Acts of the Apostles (Agi dil Apostoli) in Ido: 4:32 - 5:11

Sunday, May 18, 2008

 • 4:32 La turbo dil kredanti havis un kordio ed un mento: Nulu konsideris sua proprietaji kom sua, ma omno esis komuna inter li.
 • 4:33 E potente l'Apostoli atestadis la rezurekto dil Sinioro Iesu, e granda graco esis en li omna.
 • 4:34 Nek ula indijanto existis inter li; nam omni qui proprietis agri o domi, vendis oli e kunportis la vendo-preco,
 • 4:35 e pozis ol an la pedi dil Apostoli; ed on partigis a singlu segun lua bezoni.
 • 4:36 Iosef, surnomizita Barnabas da la Apostoli (quo signifikas tradukite ''filio dil konsolaco''), levito, naske Chiprano, proprietis ula agro;
 • 4:37 il vendis ol ed adportis la preco ye la pedi dil Apostoli.

Chapitro 5

 • 5:1 Ma ula viro, nomita Ananias, kun Safira sua spozino, vendis agro,
 • 5:2 e fraudis pri la preco, lua spozino kun-kulpante; pose il adportis parto e pozis ol an la pedi dil Apostoli.
 • 5:3 Ma Petrus dicis a lu: "Ananias, pro quo Satano instigis tua kordio mentiar a la Spirito Santa e fraudar pri la preco dil agro?
 • 5:4 Kad ante vendesir ol ne esis tua, e pos vendesir ol permanis tuadispone? Tu ne mentiis a homi, ma a Deo.
 • 5:5 Ananias, audinte ica paroli, falis e hortis. E granda timo eventis ad omna audanti.
 • 5:6 La yunuli levis su, kovris, ekportis ed enterigis lu.
 • 5:7 Pos tri hori cirkume, lua spozino eniris, ne savante lo eventinta.
 • 5:8 Petrus dicis ad el: "Dicez a me, muliero, kad tu vendis l'agro po tanto?" Ed elu respondis: "Yes, po tanto."
 • 5:9 Lore Petrus dicis ad el: "Pro quo vi komplotis tentar la Spirito dil Sinioro? Yen, la pedi ti ti qui enterigis tua spozulo, esas avan la pordo, ed ilci ekportos tu."
 • 5:10 Subite el falis an lua pedi e mortis. Enirinte, la yunuli trovis el mortinta; li ekportis el, ed enterigis el apud lua spozulo.
 • 5:11 E granda timo eventis a la tota eklezio e ad omni qui audis ica fakti.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP