Acts of the Apostles (Agi dil Apostoli) in Ido: 3:10 - 4:11

Friday, May 16, 2008

More Acts in Ido.

 • 3:10 E li agnoskis il kom la sidinto e mendikinto proxim la bela templopordo, e li astonesis e surprizesis la lo eventinta.
 • 3:11 Pro ke il sequadis Petrus e Ioanes, la tota turbo kuris ad ilci astonate sub la portiko, nomata di Salomon.
 • 3:12 Petrus, vidante to, respondis a la populo: Viri Izraelida, pro quo vi astonesas pri co, e pro quo vi regardas ni, quale se ni marchigis ita viro per povo propra o per nia pieso?
 • 3:13 La Deo di Abraham, di Isaak e di Iakob, la Deo di nia patri gloriizis sua servisto Iesu, quan vi livris e renegis koram Pilatus, dum ke ilca judiciis lu kom liberigenda.
 • 3:14 Ma vi renegis la Santo e Yusto, e vi postulis l'amnestio di ocidisto.
 • 3:15 Vi mortigis la viviganto; ma Deo rezurektigis lu de la mortinti, di quo ni esas testi.
 • 3:16 E per la kredo a lua nomo lua nomo fermigis ta quan vi vidas e konocas; e la kredo a lu grantis ad ica kompleta saneso koram vi omna.
 • 3:17 Nu, frati, me savas ke vi agis nesavante, quale anke via princi.
 • 3:18 Ma Deo tale realigis to quon Lu predicabis per la boko di omna profeti, ke lua Kristo sufros.
 • 3:19 Repentez do, e konvertesez, por ke via peki esez pardonata.
 • 3:20 Por ke tempi konsolaciva venes de Deo, e ke Lu sendez ta qua eas destinita a vi, Iesu Kristo;
 • 3:21 quan la cielo ya devas gardar til la tempi dil restaureso di omno, pri olqui Deo parolis per la boko di omna sua profeti dum la yarcenti.
 • 3:22 Moses ya dicis: La Sinioro via Deo vivigos inter via frati profeto quale me; vi obedios lu pri omno quon il dicos a vi.
 • 3:23 Ed irgu qua ne obedios ita profeto, exterminesos de la populo.
 • 3:24 Ed omna profeti, parolinta de Samuel e pose, predicis ica dii.
 • 3:25 Vi esas la filii dil profeti e dil testamento quan Deo establisis a nia patri, dicante ad Abraham: Ed en tua decendantaro omna nacioni di la tero benedikesos.
 • 3:26 A vi unesma Deo, rezurektiginte sua servisto, sendis lu benedikonta e konvertonta singlu ek vi de lua krimini.

Chapitro 4

 • 4:1 Dum ke li diskursis a la populo, arivis la sacerdoti, la policestro dil templo e la Sadukei,
 • 4:2 despitante pro ke li instruktis la popula ed anuncis pri Iesu la rezurekto de la mortinti.
 • 4:3 E li sizis ili, ed enkarcerigis li til la morgo; nam ja esis vespero.
 • 4:4 Ma multi ek ti qui audabis la prediko, kredis; e la nombro dil viri divenus kinamil.
 • 4:5 Ye la morga jorno lia princi, la seniori e la legisti en Ierusalem asemblesis,
 • 4:6 ed Anas, la chefsacerdoto, e Kaifas, e Ioanes, ed Alexander, en omni de la gento chefsacerdotala.
 • 4:7 E staciginte meze dil su Petrus e Ioanes, li questionis: "Per qua povo o per qua nomo vi facis to?"
 • 4:8 Lore Petrus, plena de la Spirito Santa, dicis a li: "Chefi dil populo, e seniori di Izrael,
 • 4:9 pro ke cadie ni judiciesas pro bonfacir ad ula malado, (diconte), da qua il risanigesis,
 • 4:10 esez notora a ve e a la tota populo di Iesu Kristo de Nazaret, quan vi krucagis, quan Deo rezurektigis de la mortinti.
 • 4:11 Ilca esas la petro quan vi forjetis konstruktante, ma qua divenis l'angulo-petro.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP