Acts of the Apostles (Agi dil Apostoli) in Ido: 7:1 - 7:29

Friday, May 23, 2008

 • 7:1 La chefsacerdoto questionis: Kad to esas vera?
 • 7:2 Ed ilu dicis: Viri frata e patra, askoltez. La Deo di glorio aparis a nia patro Abraham esanta en Mezopotamia ante habiteskar en Haran;
 • 7:3 e Lu dicis ad il: Forirez de tua lando e de tua parentaro, e venez en la lando quan me montros a tu.
 • 7:4 Lore il foriris de la lando dil Kaldeani e habiteskis en Haran. E de ibe, pos la morto di lua patro, Deo migrigis il ad ica lando quan vi nun habitas.
 • 7:5 Ed en ica Lu ne donis ad il ula heredajo, ne mem un pazo; ma Lu promisis donacor ol kom posedajo ad ilu ed a lua decendantaro pos ilu; malgre ke il ne havis filiulo.
 • 7:6 Deo ya dicis: Ilua decendanti esos stranjeri en lando altrala, ed on submisos li a sklaveso, e male traktos li dum quaracent yari.
 • 7:7 E la nacionon quan li servis, me judicios, la Sinioro dicis, e pose li ekiros e kultos me icaloke.
 • 7:8 E Lu donis ad il la testamento dil cirkoncizado, e tale il genitis Isaak e cirkoncizis ica lor la okesma dio ed Isaak genitis Iakob, e Iakob la dekedu patriarki.
 • 7:9 E la patriarki envidante vendis Iosef por Egiptia. E Deo esis kun ilu,
 • 7:10 e liberigis il de omna lua tormenteri, e donis ad il gracio e sajeso koram Faraono, la rejo di Egiptia, ed ica nominis il kom chefo di Egiptia e di sua tota domo.
 • 7:11 Famino e granda ditreso eventis en la tota Egiptia ed en Kanaan, e nia patri ne trovis nutrivi.
 • 7:12 Iakob, saveskinte ke frumento esas en Egiptia, sendis nia patri unesmafoye;
 • 7:13 e lua decendo revelesis a Faraono. Iosef venigis sua patrulo Iakob ed omna sua parentaro,
 • 7:14 sepadek e kin homi.
 • 7:15 E Iakob decensis ad Egiptia, e lu mortis, ad anke nia patri.
 • 7:16 E li transportesis ad Sikem, e pozesis en la sepulteyo quan Abraham komprabis po preco arjenta de la filii di Hemor en Sikem.
 • 7:17 Proximeskante la tempi promisita quin Deo anuncabis ad Abraham, la populo augmentis e plumulteskis en Egiptia;
 • 7:18 til ke altra rejo qua ne konocabis Iosef, regneskis Egiptia.
 • 7:19 Ica, ruzante nia naciono, molestis nia patri e morto-expozigis da lia filiuli.
 • 7:20 Moses naskis tatempe, ed il plezis a Deo. Dum tri monati il flegeskis che sua patrulo.
 • 7:21 Kande il esabis expozata, la filiino di Faraono adoptis lu, ed edukis lu quale sua filiulo.
 • 7:22 Ed il esis potenta parole e labore.
 • 7:23 Kande il evis quaradek yari, il projetis vizitar sua frati, la filii di Izrael.
 • 7:24 E vidinte ulu violentata, il defensis e venjis ica ocidanta l'Egiptiano.
 • 7:25 Il opinionis ke lua frati komprenos ke Deo salveskas li per ilua manui; ma ici ne komprenis lo.
 • 7:26 Lor la sequanta dio il aparis koram li interlukanta, ed exhortis li a paco, dicante: Viri, vi esas frati; pro quo vi internocas?
 • 7:27 Ma ta qua molestis sua proximo, repulsis lu, dicante: Qua nominis tu kom chefo o judiciisto sur ni?
 • 7:28 Kad tu volas ocidar me, quale hiere tu ocidis l'Egiptiano?
 • 7:29 Pro ica parolo Moses fugis e sejornis en la lando Madian, ube il genitis du filii.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP