Acts of the Apostles (Agi dil Apostoli) in Ido: 6:1 - 6:15

Thursday, May 22, 2008

More Acts. Looks like chapter 6 is pretty short. This is all of it.

 • 6:1 Lor ita dii, kreskante la nombro dil dicipuli, la Helenisti despiteskis kontre la Hebrei, pro ke lia vidvini minsorgesis per la servado omnadia.
 • 6:2 La dekedu, kunvokinte la turbo dil dicipuli, dicis: Ne konvenas ke ni abandonas la parolo di Deo por servar la tabli.
 • 6:3 Elektez do, frati, inter vi sep viri bone reputata, plena de la Spirito e de sajeso, quin ni komisez por ita ofico.
 • 6:4 Ma ni duros okupar ni pri la pregado e la predikado.
 • 6:5 Ica propozo plezis a la tota turbo. E li elektis Stefanus, viro plena de kredo e de la Spirito Santa, e Filipus e Prokorus e Nikanor e Timon e Parmenas e Nikolaus, prozelito de Antiokia.
 • 6:6 Li prizentis ici al Apostoli qui pregante pozis sur li la manui.
 • 6:7 E la parolo di Deo propagesis, e la nombro dil dicipuli plumulteskis en Ierusalem; anke granda turbo de sacerdoti obediis la kredo.
 • 6:8 Stefanus, plena de graco e de forteso, facis mirakli e granda signi inter la populo.
 • 6:9 Uli ek la sinagogo nomita ta dil Liberigiti, dil Cirenani e dil Alexandriani, ed ek la habitanti di Cilicia ed Avan-Azia disputeskis kun lu;
 • 6:10 ma li ne esis kapable rezistar lua sajeso e la Spirito per qua il parolis.
 • 6:11 Lore li subornis viri atestonta ke li audis lu dicar paroli blasfemoza kontre Moses e kontre Deo.
 • 6:12 Li ecitis la turbo e la seniori e la legisti; e sediciante li sizis lu ed adduktis lu koram la konsilantaro.
 • 6:13 Li prizentis falsa testi dicanta: Ica homo ne cesas parolar kontre la loko santa e la lego.
 • 6:14 Nam ni audis lu dicar ke ita Iesu de Nazaret destruktos ica loko, e chanjos la tradicioni quin Moses tradicionis a ni.
 • 6:15 Ed omni qui partoprenis la konsilo, regardante lu vidis lua vizajo similesar visajo di anjelo.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP