Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline from the Turkish Wikipedia: Part 8

Friday, May 02, 2008

Time for part 8. Here are the rest of the parts. The disclaimer about the translation is on part 1. Don't forget this is Wikipedia so be sure to double check everything.

BTC Boru Hattı

Siyasi açıdan Türkiye, bu bölgedeki en ileri ülke konumunda. Yüzyıllardan gelen devlet geleneğini cumhuriyet döneminde de devam ettirmiş olan Türkiye, demokratikleşme açısından da Kafkaslar ve Ortadoğu’da tek bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar 1990'lı yıllar boyunca bir takım siyasi ve iktisadi krizler yaşamışsa da Türkiye bölge ülkeleri arasında en istikrarlı güç.

From a political point of view, Turkey is the country in the region with the most advanced position. Turkey, which carries on in its period as a republic the centuries of tradition, is the only example of a democratization in the Caucasus and Middle East region. In spite of the series of political and economic problems in the 1990s, Turkey is the most stable country in the region.

Türkiye de bölgedeki etnik zıtlıklardan nasibini almış bir ülke. 1980 – 2000 yılları arasında yaklaşık 20 yıl boyunca devam eden PKK terörü, Türkiye’yi hem ekonomik açıdan hem de insan hakları bakımından son derece zor durumda bırakmıştı. Maliyeti çok fazla olan PKK terörünün büyük ölçüde bittiği son yıllarda Türkiye biraz daha rahat nefes alabilir pozisyona gelmiş bulunuyor.

Turkey is a country in the region with ethnic contrariness. During the approximately 20 years from 1980 - 2000 PKK terrorism continued, which brought Turkey severe difficulties in both the economic and the human rights sphere. The PKK terrorism and the high cost it has brought about has largely ended within the last few years, giving Turkey a position with slightly more breathing room.

Türkiye, enerji ihtiyacı olarak dışa bağımlı bir ülke. Petrol tüketiminin yaklaşık %90’ını ithalat ile karşılıyor. 1990'lı yıllarda doğalgaz kullanımına son derece yoğun bir biçimde geçiş yaşandı.

Turkey is a country connected to the outside in energy needs. Turkey pays for about 90% of its petrol consumption through imports. In the 1990s it passed through an extremely intensive period in natural gas usage.

Özellikle büyük kentlerin ısınma sistemleri doğalgazla çalışır hale getirildi. Hidroelektrik üretim biçimi açısından elinde çok büyük fırsatlar olan bir ülke olmasına karşın Türkiye, doğalgazı elektrik üretiminde de kullanmaya başladı.

In general heating systems in large cities run on natural gas. Turkey, in spite of its large opportunities in its hand through hydroelectric production, began to also start using natural gas production.

Mavi Akım projesinin planladığı gibi gerçekleşmesi halinde, gelecek yıllarda Türkiye’nin doğalgaz tüketiminde %65 – 70 oranında Rusya’ya bağımlı olacağı hesap ediliyor. Bu yüzden, enerji hatları konusunda alternatif arayışlar içindeki Türkiye; BTC boru hattının kendi sınırları içindeki bölümünün inşasının maliyeti 1,4 milyar doları geçmesi durumunda, bu sınırın üzerinde kalan miktarı kendisi ödemeyi taahhüt etmiş durumda.

It is calculated that with the realization of planned projects like Blue Stream, that in the coming years around 65-70% of Turkey's natural gas consumption will be connected to Russia. Because of this Turkey is looking for alternative lines of energy; with 1.4 billion dollar cost of the BTC pipeline for the construction of the parts within its borders, Turkey has committed to pay itself for the parts within its border.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP