Industry and energy in Turkmenistan - from the Turkish Wikipedia

Monday, April 07, 2008

This translation is just a bit of fun for me as I try to find places to use Turkish. Hopefully if you're involved in the energy sector it'll be of some use. I'll try to translate the rest of the relevant parts tomorrow or the next few days. I'll do my best but my translation for fun comes with a 0% guarantee of accuracy.

(Edit: Here's part 2 as well.)

Source

Bitki örtüsü bakımından fakir olan Türkmenistan, madenler yönüyle oldukça zengindir. Madencilik ve enerji sektörü, sahip olduğu zengin mineral kaynaklar nedeni ile sanayi üretimde önemli bir yer tutmaktadır. Ülkenin işletilebilen başlıca doğal kaynakları; doğalgaz, sodyum sülfat, krom (Karaboğaz Lagunu), sülfür, kurşun, galyum (Gaurdak Bölgesi), bentonit (Oglanlı Bölgesi), brom, iyot (Çeleken, Nebitdağ) ve petroldür.


Turkmenistan, poor from an agricultural point of view, is quite rich in metals. The mining and energy sector have an important place in industrial production from its having rich mineral resources. The country's chief usable natural resources are: natural gas, sodium sulfate, chrome (Karaboğaz Lagoon in the northwest), sulfur, lead, galium (Gaurdak area), bentonite (Oglan area), bromine, iodine (Çeleken, Nebitdağ), and petrol.

Ayrıca, önemli miktarda sodyum ve potasyum çıkartılarak, kimya sanayinde kullanılmaktadır. Tuz üretimi madencilik faaliyetleri arasında önemli bir yer tutmakta ve üretimin büyük kısmı kimya sanayinde kullanılmaktadır. Ülkede son yıllarda altın ve platin rezervlerine de rastlanmıştır. Türkmenistan, SSCB’nin en büyük sodyum sülfat üreticisi olmasına rağmen, zamanla bu rezervler tükenmiş ve sodyum sülfat tesislerinin faaliyetleri durdurulmuştur.
Also, sodium and potassium are being extracted in notable amounts, and are used in the chemical industry. The production of salt has an important place in mining activity and a large part of the production is used in the chemical industry. During the past few years in the country there have also been encounters with reserves of gold and platinum. In spite of being the largest producer of sodium sulfate in the SSCB, these reserves of Turkmenistan have become exhausted with time and the activity of sodium sulfate institutions has been stopped.

Türkiye ile Türkmenistan arasında imzalanan “Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması” uyarınca petrol, maden ve enerji kaynaklarının aranması, çıkarılması ve işletilmesi konularında anlaşmaya varılmıştır.

Upon the adoption of the signed agreement "Agreement on Economic and Trade Cooperation" between Turkey and Turkmenistan, there has been agreement on the searching for, extraction and operation of petrol, metal and energy resources.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP