فکر می کنم که آن مرد میر حسین موسوی نیست

Monday, May 18, 2009

:Dawn.com یک عکس از

عکس بزرگتر

فکر می کنم که آن مرد میر حسین موسوی نیست.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP