Acts of the Apostles (Agi dil Apostoli) in Ido: 8:21 - 8:40

Sunday, June 08, 2008

 • 8:21 Tu havas nek parto nek loto en ica ofico, nam tua kordio ne esas korekta koram Deo.
 • 8:22 Repentez do tua peko, e pregez Deo pardonar a tu ita penso di tua kordio:
 • 8:23 nam me vidas en tu rankoro e sklaveso a lo mala.
 • 8:24 Respondante, Simon dicis: Vi pregez por me la Sinioro por ke nulo ek lo dicita venez sur me.
 • 8:25 Pos atestir e predikir la parolo dil Sinioro, l'Apostoli retroiris ad Ierusalem, predikante l'evangelio en multa vilaji dil Samariani.
 • 8:26 Anjelo dil Sinioro dicis ad Filipus: Levez tu ed irez ad-sude, ad la dezerto-voyo decensante de Ierusalem a Gaza.
 • 8:27 Il levis su e departis. Yen, ula Etiopiano, eunuko, administristo potenta di omna trezori di Kandace, rejino di Etiopia, kultonte venabis ad Ierusalem:
 • 8:28 ed il retroiris vehante veture e lektante la profeto Isaias.
 • 8:29 La Spirito dicis ad Filipus: Proximeskez, e marchez apud la veturo.
 • 8:30 Filipus proximeskinte audis lu lektanta la profeto Isaias, e dicis a lu: Kad du komprenas to quon tu lektas?
 • 8:31 Ica dicis: Quale me povus lo, se nulu erudas me? Ed il invitis Filipus acensar e sideskar apud lu.
 • 8:32 La loko Skriburala quan il lektis, esis la yena:
 • Quale mutono il duktesis a la buchado,
 • Quale agnelo senvoca koram la tondanto il ne apertis sua boko.
 • 8:33 En lua humiligeso lua judicieso parfinis,
 • qua deskriptos lua generaciono?
 • Nam lua vivo forprenesas de la tero.
 • 8:34 L'eunuko respondis a Filipus: Komplezez (explikar). Pri qua la profeto dicas to, pri su o pri ulu altra?
 • 8:35 Lore Filipus, paroleskante e komencante per ica texto, instruktis lu pri Iesu.
 • 8:36 Durante la voyajo li arivis proxim aquo, e l'eunuko dicis: Yen aquo, quo impedas me baptesor?
 • 8:37 E Filipus dicis: Se tu kredas totkordie, tu darfas baptesar. Ed il respondis: Me kredas ke Iesu Kristo esas la Filio di Deo.
 • 8:38 Il haltigis la veturo, e la du, Filipus e l'eunuko, decensis en la aquo, e Filipus baptis lu.
 • 8:39 Kande li ekirabis la aquo, la Spirito dil Sinioro forprenis Filipus, e l'eunuko ne plus vidis lu, nam il duris sua voyajo joyoze.
 • 8:40 Ma Filipus trovesis en Azotus, e pasante il predikis l'evangelio til arivar a Cesarea.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP