerst verkend door the Spanjaard José María Narváez. the stad is vernoemd naar the Engelse kapitein George Vancouver, hij verkende grote delen from British Columbia, waaronder the Burrard Inlet and gaf veel from deze plekken hun Engelse naam. the familie Vancouver kwam oorspronkelijk uit Nederland and heette daar from Coevorden. Indirect is Vancouver dus eigenlijk vernoemd naar the Drentse plaats Coevorden.

De ‘gold rush’ from 1858-1859 bracht naar schatting 25.000 mannen uit Californië naar the Fraser rivier and naar the gebied waar nu Vancouver ligt. Tot and met 1870 was the plek echter bekend als “Granville Island” and veertien jaar later kreeg the stad pas the officiële naam Vancouver. In deze periode werd Vancouver a permanent bewoonde stad.

Vancouver ligt aan the Straat from Georgia, a deelzee from the Pacifische Oceaan the grenst aan the Vancouvereiland. the stad ligt in the UTC-8 Tijdzone and in the Pacifisch Maritieme Ecozoneregio. the stad ligt op the Burrard Schiereiland, tussen the Burrard Inlet aan the noordkant and the Fraser rivier aan the zuidkant. Vancouver ligt not op Vancouver Island, zoals door sommigen wordt gedacht. the stad staat wereldwijd bekend om the spectaculaire natuur in the directe omgeving and beschikt over one from the grootste stadsparken from Noord-Amerika; Stanley Park. Op zeer kleine afstand from Vancouver ligt the bergketen “North Shore Mountains” the op zonnige dagen voor fantastische uitzichten zorgen, zelfs vanuit downtown Vancouver. also the meestal ondergesneeuwde vulkaan Mount Baker is vaak goed to zien. the stad ligt 971 kilometer ten zuidwesten from Calgary and 228 kilometer ten noorden from the Amerikaanse stad Seattle.
Lastly, we'll make some changes to the overall orthography. This always results in a few messed up places here and there but it's generally helpful. We'll change all z to s, and j to y. That gives us a somewhat legible result once again:

Vancouver is a stad in Canada, the is the centrum from the geliyknamige agglomeratie and veruit the grootste bevolkingsconcentratie from the provincie Brits-Columbia. the stad ligt aan the Straat from Georgia, a deelsee from the Grote Oceaan. a inwoner from Vancouver wordt in the Engels a “Vancouverite” genoemd.

De stad heeft a inwonertal from 583.267 (in 2005), and in the agglomeratie wonen 2.208.300 mensen. Verwacht wordt dat dit aantal in 2020 sal siyn gestegen naar 2.600.000. the haven from Vancouver is one from the belangriykste ter wereld. Door the lage productiekosten is the is also the derde stad from Noord-Amerika als the gaat om the filmindustrie, to Los Angeles and New York. Hierdoor wordt Vancouver soms also wel Noord Hollywood genoemd. In 2010 sal the stad the Olympische Winterspelen organiseren, in samenwerking met the nabiygelegen Whistler. In 2005 was Vancouver the op one to duurste stad from Canada, to Toronto, and nam the 56e plek in op the wereldrangliyst in deselfde categorie. the stad staat bekend om haar hoge levenskwaliteit. Sinds November 2005 is Sam Sullivan the burgemeester from Vancouver.

Volgens archeologisch ondersoek werd Vancouver 4500-9000 yaar geleden al bewoond door Aborigines. the kustliyn the tegenwoordig Point Grey heet, werd als eerst verkend door the Spanyaard yosé María Narváes. the stad is vernoemd naar the Engelse kapitein George Vancouver, hiy verkende grote delen from British Columbia, waaronder the Burrard Inlet and gaf veel from dese plekken hun Engelse naam. the familie Vancouver kwam oorspronkeliyk uit Nederland and heette daar from Coevorden. Indirect is Vancouver dus eigenliyk vernoemd naar the Drentse plaats Coevorden.

De ‘gold rush’ from 1858-1859 bracht naar schatting 25.000 mannen uit Californië naar the Fraser rivier and naar the gebied waar nu Vancouver ligt. Tot and met 1870 was the plek echter bekend als “Granville Island” and veertien yaar later kreeg the stad pas the officiële naam Vancouver. In dese periode werd Vancouver a permanent bewoonde stad.

Vancouver ligt aan the Straat from Georgia, a deelsee from the Pacifische Oceaan the grenst aan the Vancouvereiland. the stad ligt in the UTC-8 Tiydsone and in the Pacifisch Maritieme Ecosoneregio. the stad ligt op the Burrard Schiereiland, tussen the Burrard Inlet aan the noordkant and the Fraser rivier aan the suidkant. Vancouver ligt not op Vancouver Island, soals door sommigen wordt gedacht. the stad staat wereldwiyd bekend om the spectaculaire natuur in the directe omgeving and beschikt over one from the grootste stadsparken from Noord-Amerika; Stanley Park. Op seer kleine afstand from Vancouver ligt the bergketen “North Shore Mountains” the op sonnige dagen voor fantastische uitsichten sorgen, selfs vanuit downtown Vancouver. also the meestal ondergesneeuwde vulkaan Mount Baker is vaak goed to sien. the stad ligt 971 kilometer ten suidwesten from Calgary and 228 kilometer ten noorden from the Amerikaanse stad Seattle.
Most interesting would be a way to automatically convert the 100 most common words in Dutch, followed by the switch in orthography and then comparing this to machine translations to see which one is more legible. What would the results be?

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP