Ecclesiastes in Bulgarian: 9:1 - 9:3

Sunday, May 04, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 9:1 Защото всичко това вложих в сърцето си,
  да издиря всичко това,
  че праведните и мъдрите и делата им са в Божията ръка;
  няма човек, който да знае
  дали любов или омраза го очаква;
  всичко е неизвестно пред тях.
Защото (for) всичко (all) това (this) вложих (I took?) в (in) сърцето си (my heart),
да (to) издиря (discover) всичко (all) това (this),
че (that) праведните (the righteous) и (and) мъдрите (the wise) и (and) делата им (their deeds) са (are) в (in) Божията (God's) ръка (hand);
няма (there is no) човек (man), който (which) да (to) знае (know)
дали (whether) любов (love) или (or) омраза (hatred) го (it) очаква (expect);
всичко (all) е (is) неизвестно (unknown) пред (before) тях (them).

 • 9:2 Всичко постига всичките еднакво:
  една е участта на праведния и на нечестивия,
  на добрия и на злия, на чистия и на нечистия,
  на онзи, който жертва, и на онзи, който не жертва;
  както е добрият, така е и грешният,
  и онзи, който се кълне, както онзи, който се бои да се кълне.
Всичко (all) постига (works out) всичките (the same) еднакво (equally):
една (one) е (is) участта (the fate) на (of) праведния (the righteous) и (and) на (the) нечестивия (wicked),
на (to) добрия (the good) и (and) на (to) злия (the evil), на (to) чистия (the clean) и (and) на (to) нечистия (the unclean),
на (to) онзи (that), който (which) жертва (sacrifices), и (and) на (to) онзи (that), който (which) не (doesn't) жертва (sacrifice);
както (as) е (is) добрият (the good), така (so) е (is) и (also) грешният (the sinner),
и (and) онзи (that), който (which) се кълне (makes an oath), както (as with) онзи (that), който (which) се бои (is afraid) да (to) се кълне (make an oath).

 • 9:3 Това е злото между всичко, което става под слънцето.
  Че една е участта на всичките
  и най-вече, че сърцето на човешките синове е пълно със зло
  и лудост е в сърцето им, докато са живи,
  и че после слизат при мъртвите.
Това (this) е (is) злото (the evil) между (within) всичко (everything), което (which) става (happens) под (under) слънцето (the sun).
Че (that) една (one) е (is) участта (the fate) на (of) всичките (the all)
и (and) най-вече (furthermore), че (that) сърцето (the heart) на (of) човешките синове (the sons of men) е (is) пълно (full) със (with) зло (evil)
и (and) лудост (foolishness) е (is) в (in) сърцето им (their hearts), докато (while) са живи (they are alive),
и (and) че (that) после (afterwards) слизат (they go down) при (with) мъртвите (the dead).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP