Acts of the Apostles (Agi dil Apostoli) in Ido: 7:54 - 8:20

Wednesday, May 28, 2008

 • 7:54 Audir ica paroli tranchis lia kordii, e li dento grincis kontre lu.
 • 7:55 Ma Stefanus, pleneskante de la Spirito Santa, regardis vers la cielo, e vidis la glorio di Deo, e Iesu stacanta dextralatere di Deo.
 • 7:56 Ed il dicis: Yen, me vidas la cielo apertita, e la Filio dil homo stacanta dextralatere di Deo.
 • 7:57 Kriegante li stopis sua oreli ed asaltis lu kune.
 • 7:58 E pulsinte lu ek la civito, li stonagis lu. E la testi depozis sua vesti an la pedi di adolecanto, nomata Saulus.
 • 7:59 E li stonagis Stefanus preganta e dicanta: Sinioro Iesu, aceptez mea spirito.
 • 7:60 Genupozinte il klamis laute; Sinioro, ne responsigez li pri ica peko. E dicinte to, il mortis.

Chapitro 8

 • 8:1 Saulus aprobabis lua ocideso. Samtempe eventis granda persekuteso di l'Eklezio en Ierusalem; ed omni dispersis su en la ruri di Iudea e Samaria, ecepte l'Apostoli.
 • 8:2 Homi pia sepultis Stefanus, e solene trauris pri lu.
 • 8:3 Ma Saulus devastadis l'Eklezio, enirante la domi, sizante ed enkarcerigante viri e mulieri.
 • 8:4 La dispersiti disiris predikante la parolo.
 • 8:5 Filipus, decensinte en la urbo di Samaria, predikis ibe Kristo.
 • 8:6 Unanime la turbi atencis lo dicita da Filipus, audante e vidante la signi quin il facis.
 • 8:7 Nam la spiriti despura ekiris de multi laute kriegante, e multa paraliziki e klaudikeri risanigesis.
 • 8:8 E granda joyo eventis en ita urbo.
 • 8:9 Ula viro nomata Simon antee magiabis en la civito ed astonabis la populo di Samaria, prezuntante esar potenta.
 • 8:10 Omni, de la mikri til la grandi, askoltis lu dicante: Ita esas la povo di Deo, olqua nomesas la granda.
 • 8:11 Li deferencis lu pro ke longatempe il astonabis li per sua magio.
 • 8:12 Tamen, kande li kredabis Filipus, qua predikis la regno di Deo e la nomo di Iesu Kristo, viri e mulieri baptesis.
 • 8:13 Lore mem Simon kredis, e baptite adheris Filipus. Vidante eventar signi e mirakli granda, il admiris ed astonesis.
 • 8:14 Kande l'Apostoli en Ierusalem saveskis ke Samaria aceptis la parolo di Deo, li sendis ad ili Petrus e Ioanes.
 • 8:15 Arivinte, ici pregis por ke iti recevez la Spirito Santa.
 • 8:16 Nam ica ne ja decensis sur ulu ek li, ma li nur baptesabis ye la nomo dil Sinioro Iesu.
 • 8:17 Lore l'Apostoli pozis la manui sur ili, ed ilil recevis la Spirito Santa.
 • 8:18 Simon, vidante ke la Spirito Santa donesis per la manu-surpozo dal l'Apostoli, ofris pekunio a li,
 • 8:19 dicante: Grantez anke a me ta povo, ke irgu sur qua me pozos la manui, recevos la Spirito Santa.
 • 8:20 Ma Petrus dicis a lu: Tua pekunio perisez kun tu: pro ke tu opinionis posedor la dono di Deo po pekunio.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP